TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Orman Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25523

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ormancılık çalışmalarının verimli şekilde yapılabilmesi, şahısların ormanla ilişkilerinin düzenlenmesi, ormanların saha emniyeti ve devamlılığının sağlanması için orman alanlarının geometrik ve hukukî durumları ile 8/9/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarılacak yerleri tayin ve tespit etmektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik;

a) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespitinin yapılmasına,

b) 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesine göre, orman sınırı dışına çıkarılacak yerlerin tespitinin yapılmasına,

c) Orman kadastro komisyonlarının kuruluş, atama, görev  ve yetkilerine,

d) Orman kadastro işlemleri kesinleşen Devlet ormanlarının ve 6831 sayılı  Kanunun 1744, 2896 ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesi uygulamalarının  tapuya tescil olmasına,

ait iş ve işlemleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Kanunun ek 5 inci  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

c) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) Komisyon Başkanlığı: Orman Kadastro Komisyonu Başkanlığını,

e) Komisyon: Orman Kadastro Komisyonunu,

f) Koordinatör: Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörünü,

g) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

h) İşletme Şefliği: Orman İşletme Şefliğini,

ı) Teknik Eleman: Komisyonlarda görevli Mühendis, Tekniker ve Teknisyenleri,

i) TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

j) Kadastro Müdürlüğü: TKGM Taşra Müdürlüğünü,

k) Tapu Sicil Müdürlüğü: TKGM Taşra Müdürlüğünü,

l)  Kadastro Ekibi: Kadastro Müdürlüğünün Arazi Ekibini,

m) BÖHYY : Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğini,

n) MEGM: Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünü,

o) Defterdarlık: Maliye Bakanlığının İl Kuruluşu Birimini,

p) Mal Müdürlüğü: Maliye Bakanlığının İlçe Kuruluşu Birimini,

r) Teknik İzahname: Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konan Orman Kadastrosu Teknik İzahnamesini ,

s) Orman Kadastrosu: 6831 sayılı Kanun kapsamında komisyonca yapılan çalışmaları ,

ş) Sınır Belirleme: 3402 sayılı Kanunun uygulamalarına esas olmak üzere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyonlarca yapılan çalışmaları,

t) Kadastro: 6831- 3402 sayılı kanunlar kapsamında yapılan çalışmaları,

u) 2 nci Madde Uygulaması: 6831 sayılı Kanununun 1744 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

ü) 2/B Madde Uygulaması: 6831 sayılı Kanununun  değişik 2 nci maddesini yeniden düzenleyen 2896, 3302 ve 3373 sayılı kanunlar ile değişen 2/B maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

v) Orman Kadastro Ekibi: 1744 sayılı Kanun uygulamalarında orman kadastro komisyonunun alt birimini,

y) GPS    : Küresel konum belirleme sistemini,

z) Ölçü Ekibi : Arazide ölçüyü yapan, harita kadastro mühendisi ve harita teknikeri veya teknisyenlerinden oluşan ekibi,

aa) Talimat :  Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek üzere Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren Talimatı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyon Kuruluşu, Atama ve Seçim

 

Kuruluş

Madde 5- Orman kadastro komisyonu, 6831 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.

En az üç adet orman kadastro komisyonu başkanlığı bulunan yerlerde, Bakanlığın onayı ile orman kadastro komisyonları koordinatörü görevlendirilebilir. Koordinatörün görevleri bu Yönetmenliğin yayımlanmasından sonra yürürlüğe konacak olan talimatla açıklanır.

Koordinatör ve orman kadastro komisyonları emrine ayrıca yeteri kadar teknik eleman ve memur verilir.

 

Atama ve Seçim

Madde 6- Başkan ve üyelerin atanmaları.

a) Başkanın atanması:

Orman kadastro komisyonu başkanlığına orman kadastro işlerinde en az iki yıl çalışmış, genel ormancılık dalından mezun orman yüksek mühendisi, orman mühendisi veya mesleğin değişik hizmet alanlarında çalışmış olup düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarında başarı göstermiş genel ormancılık dalından mezun orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi atanır.

b) Üyelerin atanması:

1) Orman kadastro komisyonu ormancı üyeliğine;

Genel ormancılık dalından mezun Orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri atanır.

2) Orman kadastro komisyonu ziraatçı üyeliğine;

Ziraat yüksek mühendisi, ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni atanır.

Orman kadastro komisyon başkanı, ormancı üye ve ziraatçı üyelerin atamaları Bakanlıkça yapılır.

3) Orman kadastro komisyonu ziraat odası temsilci üyeliğine;

Çalışma yapılacak belde veya köyün bağlı bulunduğu ilçenin mahallî ziraat odasınca, ziraat odası olmayan ilçelerde yapılacak çalışmalarda il ziraat odasınca, ilde de ziraat odası kuruluşu yoksa Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanlığınca görevlendirilecek bir asil ve bir yedek üye,

4) Belde veya köy temsilci üyeliğine;

Beldelerde, belediye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bir asil ve bir yedek temsilci üye, orman kadastro komisyon başkanlığının yazılı isteği üzerine tespit edilir. Tespit edilen üyelerin ad ve adresleri komisyon başkanlığına bildirilir.

Komisyon başkanı bu üyelerin zamanında komisyon çalışmalarına katılmasını sağlar.

 

Bilirkişilerin Seçimi

Madde 7- Orman kadastro komisyon başkanı, arazi çalışmalarına katılmak üzere beldelerde belediye encümeninden, köylerde köy ihtiyâr heyetinden; kısıtlı veya yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmayan, kırk yaşını bitirmiş olan ve mahallîn özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahallî adlarını bilen bir asil bir yedek bilirkişi seçmelerini ister.

Çalışmaların devamı sırasında ihtiyaç duyulduğunda komisyon başkanı resen yukarıdaki nitelikleri haiz bilirkişi görevlendirebilir.

 

Bilirkişilerin Göreve Çağrılması

Madde 8- Orman kadastro komisyonu başkanı, arazi çalışmalarına katılacak bilirkişileri yazılı olarak göreve çağırır.

Belediye encümeni veya köy ihtiyâr heyetince seçilen bilirkişiler yazılı çağrıya rağmen belirlenen gün ve yerde çalışmalara katılmadıkları takdirde  komisyon başkanı resen 7 nci madde de belirtilen nitelikleri haiz  bilirkişi görevlendirebilir.

Komisyon bu durumu tutanakla tespit eder.

 

Askerî Yasak Bölgelerde Yapılacak Çalışmalar

Madde 9- 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan yasak, stratejik bölgeler ve güvenlik bölgeleri ile harekât, savunma ve eğitim amaçlı kullanılan yerlerde  orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamasının yapılacağı, Bakanlıkça Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı komisyona yardımcı olmak ve bilirkişilik yapmak üzere bu çalışmalar sırasında bir temsilci bulundurabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevler

 

Orman Kadastro Komisyonunun Görevleri

Madde 10- Orman kadastro komisyonları;

a) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarını tayin ve tespit etmek,

b) 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesine ait uygulamayı yapmak,

c) Orman tahdit veya kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde 2/B madde uygulaması sırasında bağlantı kurulacak gerekli orman sınır noktalarını aplike etmek, 2/B madde uygulaması sonunda ortaya çıkan yeni orman sınırlarını tespit etmek,

d) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki, ölçüm ve haritalama bakımından günün tekniğine uymayan, uygulamada güçlük çekilen orman kadastro haritalarındaki orman sınır hatlarının tamamının, Genel Müdürlükten izin almak şartıyla aplikesini yapmak, aplikasyon tutanaklarını usulûne göre tutmak, haritalarını günün tekniğine uygun hale getirmek,

e) Orman tahdit ve kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fennî hatalar tespit edildiğinde; Genel Müdürlüğün bilgisi ve denetimi altında gerekli düzeltmeleri yapmak, usulüne göre ilân etmek ve  çalışmayı kesinleştirmek,

f) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uygulamalarına esas olmak üzere çalışma alanı sınırları içerisindeki ormanların daha önceden  tahdit ve kadastrosu yapılmış ise bu sınırların aplikasyonunu yapmak, orman tahdit veya kadastrosu yapılmamış ise bu ormanların sınırlarını tespit etmek, 2/B madde uygulamasını yapmak, tutanaklarını düzenlemek, tutanak suretleri ile ölçüye esas harita ve krokilerini ilgili birimlere teslim etmek,

g) 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 5 inci  maddesine ve ek 10 ncu maddesinde belirtilen durumlarda; orman tahdit ve kadastrosunun aplikasyonu, orman sınırlarının tespiti ve 2/B madde uygulamasını yapmak, tutanaklarını düzenlemek, tutanak suretleri ile ölçüye esas harita ve krokilerini ilgili birimlere teslim etmek,

ile görevlidirler.

 

Orman Kadastro Komisyon Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 11- Orman kadastro komisyon başkanı; komisyonun idarî, teknik, hukukî ve malî bütün iş ve işlemlerinin amiridir.

Komisyon çalışmalarının kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasından sorumludur.

 

Üyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 12- Üyelerin görev ve yetkileri.

a) Ormancı üyenin görev, yetki ve sorumlulukları;

1) Komisyonun arazi çalışmalarına katılmak, kanuna uygun şekilde görüşünü bildirmek ve  oyunu kullanmak.

2) Yıllık iş programı hazırlanması sırasındaki tüm işlemleri yapmak, evraklarını hazırlamak,

3) Yıllık iş programındaki belde ve köyler ile ilgili her türlü dosya, harita ve hava fotoğraflarını tespit ederek teslim almak, bu evrak ve dokümanlar üzerinde yapılması gerekli teknik çalışmaları yapmak, bunları muhafaza etmek ve iş bitiminde iade etmek,

4) Komisyonla birlikte orman sınır noktalarının yerlerini tespit etmek ve ölçü plânlaması yaparak orman poligonlarının yerlerini belirlemek, bu noktaların  zemin tesislerinin yapılmasını sağlamak ve ölçü krokisini düzenlemek,

5) Arazide tespit edilen orman sınır nokta ve hatlarını hava fotoğraflarına veya haritalarına aktarmak,

6) Kadastrosu yapılan orman alanı, 2/B uygulama alanı ve orman sınır hattı uzunluğunu tespit etmek, aylık iş defterine işlemek,

7) Orman kadastro tutanak defterlerinin günlük olarak yazılmasını ve bilgisayarda suretlerinin çıkartılmasını sağlamak,

8)  Ölçü ekibi ile birlikte ölçü işlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

9) Komisyon ziraatçı üyesi ve teknik elemanları ile birlikte kadastro tutanaklarını, tutanak suretleri ve orman kadastro haritaları ile  karşılaştırarak kontrollerini yapmak,

10) Orman kadastro haritalarının boyanması işlerini yapmak,

11) Ölçü ekibince düzenlenen alanlar cetvelini kontrol etmek,

12) Yıl sonu cetvellerini düzenlemek, analizlerini yapmak

13) Komisyon başkanının vereceği benzer işleri yapmak,

14) Başkanın yokluğunda komisyon başkanlığına vekâlet etmek,

ile görevli ve sorumludur.

 

b) Ziraatçı üyenin görev, yetki ve sorumlulukları ;

1) Komisyonun arazi çalışmalarına katılmak, kanuna uygun şekilde görüşünü bildirmek ve  oyunu kullanmak.

2) İş programına alınan belde ve köylerle ilgili olarak radyo ve ilçe ilânları temin etmek,

3) İş programına alınan belde ve köylerin çalışma ilânları ile komşu köy ilânlarını hazırlamak ve yapmak,

4) Teknik İzahnamede belirlenmiş olan   belgeleri temin etmek ve düzenlemek,

5) Komisyonla birlikte orman sınır noktalarının yerlerini tespit etmek ve ölçü planlaması yaparak orman poligonlarının yerlerini belirlemek, bu noktaların  zemin tesislerinin yapılmasında komisyon başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,

6) Orman kadastro tutanak defterlerinin günlük olarak yazılmasında ve bilgisayarda suretlerinin çıkartılmasında komisyon başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,

7) Her türlü arazi ölçü işlerinde komisyon başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,

8) Komisyon ormancı üyesi ve teknik elemanları ile birlikte kadastro tutanaklarının, tutanak suretleri ve orman kadastro haritaları ile  karşılaştırarak kontrollerini yapmak, tutanak suretlerini tasdik etmek,

9) Orman kadastro haritalarının boyanması işlerini yapmak,

10) Orman kadastro dosyalarını düzenleyip çoğaltarak ilâna hazırlamak, ilânlarını yapmak ve ilgili birimlere dağıtımlarını sağlamak,

11) Komisyon demirbaşında bulunan donanım ve malzemelerin kaydını tutmak ve muhafazalarını sağlamak,

12) Arazi çalışmaları sırasında işçi puantajlarını tutmak,

13) Gerektiğinde komisyonun mutemetlik işlerini yürütmek,

14) Komisyon başkanının vereceği benzer işleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.

 

Teknik Elemanın Görevleri

Madde 13- Teknik elemanın görevleri şunlardır:

1)Yıllık iş programı hazırlanması sırasındaki tüm işlemlerin yapılması ve  evraklarının hazırlanmasında ormancı üye ye yardımcı olmak,

2) İş programına alınan belde ve köylerin çalışma ilânları ile komşu köy ilânlarının hazırlanmasında  ve ilan edilmesinde, Teknik İzahnamede belirlenmiş olan  belgelerin temin edilmesi ve düzenlenmesinde ziraatçı üye ye yardımcı olmak.

3) Arazide tespit edilen orman sınır nokta ve hatlarını hava fotoğraflarına veya haritalarına aktarılmasında ormancı üye ye yardımcı olmak.

4) Komisyonla birlikte ölçü planlaması yaparak orman poligonlarının yerlerinin belirlenmesinde ve orman sınır noktaları ile poligon noktalarının zemin tesislerinin yapılmasında ormancı üye ve ziraatçı üyeye yardımcı olmak.

5) Orman kadastro tutanak defterlerinin günlük olarak yazılmasında ve bilgisayarda suretlerinin çıkartılmasında ormancı üye ve ziraatçı üye ye yardımcı olmak.

6) Kadastrosu yapılan orman alanı, 2/B uygulama alanı ve orman sınır hattı uzunluğunu tespit etmekte ve  aylık iş defterine işlemekte ormancı üye ye yardımcı olmak.

7) Ölçü ekibi ile birlikte ölçü işlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamakta yardımcı olmak.

8) Komisyon ormancı üyesi ve ziraatçı üyesi ile birlikte kadastro tutanaklarını, tutanak suretlerini ve orman kadastro haritalarını   karşılaştırarak kontrollerini yapmak.

9) Orman kadastro haritalarının boyanması işlerini yapmak.

10) Orman kadastro dosyalarını düzenleyip çoğaltarak ilâna hazırlamak, ilânlarını yapmak ve ilgili birimlere dağıtımlarında ziraatçı üye ye yardımcı olmak.

11) Komisyon başkanının vereceği benzer işleri yapmak.

 

Bilirkişilerin Görevleri

Madde 14- Orman kadastro komisyonlarının arazi çalışmalarına katılarak gerekli bilgiyi vermekle görevlidirler.

Bilirkişilerin vereceği bilgiler orman kadastro komisyonunu bağlayıcı nitelikte değildir.

 

Diğer Elemanların Görevleri

Madde 15- Orman kadastro komisyon başkanları emrinde bulunan diğer elamanlar, komisyon başkanının görevlendirdiği yerlerde ve işlerde çalışırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Alanlarının Tespiti ve İlanlar

 

Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Yapılacak İl ve İlçelerin Tespiti

Madde 16- Orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması yapılacak il ve ilçeler, mülkiyet ihtilâflarının yoğun olduğu yerler ile Devlet yatırım alanlarına, tapu ve kadastro çalışmalarının programa alındığı yerlere öncelik verilerek Genel Müdürlüğün teklifi,  Bakanlığın onayı ile belirlenir.

Bu onayın bir sureti ile iş emri, gereği yapılmak üzere orman kadastro komisyon başkanlıklarına gönderilir.

 

Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulamasının Bütünlüğü ve Sonuçlandırılması

Madde 17- Orman kadastro komisyonlarının çalışma alanı belde veya köydür. Bir belde veya köyde başlatılan çalışmalar bitirilmeden diğer bir belde veya köyde çalışmaya başlanamaz. Ancak herhangi bir nedenle orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması çalışmalarının yapılamaması durumunda Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla bir başka belde veya köyde çalışmaya başlanabilir.

Orman kadastro komisyonlarının bir belde veya köyde yapacakları orman kadastrosu ve 2/B madde uygulama işleri bir bütün olup, çalışmalar birbirini takip eder.

Bu uygulamalar belde ve köy sınırları içindeki bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde bitirilen belde ve köylerde aynı maksatla tekrar çalışma yapılmaz. Belde ve köylerin orman kadastrosu ile 2/B madde uygulamalarının aynı orman kadastro komisyonu tarafından sonuçlandırılması esas olup; çalışmayı yapan komisyonun gayrifaal hale gelmesi, kapanması hallerinde uygulamalar kaldığı yerden devam edilmek  üzere bir başka komisyonca sonuçlandırılır.

Bir belde veya köyde orman kadastro komisyonunun çalışmalarının sona ermesi, o beldede veya köyde mevcut bütün ormanların kadastrosunun ve 2/B madde uygulamasına ait iş ve işlemlerin bitirildiğini gösterir. Ancak orman kadastro ve 2/B madde uygulamalarının kesinleşmesinden sonra oluşan ormanların kadastrosu ve bu ormanlardaki 2/B madde uygulamaları ayrıca yapılır.

 

Orman Kadastrosunun Yapılacağına Dair İlânlar

Madde 18- Orman kadastrosunun ve 2/B madde uygulamasının yapılacağı, ilgili ilçelerde, ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ile belediye yayın araçları veya belediye ilân tahtasından askı suretiyle ilân olunur.

İlçe içindeki ormanların sınırlaması bir çalışma döneminde tamamlanmamış ise ertesi yıl için aynı ilçede sınırlamanın devam edeceği hususunu bildiren ilânın yapılmasına lüzum yoktur.

İlânın yapıldığı radyo ve yayın bülteninin bir nüshası ilgili bölge müdürlüğüne ve komisyon başkanlığına gönderilir.

Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler ilgili valiliklere yazıyla bildirilir.

 

Orman Kadastrosunun ve 2/B Madde Uygulamasının Başlama Tarihinin İlânı

Madde 19- Orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamasının başlama tarihi, çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerde en az on beş gün önce uygun yerlerine asılarak ilânla duyurulur. Durum bir tutanakla tespit edilir. Ayrıca, ilgili işletme müdürlüğü ile illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğüne çalışmaya başlamadan en az on beş gün önce yazıyla bildirilir. İlân ve bildirim tarihleri on beş günlük süreye dahil değildir.

Bu ilânda; komisyonun hangi köy ve beldede çalışacağı, ormanların içinde ve bitişiğinde taşınmazların sahiplerinin veya kanunî temsilcilerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır.

İlân işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.

Kadastro ve 2/B madde uygulaması yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmazı olanların; orman sınırının tespiti sırasında kendileri veya kanunî temsilcileri veya vekilleri hazır bulunur, faydalandıkları ve işgal ettikleri taşınmazların sınırlarını ve her nev‘i belgelerini gösterir.

Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları orman kadastro ve 2/B madde uygulama çalışmalarını durdurmaz.

Sınırlama işinin herhangi bir sebeple aksaması veya komisyonun büro çalışmalarına geçişi veya bu işin ertesi yıla kalması halinde çalışmalara öncelikle buralardan başlanır. Başlama günü ilgililere duyurulmak üzere aynı belediye başkanlıklarına veya köy muhtarlıklarına ilgili işletme müdürlüğü ile illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Bu durumda çalışmalara başlanılması için on beş gün beklenmez. Yazıların alındı şerhi bulunan ikinci nüshası dosyasında saklanır.

Yılı içerisinde çalışılamayan belde/ köydeki ilân ve bildirimler çalışma yapılacak yıl yeniden yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belge ve Bilgilerin Toplanması

 

Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden İstenecek  Bilgi ve Belgeler

Madde 20- Orman kadastro komisyonları, işletme müdürlüklerinden çalışma alanları ile ilgili;

a) Yürürlükten kaldırılan, 3116 sayılı Orman Kanununun geçici 1 nci maddesine göre kamulaştırılmış bulunan ormanlara ait bilgileri,

b) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen ormanlara ait bilgi ve belgeleri,

c) 6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerlere ait bilgi ve belgelerini,

ç) 6831 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (B) bendine göre, devlet ormanı olarak ağaçlandırılan ve ağaçlandırılacak yerlere ait bilgi ve belgeleri,

d) 6831 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddelerine göre muhafazaya ayrılmış veya kamulaştırılmış yerlere ait bilgi ve belgeleri,

e) 6831 sayılı Kanunun 1744 ve 2896 sayılı kanunlarla değişik 2.-2/B madde uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlere ait bilgi ve belgeleri,

f) Orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılmış yerlere ait bilgi ve belgeleri,

g) Tüzel kişiliğe sahip ve gerçek kişilere ait ormanlara ait bilgi ve belgeleri,

h) Mülkiyet anlaşmazlığının orman sayılıp sayılmama yönünden tetkik ve hâlli mahkemeye intikâl etmiş yerlere ait kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararları, bilirkişi raporları, harita ve krokileri kapsayan  bilgi ve belgeleri,

ı) Millî park alanları, tabiat parkları ve tabiatı koruma alanlarına ait bilgi ve belgeleri,

i) Ormanlarda 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesi kapsamına giren açma, işgâl ve yerleşmeler için açılmış davalarla, kesinleşmiş olanlara ait suç tutanakları, kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararları, bilirkişi raporları, harita ve krokileri kapsayan  bilgi ve belgeleri,

j) 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile bu Kanunu değiştiren  6777 sayılı Kanun ve değişikliklerine göre devlet ormanlarında imar ve hak sahiplerine tahsis ve temlik amacı ile yetkili heyetlerce tespit, tefrik ve parselasyonu yapılmış ise bu işe ait kroki, harita ve tutanakları,

k) 5653 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (e) bendi uygulamalarını gösterir, makilik ve orman sahalarının tespitine ait yönetmelik ile 6831 sayılı Kanununun 1inci maddesinin (j) bendi uygulamasını gösteren funda ve makilik sahaların tespitine ait talimatname, gereğince yapılmış tespit ve tefrik ve parselasyon işlerine ait harita ve tutanakları,

l) 5658 sayılı Kanun kapsamında iade edilen ormanlara ait harita ve tutanakları,

m) 6831 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile aynı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesine göre yapılmış bildiri, gerekçeli mütalâa, tutanak ve arza uygulanabilecek nitelikteki harita ve krokileri,

n) Yangın görmüş sahalara ait belge harita veya krokileri,

o) İzin veya irtifak hakkı verilmiş sahalara ait bilgi ve belgeleri,

p) 4342 sayılı Mera Kanunu çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri,

yazı ile ister.

Orman işletme müdürlükleri istenen bilgi ve belgeleri orman kadastro komisyon başkanlığına en geç bir ay içinde bildirmekle görevli ve sorumludur.

Komisyon başkanlıklarınca süresinde verilmeyen,  eksik veya yetersiz verilen bilgi ve belgeler için tekrar talepte bulunulur. Ayrıca durum bölge müdürlüğüne bildirilerek çalışmalara başlanılır. Komisyonca istenen bilgi ve belgeleri vermeyenler veya eksik verenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden İstenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 21- Orman kadastrosu yapılacak yerlerin daha önce tapulaması yapılmış ise orman sınırına mücavir taşınmazlara ait kadastro pafta örnekleri, tapu kayıt örnekleri, gerekli diğer bilgi ve belgeler ilgili tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile tapu ve kadastro bölge müdürlüklerinden temin edilir.

Mahallinden temin edilemeyen belgeler Genel Müdürlük vasıtasıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilir.

 

İl ve İlçelerden İstenecek Belgeler

Madde 22- Komisyon başkanlığınca ilçe, belde ve köy sınırlarına ait belgelerin tasdikli örneği ile köy ve köylere bağlı mahallelerin adlarını gösterir tasdikli liste örneği, mera alanları ile ilgili bilgi ve belgeler mülki amirlikler kanalı ile temin edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Vasıf Tayini ve Mülkiyete Ait Hususlar

 

Vasıf Tayinine Esas Olacak Tanımlar

Madde 23- 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca orman tanımı kapsamına giren ve istisna bentleri uyarınca orman tanımı dışında kalan yerler için yapılacak vasıf tayinlerine esas olan unsurların teknik ve hukukî anlamları aşağıda açıklanmıştır.

a) Ağaç;

En az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan, odunsu bitkilere, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç denir.

b) Ağaçcık;

Yan dallarının çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu sekiz metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere çapı ne olursa olsun ağaçcık denir.

c) Kapalılık ve Topluluk

Kapalılık;

Ağaç ve ağaççık tepe çatılarının, bulundukları sahaya göre toprağı siperleme oranıdır.

Topluluk;

Ağaç ve ağaçcıkların veya her ikisinin aşağıdaki esaslara göre beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak 0.1 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, orman kapsamı içinde bulunan bir sahada kapalılık 0.1‘den aşağı bulunsa ve hatta çeşitli sebeplerle üzerindeki orman örtüsü (vejetasyonu) tamamen kaldırılmış olsa da bu sahalar yine de orman sahası olarak muhafaza edilir. Bir yerin orman olup olmadığının tayininde, topluluk unsuru, diğer unsurlarla birlikte mütalâa edilir.

Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve müşterek faydaları asgarî şekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormancılık ilim ve tekniği bakımından devamlı şekilde veya muayyen dönemlerde teknik müdahaleyi icap ettiren ağaç ve ağaççıkların bir arada bulunması topluluk halidir.

Ayrıca topluluk ile birlikte, sahanın orman rejimi içinde olup olmadığı, meyli, erozyon şiddeti iklim ve su rejimine olan tesir dereceleri, seri ve bölme bütünlüğü gibi esaslar da dikkate alınır.

d) Yerleri kavramı;

Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaçcıkları tabii ve suni etkilerle kaldırılmış sahalardır.

e) Sazlıklar;

Bataklıklarda yetişen bir senelik veya birkaç senelik otsu veya yarı odunsu bitkilerdir.

f) Step Bitkileri ile Örtülü Yerler;

Step formasyonu, ağaçsız ve yazın kuruyan toprağı muntazam bir tarzda ve seyrekçe örten bir bitki örtüsüne malik formasyondur.

g) Dikenlikler;

Stepten sonra devam eden cılız ve monoton görünüşlü odunsu bitkilerdir.

h) Parklar;

Köy ve beldelerde kamu idarelerince tefrik veya tesis edilmiş ağaç ve ağaçcık ihtiva eden yerlerdir.

i) Mezarlıklar;

Köy, kasaba ve şehir halkının ölülerini defnettiği kadim yerlerdir.

Bu yerler, Belediye veya Köy tüzel kişiliği adına tescile tabidir. Henüz tescil görmemiş, fakat kadim mezarlık olarak kullanılan yerler mezarlık sayılır.

j) Sahiplilik;

Kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarını her türlü geçerli resmî belge ve kayıtlarla ispatlamaları halidir.

6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin;

(E) Bendinde hakim unsur, civar ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaçcıkların bulunması halidir. Özel şahısların ağaçlandırdıkları bu sahalar özel mülkiyete konu olabilen sonuçta zilliyetlikle de iktisabı mümkün olan sahalardır.

(F) Bendinde bahsedilen tarım arazisi olarak kullanılan yerlerdeki dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nev‘i ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde sahiplilik orman içinde ve bitişiğinde tapu ile, bitişik alanlar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleri ile mümkündür.

(H) Bendin de geçen fıstıkçamlıkları ve palamut meşelikleri kamu emlâki niteliğinde de bulunabileceğinden bunlara sahiplilik tapu ile mümkün olabilmektedir. Ancak fıstıkçamlıkları ve palamut meşelikleri ziraat arazileri içinde olduğu hallerde bu gibi sahalar (F) bendi kapsamı içinde mütalaa edilir.

(H) Bendin de geçen her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar ile (İ) Bendinde geçen zeytinliklerin mevcut olduğu yerlerde zilyetlikle de iktisap mümkündür.

(G) Bendi kapsamına giren ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerlerde;

Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmayan her nev‘i ağaç ve ağaççıkların bulunduğu yerlerde sahiplilik tapu ve diğer tasarruf belgeleriyle mümkündür.

Ağaç ve ağaççık topluluklarının Devlet ormanlarına bitişik olması halinde sahiplilik tapu ile mümkündür.

Sahipli arazi üzerinde bulunan, birbirinin devamı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük teşkil eden, yüz ölçümü bir bütün olarak üç hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerler özel orman sayılır. Bu durumda sahiplilik ancak tapu ile mümkündür.

Tapu ile sahipli ve  emekle yetiştirilen ormanlarda ise devamlılık ve bütünlük unsuru tapunun kapsadığı sınırlar ile değerlendirilir. Tapunun kapsadığı alan üç hektarı geçiyor ise bu yerler özel orman sayılır.

Sahipli arazi üzerinde olup da birbirine bitişik olmayan ve yüzölçümü üç hektardan küçük olan ağaç ve ağaçcık toplulukları orman sayılmaz. Bu durumda her ağaç ve ağaçcık topluluğu ayrı ayrı değerlendirilir.

k) Küme;

Kapalılık derecesi 0,1 den fazla olan ve aynı zamanda en çok üçbin metrekare büyüklüğündeki ağaç ve ağaçcıklardır.

1) Sıra;

Küme vasfını taşımayan ağaçcıkların bir veya birkaç sıra halinde birbiri ardına yer almasıdır.

m) Dağınık olma;

Ağaç ve ağaçcıkların işgal ettikleri kısımlarda kapalılığın tabii olarak 0,1 den az olmasıdır.

n) Ormana bitişik olmama;

Devlet ormanlarından; tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazileri, özel orman, tahsisli mer‘a ve toplu yerleşim alanları; 6831 sayılı Kanunun 1inci maddesi istisna bendlerine göre orman sayılmayan arazi çeşitleri, ayrıca nehir, ırmak, yaz - kış devamlı akan ve genel olarak yatağı değişmeyen dere, 5658 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mevcut olan devlet karayolu ve demiryolu ile yarıntı ve kayalıklarla, ayrılma halidir.

o) Maki ve funda;

Kserofil bünyeli, herdem yeşil, sert ve çoğu zaman dikenli yapraklı ağaçcıkların teşkil ettiği bitki formasyonudur.

Yurdumuzda makiler;

Mersin (Myrtus Communis), Defne (Laurus nobilis), Sandal (Arbutus andrachne), Kocayemiş (Arbutus unedo), Pırnal Meşesi (Quercus ilex), Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Katır Tırnağı (Spartium junceum), Kurtbağı (Ligustrum vulgare), Keçiboğan (Calicotome spinosu), Erguvan (Cercissiliquastrum), Tesbih çalısı (Styrax officinalis), Karaçalı (Paliurus acueleatus), Herdemtaze (Ruscus acuelatus), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Peruka çalısı (Continus coggygria), Akçakesme (Phillyrea media), Geniş Yapraklı Akçekesme (Phillyrea latifolia), Menengiç (Pistacia terebinthus), Sakız (Pistacia lenttiscus), Boyacı sumağı (Rhus cotinus), Yabani Zeytin - Delice (Olea evropea var. Oleaster), Kokarçalı (Anagyris foedita), Zakkum (Nerium oleander), Pembe çiçekli Laden (Cistus creticus), Beyaz çiçekli laden (Cistus salvifolius), Tüylü Laden (Cistus villiosus), Badem Yapraklı Ahlat (Pyrus amygdaliformis), Yabani kuşkonmaz (Asparagus acurtifolius ve benzeri bitkiler olarak bulunur.

Funda; ağaç fundası (Erica arborea) ve pembe çiçekli funda (Erica verticillata), Erica cinsi bitkilerdir.

p) Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri;

Üzerindeki bitki formasyonu ile taşkınları, şiddetli yağış sonrası oluşan zararlı akışları, toprak erozyonunu, toprağın strüktür ve tekstürünün bozulmasını önleyici, su verimini artırıcı etkisi bulunan ve eğimi yüzde on iki den fazla olan yerlerdir.

r) Otlak (Mera);

Üstünde hayvan otlayan, otsu bitkilerin tabii olarak yetiştiği açık alanlar olup, bir veya daha fazla köy ve belde halkına ait hayvanların ot ihtiyacını temin etmek maksadı ile tahsis edilmiş veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazidir.

s) Yaylak ve Kışlak;

6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamı dışında orman içi açıklıkları ile orman sınırı üzerinde kalan ve bir veya birkaç köy veya belde ahalisinin hayvanları ile birlikte geçici olarak çıkıp, hayvanlarını otlatmak üzere eskiden beri (kadimden) kullanılan ağaçsız, otlu, orman içi veya orman dışı münferit yerler yaylaktır.

Hayvanların kışı geçirmek üzere indikleri otu bol olan kuytu yerler köylülerin hayvanlarını otlatmak ve sulamak üzere eskiden beri (kadimden) bir veya daha ziyade köy ve beldeye tahsis edilmiş ılıman iklimli ve fazla yüksek olmayan yerler kışlaktır.

 

Orman Sayılmayan Yerlerde Sahipliliğin Tespiti

Madde 24- Orman sınır hattına bitişik ve orman sayılmayan yerlerde sahipliliğin tespiti aşağıdaki belgelere müsteniden yapılır.

Bu belgeler şunlardır;

a) Taşınmaz malların tapu senedi,

b) 31/12/1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

c) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri,

e) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga Hazine-i Hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri,

f) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

g) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,

h) Mubayaa, istihkâm ve ihbâr hüccetleri,

ı)Evkâf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.

Orman sınır hattına bitişik olup da komisyonca orman sayılmayan yerler olarak karar verilen sahalar için; sahibi veya şagili olduğunu ileri süren şahıslar veya kanunî temsilcileri veya vekilleri, yukarıdaki belgeleri ibraz etmemeleri veya mahallînde bulunmamaları halinde bilirkişi beyanları esas alınarak sahiplilik tespiti yapılır.

Orman kadastro komisyonlarınca taşınmazların maliki yönünden yapılan tespitler bağlayıcı değildir.

 

Meskun Yerleri Çevreleyen Ziraat Arazileri İçindeki Orman Ağaçlarının Durumu

Madde 25- Şehir, kasaba ve köy yerleşim yerlerini çevreleyen ve orman sınırına kadar devam eden ziraat alanları içindeki topluluk teşkil eden ağaç ve ağaçcık sahaların durumu bu Yönetmeliğin 23 nci maddesinde konulan esaslara göre tetkik olunur ve karara bağlanır.

 

Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacak Yerler

Madde 26- Orman kadastro komisyonlarınca;

a) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, orman sayılan ve eskiden beri Devlete ait olduğu bilinen ormanlar, orman içindeki kültür arazileri dışında 6831 sayılı Kanununun 17 nci maddesinde yer alan orman içinde bulunan  doğal olarak ağaç ve ağaçcık içermeyen, genel olarak otsu bitki veya bazı durumlarda yer yer odunsu bitkiler içeren açıklıklar,

b) Yürürlükten kaldırılmış 3116 sayılı Orman Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kamulaştırılmış ormanlar,

c) 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş veya Devletleştirilmeye tâbi ormanlar,

d) 6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerler,

e) 6831 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (B) bendine göre orman olarak ağaçlandırılan veya ağaçlandırılacak yerler,

f) 6831 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre kamulaştırılan yerlerle diğer suretle orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılan yerler,

g) Devlet ormanı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan yerler,

h) Her hangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanlar,

ı) Maliye Bakanlığınca ağaçlandırılmak üzere tahsis edilmiş yerlerden  ağaçlandırılmış yada  ağaçlandırılmak üzere planlanmış sahalar,

j) Orman ve toprak muhafaza karakteri taşıyan funda ve makilik alanlar,

Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş ormanlar ile yukarıda belirtilen (b), (d), (e), (f), (g), (ı) ve (j)  bentlerine göre orman rejimine girmiş olan sahaların herhangi bir şekilde komisyonlarca sınırlama dışı bırakılmış veya orman sayılmamış olması bu yerlerin orman olma vasfını ortadan kaldırmaz.

Bu gibi yerlerin orman sınırları dışında kaldığı tespit edildiğinde orman sınırları içine alınarak haritasına işlenir. Arazide orman sınırları buna göre düzeltilir. Tutanak defterinin sırası gelmiş sayfasında da durum etraflıca izah edilir.

Devletleştirilmiş ormanlar; sahiplerince 4785 sayılı Kanunun 5 inci ve 5658 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde tayin edilen müddet içerisinde gerekli başvurular yapılmış ve aynı Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre de işlemleri tamamlanmış veya tamamlanmak üzere bulunan ormanlardır.

Devletleştirilmeye tâbi ormanlar; gerek 4785, gerekse 5658 sayılı kanunlarca öngörülen müddet içerisinde gerekli başvurular yapılmamış, yapılsa bile diğer gerekleri yerine getirilmemiş ve sonuçta kanun hükmü ile Devletleştirilmiş ormanlardır.

Bir ormanın Devletleştirmeye tabi ormanlardan olduğunun kabul edilmesi;

1) Bu ormanın 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 günü itibariyle  mevcut olması,

2) 4785 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen istisnalara dahil bulunmaması,

3) İktisabının haklı bir sebebe dayanması, tesis edildiği tarihteki mevzuata uygun bulunması, tapunun mevkii, alanı, hudutları ve vasfı itibariyle iddia edilen araziye uygun bulunması,

şartlarının gerçekleşmiş olmasına bağlıdır.

 

Sınırlandırmada Orman Dışı Bırakılacak Yerler

Madde 27- Orman kadastro komisyonlarınca;

a) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1inci fıkrası kapsamına girmeyen yerler,

b) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin istisna bentleri kapsamına giren yerler,

c) Kamu malları kapsamına giren, intifaı belirli bir köy veya belde halkına tahsis edilmiş bulunan otlak, kışlak ve yaylak gibi araziler.

d) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi j bendine göre orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan funda veya makilerle örtülü yerler,

e) Orman sayılmayan yerlerden olup da Maliye Bakanlığınca ağaçlandırılmak üzere tahsis edilmiş ancak teknik olarak ağaçlandırılması mümkün olmayan yerler,

Orman sınırlandırılmasında orman dışı bırakılacak yerlerdir.

 

 

 

Devletten Başkasına Ait Ormanların Kadastrosu

Madde 28- Hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî ormanların orman  kadastrosu bu Yönetmelikte gösterilen esaslar dahilinde orman kadastro komisyonlarınca resen ve bedelsiz olarak yapılır.

Orman kadastro komisyonlarınca;

a) 4785 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ve Devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,

b) 5658 sayılı Kanun uyarınca iade edilmiş ormanlar,

c) Kesinleşmiş mahkeme kararı veya Bakanlık Olur‘u ile teşekkül eden özel ormanlar,

d) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 gününden sonra orman idaresi hasım gösterilerek açılan dava sonunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,

e) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

üç hektardan büyük bulunmak kaydıyla, özel orman olarak sınırlandırılır.

Sınırlandırmada (a) ve (b) bendinde yazılı ormanlarda devletleştirme tarihindeki sınırlar, (c) bendinde yazılı ormanlarda olur veya mahkeme kararındaki sınırlar, (d) ve (e) bentlerinde zikredilen ormanlarda ise fiilî sınırlar esas alınır.

Sınırların sabit ve muayyen olmaması halinde olur‘daki veya mahkeme kararındaki yüzölçümüne itibar olunur.

Yüzölçümünde belirgin, bir hata var ise hatanın nereden kaynaklandığı etraflıca tutanakta belirtilmek suretiyle gerçek duruma itibar edilir.

Devlet ormanları, gerçek veya tüzel kişilere o günkü mevzuata aykırı olarak intikâl etmiş ise, bu durum tutanakta açıkça belirtilmek sureti ile devlet ormanı olarak sınırlandırılır. Tapunun orman olan kısımları hakkında bu Yönetmeliğin 32 inci maddesinin hükümleri uygulanır.

Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan ve gerçek yüzölçümleri tapuda yazılı miktardan fazla olan 4785 sayılı Kanunun kapsamına girmeyen özel veya tüzel kişilere ait ormanlar, sınırların sabit ve muayyen olması halinde sahipleri adına, sınırların sabit ve muayyen olmaması halinde tasarrufu tetkik edilen ormanın bulunduğu mevkie en yakın ve saha ile kuvvetli münasebeti bulunan, tapuda yazılı sınırları cihet ve vasıf bakımından uygun olan sabit hudutlara göre tapuda yazılı saha miktarını geçmemek üzere sahipleri adına, geri kalanı Devlet adına sınırlandırılır,

Devlet ormanları ile bitişikliği ve ilgisi bulunmayan, yüzölçümü tapuda yazılı miktardan makul tahmin haddinden çok fazla olan, hudutları sabit ve muayyen olmayan ve bu suretle hududa hangi noktadan itibar edileceği kestirilemeyen ormanlar yukarıda fıkra hükümleri dikkate alınarak, maliklerince iade talebinde bulunulmamış veya ödenen bedeller tasfiye edilmemiş ise, devlet orman olarak sınırlandırma yapılır.

Tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlarda 6831 sayılı Kanunun 47, gerçek kişilere ve tüzel kişiliğe sahip özel kuruluşlara ait ormanlarda da aynı kanunun 52 inci maddesine aykırı işlemler tespit edildiğinde yapılan işlemin iptali hususu ilgili devlet orman işletme müdürlüğüne bildirilir.

 

Mülkiyet Anlaşmazlığı Nedeniyle Mahkemeye İntikâl Etmiş Sahalar

Madde 29- Orman kadastro çalışmalarının öncesi ve orman kadastro çalışmalarının bitirilip ilân edilmesine kadar mülkiyet anlaşmazlığının orman sayılıp sayılmama yönünden tetkiki mahkemeye intikâl etmiş olan sahalardan;

a) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi birinci fıkrasına göre, orman olması gereken yerler dava sonuna kadar Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

b) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi istisna bendlerine giren ve orman sayılmaması gereken yerler ise, dava sonuna kadar orman sınırları dışında bırakılır.

Her iki halde de sınırlamaya itiraz davası açılmamış olsa dahi mülkiyet durumu davanın kesinleşmesiyle belirlenir.

 

4785 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Tapulaması Yapılmış Yerlerde Orman Kadastrosu

Madde 30- Bir Belde veya köyde çalışmaya başlayan orman kadastro komisyonunca,  belde veya köyde 4785 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra tapulama yapılmış ise; orman hudutları ile ilgili harita örneklerini kadastro müdürlüğünden alarak sınırlama yapılacak ormanlarda, tapulamaca yapılan tespit, vasıf tayini yönünden bu  Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olduğu takdirde tapulama ile uyuşmazlığa meydan vermeyecek şekilde orman sınırlamasına devam edilir.

Tapulama yapılmış yerlerde yapılacak orman kadastro çalışmalarında tapulama tespitlerine aynen uyulduğunda ve ölçme yapmaya lüzûm kalmadığı tespit edildiğinde; tapulama sınır ve ölçülerinin aynen kabul edildiği yazılmak ve ayrıntılı tutanak tutulmak  suretiyle tapulamaca tespit edilen sınırlar, orman sınırı kabul edilerek haritasında işaretlenir.

Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde, tapulama parselleri, orman kadastro haritalarında mutlaka gösterilir.

 

Makilik ve Yabani Zeytinlik Sahalarda Orman Kadastrosu

Madde 31- Orman kadastro komisyonlarınca;

a) Evvelce makiye tefrik edilen fakat tevzii yapılmayan sahalarla 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine giren ancak istisna bendlerine girmeyen ormanlık alanlar,

Devlet ormanı olarak sınırlandırılır

b) Evvelce makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzii yapılan, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış sahalar içinde kalan ve yüzölçümü bir bütün olarak üç hektardan büyük ormanlık alanlar,

Özel orman olarak sınırlandırılır.

c) 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile bu Kanunu değiştiren  6777 sayılı Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik edilmiş zeytinlik, sakızlık ve harnupluk sahalar için tevzi işlemleri yapılmamış ise Devlet ormanı olarak, çiftçiyi topraklandırma ve iskan mevzuatına göre tevzi yapılan, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış sahalar içinde kalan ve yüzölçümü bir bütün olarak üç hektardan büyük olanlar ise özel orman olarak sınırlandırılır.

d) Evvelce makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzii yapılan, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış sahalar içinde kalan ve yüzölçümü bir bütün olarak üç hektardan küçük ormanlık alanlar ile delicelik sahaların tespiti, tevzii, temlik ve tapuya tescil işlemleri, o günkü mevzuata göre yapılmış ve tahsis amacına uygun olarak kullanıyor ise bu sahalar orman sınırları dışarısında bırakılır.

 

Orman Olarak Sınırlandırılan Tapulu Yerlerin  İşletme Müdürlüğüne Bildirilmesi

Madde 32- Orman kadastro komisyonları orman olarak sınırlandırılan tapulu yerleri gösterir harita, liste ve kadastro tutanaklarını ilanla birlikte ilgili işletme müdürlüğüne alındı şerhi bulunan yazı ile verir. Ayrıca bu liste bölge müdürlüğüne de gönderilir.  İşletme müdürlüğünce orman sınırları içerisinde kalan parsellere ait hukuken geçersiz hale gelmiş tapuların kısmen veya tamamen iptali için derhal tapu iptal davaları açılır.

Ancak, orman olarak sınırlandırılıp bilahare değişik 2/B madde uygulaması ile Maliye Hazinesi adına çıkartılan tapulu yerleri gösterir liste orman kadastro dosyası ile birlikte tapu iptal davaları açılmak üzere Maliye Bakanlığı mahallî birimlerine verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

2/B Maddesine Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak ve Çıkarılamayacak Yerler, Orman Niteliğinin Devamı,  2/B Maddesi Uygulamalarında Vasıf Tayini Kriterleri ile  Çalışma Esasları

 

Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak ve Çıkarılamayacak Yerler

Madde 33- 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam  olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık,  fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak,  kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,

Devlet ormanı ise, Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususî orman ise sahipleri adına, orman sınırları dışına çıkarılır. Uygulama kesinleştikten sonra sahiplerinin müracaatı üzerine tapuda düzeltme ve tescil işlemleri yapılır.

Yukarıdaki hükümler, evvelce sınırlaması yapılmış yerlerle, 3302 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 6831 sayılı Kanunun 1744 ve 2896 sayılı kanunlarla değişik 2 ve 2/B maddesi uygulaması yapılmış yerlerde ve yeniden yapılacak orman kadastrosunda, orman kadastro komisyonlarınca uygulanır.

6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi  hükümleri, muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ile  izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.

 

Orman Niteliğinin Devamı

Madde 34- 6831 sayılı Kanunun 1inci maddesine göre, orman sayılan yerlerdeki;

Yanan orman alanları, muhafaza ormanları, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ile  izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar, orman olarak kamulaştırılan ve 6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile orman rejimi içine alınan yerler ile,

a) 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi,

b) 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi,

uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Genel Müdürlükçe tespit edilen ve  Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe tahsis edilen yerler,

orman sayılan yerlerden olma niteliklerini korurlar.

 

Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğinin Tam Olarak Kaybolması

Madde 35- 31/12/1981 tarihinden önce üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan yerler bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş sayılır.

 

Tarım Arazisi

Madde 36- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 31/12/1981 tarihinden önce üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılarak veya doğrudan doğruya tabii faktörlerden faydalanılarak Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) ve benzeri gibi çeşitli  tarımsal üretime elverişli olan veya ıslah edilmek suretiyle üretime elverişli hale getirilmiş bulunan araziye tarım arazisi denir.

 

Hayvancılıkta Kullanılmasında Yarar Bulunan Yerler

Madde 37- 31/12/1981  tarihinden önce hayvan yemi olacak bitkileri, su ve toprak kaynaklarını koruyabilecek şekilde sürekli ve doğal olarak yetiştiren veya otlak, kışlak, yaylak olarak kullanılan ve  bu şekilde kullanılmaları orman haline dönüştürülmelerinden  daha yararlı bulunan yerler, hayvancılıkta kullanılmalarında yarar bulunan yerlerdir.

 

Köy Yerleşim Alanı

Madde 38- Bir yerin köy toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıkarılabilmesi için 31/12/1981  tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması ve;

a) Kadim köy ve köy kısımlarının, yerleşim alanlarının devamı haline gelmiş yerlerden bulunması,

b) Ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi yapı ve tesislerle özel iş yerlerini, kamu hizmeti gören bina ve tesisleri ihtiva eden arsa toplulukları ve bu toplulukların içinde veya kenarında yol, alan ve arsa haline dönüşmüş yerlerden olması,

şarttır.

 

Kasaba ve Şehir Yerleşim Alanları

Madde 39- Bir yerin kasaba ve şehir toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıkarılabilmesi için 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması ve  özel iş yerlerini, kamu hizmeti gören bina ve tesisleri ihtiva eden arsa toplulukları ile bu toplulukların içinde veya kenarında yol, alan veya arsa haline dönüşmüş yerlerden olması şarttır.

 

31/12/1981 Tarihinden Önceki Durumun Tespit Edilmesi

Madde 40- Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden bir yerin 31/12/1981  tarihinden önceki durumunun tespitinde;

a) Harita Genel Komutanlığı ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılan 1/25.000 veya daha büyük ölçekli memleket haritaları ile bu haritaların yapımında kullanılan veya diğer kuruluşlarca çekilen hava fotoğrafları,

b) Tahdit ve kadastro harita ve tutanakları, amenajman plânları ve bunlarla ilgili diğer belgeler,

c) İşletme müdürlüklerinin ve işletme şefliklerinin arşiv ve dosyalarındaki suç tutanakları, tutanak defterleri, dava takip defterleri, dava dosyaları ve mahkeme ilâmları,

d) Şehir, kasaba ve köylere ait sınır, hali hazır harita ile imar plânları ve benzeri yazılı belgeler,

e) TKGM‘ce yapılan kadastro ve tapulama işlemlerine ilişkin tapu kayıtları ve bu değerdeki diğer kayıtlar,

f) Özel idare vergi kayıtları, mal müdürlüğü ecri misil makbuzları ve emlâk vergisi kayıtları,

g) Diğer belgeler,

göz önünde tutulur.

Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerle 31/12/1981 tarihinden önceki durumun belirlenmesi mümkün olmadığı takdirde, durum komisyonca yapılacak araştırma ve incelemeler sonucu tespit edilir.

 

Çalışmalarda Bütünlük Esası

Madde 41- Orman tahdit ve kadastrosu evvelce yapılmış yerlerde de 2/B madde uygulamalarında  belde ve köy bütünlüğü esastır.

Bir köy veya beldede başlatılan çalışmalar o köy ve beldenin sınırları içinde kalan bütün Devlet ormanlarını kapsayacak şekilde ve eksiksiz olarak yapılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre işlemleri tamamlanmış ve kesinleşmiş belde ve köylerdeki Devlet ormanlarında bu amaçla tekrar çalışma yapılamaz.

Ancak; kadastro uygulamaları yapılmış, ilân edilmiş ve kesinleşmiş, belde/köyde kesinleşmiş orman sınırlarına göre orman sayılmayan alanlar içerisinde kalan taşınmaz iken, herhangi bir nedenle mülkiyet anlaşmazlığının yargıya intikâl etmesi, ve niza konusu taşınmaz hakkında mahkeme kararı ile ilk defa ve hukuken orman sayılan yer kararının verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi ile orman niteliğini kazanmış, ancak 6831 sayılı Kanunun 2/B madde araştırması ve uygulaması yapılmamış yerlerde, mahallî birimlerce yapılan incelemeler neticesi ve Genel Müdürlükten talep halinde; 6831 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde mevcut tüm işlemlerin, ilânların ve bildirimlerin yapılması şartıyla komisyon görevlendirilebilir.

Genel Müdürlük taşra teşkilatınca kesinleşmiş yargı kararı uygulaması yapılmış ise bu uygulama üzerine, yargı kararı uygulaması yapılmamış ise komisyonca bu uygulamanın yapılması sonrası yalnızca yargı kararı ile orman olan alanlarda 2/B madde koşulları incelenerek karara bağlanır.

 

2/B Madde Tutanaklarında Yer Alacak Hususlar

Madde 42- Orman kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılacak yerler hakkındaki tutanaklar;

a) Bu yerlerin hangi belde/köy, mevkii ve orman sınırları içinde kaldığını,

b) Bilim ve fen bakımından orman niteliğini 31/12/1981  tarihinden önce tam olarak kaybettiğini,

c) 31/12/1981 tarihinden önce tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) vb. gibi tarım alanlarına veya otlak, yaylak ve kışlak haline dönüştüğünü ve bu hali ile kullanılmasında yarar olduğunu,

d) 31/12/1981 tarihinden önce şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları haline dönüştüğünü,

e) Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin ormana bitişik sınırlarında kalan kısımlarının halen ve fiilen kimlerin işgâli altında bulunduğunu,

f) Hangi hava fotoğrafı ve haritada yer aldığını, hangi  sınır noktaları ile çevrildiğini,

g) Komisyon kararı orman sınırları dışına çıkarmama yönünde olursa; yerin tarifi detaylı yapıldıktan sonra çıkarmama gerekçeleri yine detaylı olarak,

belirtilecek şekilde düzenlenir.

 

Mülkiyetinin Tetkik ve Hâlli Mahkemeye İntikâl Etmiş Yerler ile Sınırlaması Kesinleşmiş Ormanlarda 2/B Madde Uygulaması

Madde 43- Sınırlaması, süresi içinde veya mahkeme kararı ile kesinleşmiş ormanlarda bu Yönetmelik hükümlerini uygulayacak olan orman kadastro komisyonları;

a) Önceden yapılmış ve kesinleşmiş orman sınırlarını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri gereğince aplike etmek,

b) 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan yerleri orman sınırları dışına çıkarmak,

c) 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesinde yazılı nitelikleri taşımadığından orman sınırları dışına çıkarılmayan yerleri, mevkii ve gerekçeleri ile birlikte tutanakta belirtmek,

d) 2/B madde uygulaması sonrası oluşacak yeni orman sınırlarını belirtmek,

ile görevlidirler.

Evvelce sınırlaması yapılmış fakat orman tahdit veya kadastrosuna itiraz nedeni ile mahkemeye intikâl etmiş yerlerde 2/B maddesi şartlarını taşıyan yerler,  mahkemelerce verilecek kararlar saklı kalmak kaydıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılır.

 

Özel Ormanlarda 2/B Madde Uygulaması

Madde 44- Orman kadastro komisyonlarının bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak üzere çalıştığı belde ve köylerde Hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî ormanlar sahipleri tarafından istendiği ve giderleri karşılandığı takdirde komisyonlarca bu yönden incelemeye tabi tutulur.

Bu gibi yerlerde orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikâl eder.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sınırlama, Takip ve Koordinasyon

 

Belde veya Köy Çalışma Alanı Sınırlarının Tespiti ve Kenarlaşma

Madde 45- Komisyon başkanlıklarınca çalışma programında belirtilen belde veya köye ait çalışma alanı sınırları, mülkî sınırlara, özel kanunlara göre oluşmuş resmî kayıt ve kararlara, bunlar yoksa bilirkişi beyanlarına göre orman kadastro çalışmaları sırasında komisyonlarca arazide belirlenerek çalışma alanı sınırı olarak haritasına işlenir.

Bu şekilde ortaya çıkan çalışma alanı sınırı, sadece orman kadastrosu ile ilgili çalışmalara esas olup, mülkî sınırların düzeltilmesini veya değiştirilmesini gerektirmez.

3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda kadastro müdürlüğünce tespit edilen çalışma alanı sınırı esas alınır.

Belde veya köylerin çalışma alanları arasındaki sınırlar, aralarında boşluk ve bindirme olmayacak şekilde kenarlaşma sağlanarak tespit edilir.

 

Komisyonların Karar Alma  Esasları

Madde 46- Orman kadastro komisyonlarının başkan ve tüm üyeleri ile toplanması asıldır. Başkan, ormancı üye ve ziraatçı üyenin izinli, raporlu veya bir başka komisyonda görevli olması halinde  başkan veya vekili ve  Bakanlıkça atanan üyelerden birisi bulunmak şartıyla en az üç kişi ile de toplanıp karar alabilir.

Oylamada çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın veya vekilinin katıldığı taraf çoğunluk sayılır.

Alınan karara iştirak etmeyen üyeler muhalefet gerekçelerini tutanağa yazıp imzalamak zorundadır.

Müzakere ve oylama yalnız komisyon başkanı ve üyeleri arasında yapılır.

 

Sınırlama ve 2/B Madde Uygulaması

Madde 47- Orman kadastro komisyonları, ilk defa orman kadastrosu yapılacak yerlerde öncelikle orman kadastrosunu yapar, sonra 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi hükümlerini uygular.

Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılan yerlerde ise önce orman tahdit ve kadastrosunun kısmen veya tamamen aplikasyonu, tespit edilen fenni hataların düzeltilmesi ve  herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların kadastrosu yapılarak orman sınırı belirlenir, bilahare 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uygulaması yapılır.

 

Komisyon Kararlarının Tutanakla Tevsiki

Madde 48- Komisyonca verilen kararlar şekli ve esasları Teknik İzahnamede belirlenmiş olan tutanak defterine yazılmak suretiyle tevsik olunur.

 

Sınırlamanın ve 2/B Madde Uygulamasının Bitirilmesi

Madde 49- Komisyonlar çalıştığı belde veya köyün çalışma alanı sınırları içinde arazi, fotoğraf ve haritalar üzerinde yaptığı kontrol sonucu ayrıca bilirkişi beyanına göre sınırlaması yapılacak orman ve 2/B maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılacak yer kalmadığına,

Komisyonların çalıştığı belde veya köyün çalışma alanı sınırları içinde Hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî ormanlara ait daha önce veya çalışmalar sırasında sınırlandırılmış ormanlarda, sahipleri tarafından talep edilmediği veya giderleri karşılanmadığı gerekçesi ile 2/B madde uygulaması yönünden incelemeye tâbi tutulmadığına,

ilişkin tutanak düzenler.

 

Çalışmaların Takip ve Koordinasyonu

Madde 50- Kadastr

24.06.2011 09:46
Okunma Sayısı: 76