TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN, İLETİM VE DAĞITIM HATLARI PROJE VİZE ESASLARI

 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN, İLETİM VE DAĞITIM HATLARI PROJE VİZE ESASLARI

 

 1. PROJE RAPORU BÖLÜMÜ

 

1.1. Belde Hakkında Genel Bilgiler,

a) İdari, Coğrafi ve Tarihi Durum:

Beldenin adı, bağlı bulunduğu il ve ilçe, ulaşım durumu, mevsimsel durumu, tarihi gelişimi v.s  gibi özel durumlar belirtilir.

b) Sosyo Ekonomik ve Kültürel Durum:

Belde halkının geçim türleri, gelişme durumu, ticari alanları, sosyo-kültürel yapısı v.b. durumu hakkında özet bilgi sunulur.

c) Kanalizasyon Tesisleri Durumu, PTT Tesisleri durumu :

Mevcut kanalizasyon durumu, varsa yapılmış ve yapılmakta olan projelerin durumu belirtilir.

d) Enerji Tesisleri Durumu:

Beldede enerji temininin mevcut durumu ve varsa yapılması planlanan enerji projeleri hakkında bilgi sunulur.

e) İçmesuyu Tesisleri Durumu:

Mevcut tesislerin inşa tarihleri, hangi kuruluşlar tarafından yaptırıldığı ve iletilen suların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özellikleri, iletilen minimum  ve maksimum.  debi, kaptaj, terfi, arıtma tesisleri, iletim, depo, şebekenin teknik özellikleri belirtilir.

f) Harita ve İmar Planı Durumları:

Harita ve imar planının olup olmadığı, varsa harita ve imar planının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı belirtilir.

g) Nüfus ve Yerleşim Durumu:

Beldenin nüfus sayım sonuçları belirtilir ve bu sonuçlardan yararlanılarak projenin ele alınışından proje ömrü sonundaki müstakbel nüfusu hesaplanır. Beldenin mevsimsel nüfusunda büyük fark olan yerleşimlerde bu durum ayrıca belirtilir ve ihtiyaç hesabında göz önünde tutulur.

 

1.2. Beldenin Su İhtiyacı,

Beldenin toplam su ihtiyacını belirlemek için,

a) İnsan su ihtiyacı

b) Hayvan "    "

c) Sanayi   "    "

d) Özel      "    "

ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

 

1.3. Hidrolik ve Jeolojik Durum,

a)  İklim:

b)  Jeolojik durum:

c) Debi ölçümü; beldenin su ihtiyacı göz önünde tutularak, beldeye gelmekte olan sularla, civarda yararlanılması düşünülebilecek yerüstü ve yeraltı sularının debi ölçümleri         verilmelidir.

d) Suların kalitesinin saptanması amacıyla suyun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri verilmeli (mevcutsa daha önce kamu kurum ve kuruluşlarca yapılmış olan analizler de eklenmelidir.)

 

1.4. İletilecek suyun seçiminde dikkate alınan,

a) Belde civarındaki suların kamulaştırma durumu yasal yönden incelenmeli ve beldeye getirilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmalıdır.

b) Genel durum planında (1/25000) Belediye hudutları, incelenen tüm su kaynaklarının ve su alma yapılarının konum­ları, kaptaj yerleri, etüt edilen iletim hatları, terfi istasyonları, depo, arıtma tesisleri yerleri, uç debiler ve gelişme bölgeleri gösterilmelidir.

c) Depo ve şebeke etüdü; Bu bölümde depo adet, kat, hacim, tip ve konum­ları, uç ve         şebekede dağıtılacak debiler göz önünde tutularak belirlenmelidir.

d) Ekonomik çözümün seçiminde belirleyici olan faktörler verilmelidir.

 

1.5. Karakteristik Cetvel,

Yukarıda belirtilen proje kriter ve bilgilerin özetini içeren ".......İçmesuyu Projesi Karakteristik Cetveli" proje dosyasının en başında sunulur.

 

2. PROJELER

Etüd ve planlama aşamasında yapılan çalışmalar ışığında düzenlenen proje aşağıdaki bilgileri içermelidir.

2.1. Proje açıklama raporu, Bu raporda, iletilecek suyun kaynağından itibaren iletim hattı, depolama şekli, dağıtım sistemi, şebeke katlandırması, inşaatın kademelendirme durumu v.b. hususlara ilişkin proje karakteristiği ve projelendirmede esas alınan kriterler sunulur.

2.2. Topografik çalışmalar. Bu bölümde,

a) Uygulama yerlerinin haritası; (duruma göre 1/100 - 1/200 ya da 1/500 ölçekli) Bu planda ayrıntı noktaları araziyi tarif edecek sıklıkta olmalı, istasyon noktaları, kotu, ara  mesafe ve açıları belirtilmelidir. Depo, terfi merkezi v.b. sanat yapılarının inşa edileceği yerlere ait plankoteler verilmelidir.

b) İletim hattı, ana boru güzergah haritaları (1/2000 veya 1/1000 ölçek­li) verilmelidir. Bu haritalarda kazık ve sömel noktaları yeterli sıklıkta olmalı, civar röper ve poligon nokta, kot ve koordinatları verilmelidir.

2.3. Su alma yapısı projeleri,

2.4. Suyun iletimi,

Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içermelidir,

2.4.1. İzlenebilecek güzergah alternatifleri için teknik ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak, suyun cazibe veya terfi ile iletiminin karşılaştırmalı hesapları.

2.4.2. İletim hattının plan, profil ve şematik profilleri, (planlar 1/1000 veya 1/2000, profiller 1/1000 (yatay) -1/100 (düşey) veya 1/2000 (yatay) -1/200 (düşey) ölçeğinde), hat üzer­inde yer alması gerekli olan enerji kırıcılar, vantuzlar, hava boşaltım bacaları, denge bacaları, su alma yapısı, ripraj, tahliyeler, dere, köprü ve çürük zemin geçişlerine ait tip projeler, tespit kitlelerine ait hesap ve tip projeler.

2.4.3. Hendek derinlikleri, terfi hatlarında ekonomik boru çapının tayini, borularda kabul edilen basınç ve hızlar, kullanılan boru tipleri, darbe hesabı ve su darbeler­ine karşı alınması gereken tedbirler (hava kazanı, darbe önleyici vana, boru cinsinin değişimi v.b.), emp hesabı, isale hattında varsa galeri ve açık kanallar ile isale hattı güzergahında mevcut altyapı tesisleri ile ilgili bilgiler ve yapılan kabuller.

2.4.4. Depo hesap ve projeleri

(depo hacmi, kot durumu ve tipi - kargir, betonarme çelik vb.-), hidrofor bölgesi varsa hidrofor hesabı

2.5. Dağıtım (Şebeke) hatlarının projelendirilmesinde dikkate alınacak esaslar ve projenin içermesi gereken bilgiler şöyledir,

2.5.1. Şebeke, istenilen maksimum ve minimum işletme basınçları göz önünde bulundurularak kademelendirilmelidir.

2.5.2. Şebekelerin depolardan ve iletim hatlarından beslenmesi gözönüne alın­malı; Besleme kuyu, artezyen vb. kaynaklardan yapılacak ise bunlarla ilgili bilgiler ve bağlantıları detaylı şekilde verilmelidir.

2.5.3. İmar planı olan yörelerde yapılacak şebeke projelerinde varsa mevcut şebeke projesi dikkate alınmalı; şebeke projesi bütün yöreyi kapsayacak şekilde ele alınmalı; Yöre dışı gelişme alanları için uç debiler bırakılmalı, kullanılan harita beldenin mevcut durumunu göstermeli, imar planları en son yapılmış değişiklikleri kapsamalıdır.

2.5.4. Uygun boru çapı ve tipi seçiminde, trafik yoğunluğu, yol genişlikleri ve mevcut altyapı hatlarının durumları ve basınç sınıflarının yanı sıra boru ve ek parçalarının işletme sürecinde temin durumu ve ekonomik ömrü de göz önünde bulundu­rulmalıdır.

2.5.5. Yangın suyu debisi, boru debisine ek olarak ve yörenin kuruluş karak­teri, gelişmeye uygun olup olmaması, ev tipleri ve ana borular ile tali boru­lar için ayrı ayrı düşünülerek belirlenmelidir.

2.5.6. Şebekede dağıtılması gereken su miktarı ve hesaplamalara esas teşkil edecek nüfus yoğunluklarına bağlı pik faktörleri, yoğunluk katsayıları, özel debiler, yük kayıpları borulardaki hız değerleri hesaplamaları detaylı olarak verilmelidir.

2.5.7 Şebeke donanımı; arıza anında devreye girerek diğer kısımlara su iletil­mesini sağlayacak tecrit vanaları, tahliye tertibatı, fittings donanımı, yangın musluklarını içerecek şekilde tespit edilmelidir.

2.5.8. Şebeke hesap planı (belde planına uygun ölçekte) ve hesap tablosu verilmeli. Plan, hesaplamaya esas teşkil eden, ölü noktalar, düğüm nokta numaraları, zemin kotları, suyun akış yönü, yoğunluk katsayısı, boru çapı, uzunluğu ve debiler, yük kayıplarını içermelidir.

2.5.9. Şebeke inşaat planı verilmeli, bu planda tesviye eğrileri bulunmalı, kat hudutları, şebeke düğüm nokta numaraları, bunlara ait zemin kotları, boru çapı, cinsi, uzunluk belirtilmeli, vana, yeraltı ve yerüstü yangın muslukları gösterilmeli ve çizimlerde ekte yer alan notasyonlar kullanılmalıdır.

2.5.10. Şebeke düğüm noktaları detayları ayrı bir paftada verilmelidir ve kullanılması öngörülen parça listesi sunulmalıdır.

2.5.11. Şebekede kullanılacak maslak, basınç kırıcı, köprüye asılarak geçiş ve özel yapımla geçişler detaylı olarak verilmelidir.

2.5.12. Yukarıda belirtilen çizim ve raporların kapak kısmında A4 ebatlarında antet sunulmalı, antet sayfasında;

Onay makamı, yüklenici isim unvanı, projenin ve paftanın adı, projenin ölçeği, projeyi yapanın adı, unvanı, Oda sicil numarası, imzası, projenin tanzim tarihi, plan no v.b. bilgilere yer verilmelidir.

 

3. METRAJ DÖKÜMANI

Projede yapılacak işin poz no.su, işin cinsi, birimi ve miktarı yer almalıdır. Yatırım maliyeti metrajları ile birlikte verilmelidir. İçme suyu iletim hattı işletme maliyeti m3 su bazında verilmelidir.

 

4. PROJE İLE BİRLİKTE SUNULACAK BELGELER

 

  • Proje vizesi başvuru yazısı - projeyi hazırlayan BTB‘li firma tarafından ilgili projenin ÇMO vizesi için Odaya sunulduğuna dair, işveren firmanın adı, ticaret ünvanı ve açık adresinin yer aldığı resmi yazı.

  • İşverenin adı, adresi, vergi numarası,

  • Projede imzası bulunan kişilerin noter tasdikli imza sirküleri:

  • Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri : (SSK Dönem Bordroları son 4 aylık)

  • SMM ve tescilli büronun işveren ile arasında imzalanmış sözleşmesi

  • Proje bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturası

  • Oda tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

 

İçme ve Kullanma Suyu Temin, İletim ve Dağıtım Hatları Projeleri Asgari Ücreti (2021) aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz!

 

İçme ve kullanma suyu isale ve şebeke hatları projelerine ait asgari ücretler aşağıdaki formüle göre hesaplanması önerilir.  

NOT:

1. Proje vize onay esaslarını uygulayan ÇMO birimi söz konusu projenin nitelik ve niceliğine göre yukarıda istenilen bilgi ve projelerden bazılarını istememekte, ya da ek bilgi ve projeler istemekte yetkilidir.

2. Projeler, klasör dosya içerisinde ve onaylamaya yetkili İdare‘nin uygun göreceği sayıda basılı doküman ve ayrıca istenilen adette CD ortamında teslim edilecektir.