TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Uygulamalar

Serbest çalışan ve çevre mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların, mesleki etkinliklerinin, bilimsel teknik ve mesleki esaslar dahilinde ülke ve meslektaş yararları yönünde gelişmesini sağlamak, mesleki sorumlulukları tanımlamak, haksız rekabeti önlemek, mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak, asgari ücretleri belirlemek ve mesleki denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacını taşıyan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği, 22 Nisan 2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu yönetmelik, serbest çevre mühendisliği hizmeti alanları ve konuları, serbest çevre mühendisliği hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan, uygulayan gerçek veya tüzel kişilerin Oda tarafından belgelendirilmesi, mesleki denetimi, yetki ve sorumlulukları ile asgari ücret konularını kapsamaktadır.

Buna paralel olarak söz konusu yönetmeliğin SMM ve Tescilli Büroların Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 10‘uncu maddesi (d) bendi hükümleri doğrultusunda tescilli büroların, yönetmelik kapsamına giren tüm serbest çevre mühendisliği hizmetlerini işveren, ilgili daire veya onay makamınca proje vizesi istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirmesi ve vize ettirmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Odamızdan büro tescil belgesi alan firmalarda, yönetmeliğin Asgari Ücret başlıklı 12‘nci maddesinin 1‘inci fıkrası hükümlerine göre ücretli çalışan SMM‘lerin asgari ücretleri ve serbest çevre mühendisliği hizmetleri her yılın Ocak ayında Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Tescilli bürolarda ücretli çalışan SMM‘lerin asgari ücreti 2016 yılı için brüt 3.300 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre aylık maaşı brüt 3.300 TL altında olan SMM veya SMM‘lerin ücretlerinin yeniden düzenlemesi gerekmektedir.

 

Tescilli bürolar, anılan yönetmeliğin SMM ve Tescilli Büroların Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 10‘uncu maddesi 1‘inci fıkrası (g) bendi hükümleri gereğince dört ayda bir, maaş ve prim bordrolarının onaylanmış bir örneğini Oda‘ya iletmekle yükümlüdürler.

Meslektaşlarımız arasında haksız rekabeti önlemek ve projelerin bilimsel teknik ve mesleki esas ve usuller ile üretilmesini sağlamak üzere serbest çevre mühendisleri hizmetleri için belirlenen asgari ücretin altında hizmet verilemeyeceği konusu da yine aynı yönetmelik ile hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan söz konusu yönetmeliğin SMM ve Tescilli Büroların Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 10‘uncu maddesi (d) bendi hükümleri doğrultusunda tescilli büroların, yönetmelik kapsamına giren tüm serbest çevre mühendisliği hizmetlerini işveren, ilgili daire veya onay makamınca proje vizesi istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirmesi ve vize ettirmesi gerekmektedir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği ilgili hükümlerine istinaden tescilli bürolarda çalışan SMM veya SMM‘lerin aylık asgari ücretlerinin brüt 3.300 TL olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 2016 yılı itibariyle 4 (dört) aylık dönemlerde bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan ücretli çalışan SMM‘lere ait sigorta primlerini gösterir belgenin tarafımıza gönderilmesi, yönetmelik kapsamında yer alan tüm serbest çevre mühendisliği hizmetlerinin Oda denetiminden geçirilmesi ve vize ettirilmesi zorunludur.

Bu kapsamda hazırlanan;

-         Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Vize Esasları,

-         Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Vize Esasları,

-         İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje Vize Esasları

-         İçme ve Kullanma Suyu Temin, İletim ve Dağıtım Hatları Proje Vize Esasları

-        Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Proje Vize Esasları,

-         Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanımı ve Bertarafı İle İlgili Proje Vize Esasları,

-         Derin Deniz Deşarjı Proje Vize Esasları

-         Çevresel Etki Değerlendirmesi Hizmetleri Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Uygulama Yönergesi

Ayrıca mesleki denetim süreçlerinin sağlıklı işletilmesi için hazırlanan

-         ÇMO Mesleki Denetim Esasları,

-         Serbest Çevre Mühendisliği Hizmeti (SÇMH) Vize Başvuru Formu,

-         Tutanak Örneği,

-         Rapor/Proje Anteti

1 Eylül 2009 tarihinden itibaren tüm rapor ve projeler söz konusu mesleki denetim sürecine tabidir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği ilgili hükümlerine istinaden yönetmelik kapsamında yer alan tüm serbest çevre mühendisliği hizmetlerinin Oda denetiminden geçirilmesi, vize ettirilmesi ve asgari ücretlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

01.01.0001 00:00
Okunma Sayısı: 1689