TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Kanalizasyon

1. PROJE RAPORU BÖLÜMÜ

1.1. Yörenin coğrafi ve genel durumu, topografik durum, jeolojik durum, halihazır durum ile gelecekteki imar durumu, iklim (yağış, hakim rüzgar, sıcaklık ve don derinlikleri), nüfus ve nüfus yoğunluğu ile birlikte aşağıdaki bilgileri içermelidir.

a) Mevcut atıksu ve yağmur suyu hatları,

b) Mevcut enerji ve PTT tesisleri

c) Kanalizasyon döşenecek sokaklar,

d) Yağmur suyu toplayıcıları ve dere ıslahı güzergahı,

e) Toplayıcıya paralel tali kanallar ve giriş yapıları,

f) Sürüntü maddeleri için önlem,

g) Bodrum derinlikleri, yol kaplama cinsleri ve yol genişlikleri,

h) Servis yolları,

i) Mevcut içme suyu durumu, debi-nüfus ve içme suyunun yeterliliği,

j) Yakın civardaki ve bölgedeki akarsu-göl ve denizler, bu ortamlara deşarj yapılıp yapılamayacağı,

deşarj yapılması durumunda derinlik, zemin, dolgu, akıntı, minimum-maksimum su seviyeleri,

k) Özel sarfiyat veren tesisler (Belgeleri ile birlikte),

l) Kamulaştırma,

m) Harita çalışmaları,

n) Arazi çalışmaları,

o) Yörenin sağlık durumu.

 

1.2. Karakteristik Cetvel,

Yukarıda belirtilen bilgiler ile birlikte aşağıda yer alan proje kriterlerinin özetini içeren ".......Kanalizasyon Projesi Karakteristik Cetveli" proje dosyasının en başında sunulur.

1.3. Uygulama projesi, avan projede değişikliğe uğrayan kısımların tümünü içeren ve getirilen çözümü de içeren bir gerekçe raporu ile başlamalıdır.

1.3.1. Atıksu proje verileri, birim atıksu değerleri (lt/kişi/gün) ve hektar başına nüfus değerlerinin doğru ve hassas tespiti ile oluşturulmalıdır. Gelecekteki nüfus değerinin hesaplanmasında nüfus sayım sonuçlarından ve çoğalma emsalinden yararlanılır.

1.3.2. Yağmur suyu proje verileri, akış katsayısı ve yağmur şiddeti-süre-tekerrür eğrilerini içeren abaklar ile sağlanmalıdır.

1.3.3. Kanalizasyon projeleri temel esasları ve hesap yöntemlerine göre elde edilen sonuçları gösterir yağmur suyu ve atıksu hesap tabloları hazırlanmalı ve bu raporda yer almalıdır. Kanalizasyon projesi şebeke hesap tablolarında; baca numaraları, mecra uzunluğu, kesafet (yoğunluk) katsayısı, mecra debileri, kotlar, eğim, çap, hidrolik değerler, Yağmursuyu projesi şebeke hesap tablolarında ise bu bilgilere ilaveten yağış alanı, etkili yağış süresi, yağış şiddeti, ortalama akış katsayısı, v.b. bilgiler tablo halinde sunulur.

1.3.3.1. Atıksu debisinin hesaplanmasında; kişi başına atıksu debisi, endüstriyel ortalama atıksu debisi (sanayilerin büyüklük ve faaliyetlerine göre çeşitli kabuller yapılabilir.), sızma debisi, pik hesap debisi, pik faktörü, beldenin varsa turistik nüfus potansiyeli gibi değerler bir bütünlük içinde hesaplanmalı veya uygun kabuller yapılmalıdır.

1.3.3.2. Yağmur suyu hesabında; yağış şiddeti, kanala gelen yağmur suyu debisi, tekerrür süresi yine bir bütünlük içerisinde uygun formüller kullanılarak ve uygun kabuller yapılarak hesaplanmalıdır.

1.3.3.3. Yağmur suyu kanalizasyon sularının birleşik veya ayrık sistem olarak projelendirilmesine yönelik mukayese hesapları verilmelidir.

1.3.4. Maksimum, minimum hız değerleri, doluluk oranı, kanal derinlikleri, baca aralıkları, yağmur suyu ızgaralarının konumları teknik şartnamelere uygun olacak şekilde belirlenmelidir.

 

2.  PROJELER

2.1. Genel havza planı 1/25.000 ölçekte atıksu ve yağmur suyu için ayrı ayrı olarak üzerine ana kanallar işlenerek hazırlanmalıdır.

2.2. 1/5.000  ölçekli hidrolik planlar verilmelidir, bu planlarda toplayıcı, taşıyıcı ve kolektör kanal güzergahları ile birlikte varsa terfi hatları da belirtilmelidir, toplama havzaları gösterilmeli ve uç debileri de gösterecek şekilde yağmur suyu ve atıksu sistemleri için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

2.3. 1/5.000 ölçekli yerleşim planlarında inşaat sürecinde etken olabilecek mevcut veya yapılması öngörülen tesislerin konumları belirtilmeli ve pafta üzerinde kolayca ayırt edilebilecek şekilde düzenlenmelidir.

2.4. Atıksu ve yağmur suyu için ayrı ayrı olmak üzere plan ve boykesitler verilmelidir. Plan ve kesitlerin düzenlenmesi sırasında baca yerleri ile eğim ve çapın değiştiği noktalardaki kotlar için haritalardaki mevcut kotlar ve tesviye eğrilerinden faydalanılır.

2.5. Her kanala su veren bölgelerin su toplama alanlarını, ölçülen alanların yüzölçümleri ile birlikte sınırları da belirten, akış yönleri, yol kırmızı kotu, kanal akar kotu, baca numaraları, iki baca arası uzaklık, eğim, çap, kesit ve kanal tipleri, kontrol bacaları, şütlü bacalar, sifonlar, ters sifonlar, mansap yerleri, yağmur suyu giriş bacaları, ızgaraları ve gerekli detay projeleri içeren hidrolik planlar 1/1.000 ölçekte hazırlanmalıdır. Burada açık ve topografik çalışma yapılan tüm sokaklar 1. kademe, kapalı olan sokaklar 2. kademe olarak düzenlenmeli, kapalı sokaklar içerisinde açılması zorunluluk gerektiren sokaklar özellikle belirtilmelidir. Bu planlara koordinatlar da işlenmelidir.

2.6. Atıksu ve yağmur suyu için ayrı ayrı olmak üzere; akış yönlerini, diğer bacalardan gelen kol, baca numaraları, yol kırmızı kotu, kanal akar kotu, bacalar arası mesafe, eğim, çapı ile ilgili bilgileri içeren 1/1.000-2.000 yatay ve 1/100-200 düşey ölçekli boykesitler çizilmelidir.

2.7. Varsa, pompa istasyonlarının yeri, karakteristiği planlara işlenmeli, pompa istasyonlarına ait terfi hattı hesapları, pompa seçimi, darbe hesabı, darbe önleme tesisleri v.b. bilgiler açıklama raporunda sunulmalıdır.  Varsa özel kanalizasyon yapılarının planlar üzerinde yerleri belirtilmeli ve tip projeleri verilmelidir.

2.8. Yağmur suyu projeleri için; saha taksimat planı hazırlanmalıdır. 1/1.000 ölçekli olarak hazırlanacak bu planda yağmur suyu toplama havzaları imar adası bazında düzenlenecektir. Yağmur suyu akış yönleri, toplama havzaları ve su alma yapılarının inşa edileceği noktalar gösterilmelidir.

2.9. Yukarıda belirtilen çizim ve raporların kapak kısmında A4 ebatlarında antet sunulmalı, antet sayfasında;

Onay makamı, yüklenici isim unvanı, projenin ve paftanın adı, projenin ölçeği, projeyi yapanın adı, unvanı, Oda sicil numarası, imzası, projenin tanzim tarihi, plan no v.b. bilgilere yer verilmelidir.

 

3. METRAJ DÖKÜMANI

Projede yapılacak işin poz no.su, işin cinsi, birimi ve miktarı yer almalıdır. Yatırım maliyeti metrajları ile birlikte verilmelidir. Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi işletme maliyeti m3 su bazında verilmelidir.

 

4. PROJE İLE BİRLİKTE SUNULACAK BELGELER

 

  • Proje vizesi başvuru yazısı - projeyi hazırlayan BTB‘li firma tarafından ilgili projenin ÇMO vizesi için Odaya sunulduğuna dair, işveren firmanın adı, ticaret ünvanı ve açık adresinin yer aldığı resmi yazı.

  • İşverenin adı, adresi, vergi numarası,

  • Projede imzası bulunan kişilerin noter tasdikli imza sirküleri :

  • Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri : (SSK Dönem Bordroları son 4 aylık)

  • SMM ve tescilli büronun işveren ile arasında imzalanmış sözleşmesi

  • Proje bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturası

  • Oda tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Projeleri Asgari Ücretleri :

 

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları projelerine ait asgari ücretler aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

P = 1,25 (A + Ş+K) k

Bu formülde;

P : Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, TL,

1,25: Yüklenicinin kar ve genel masraflar karşılığı,

A : Sabit masraflar ile çeşitli özel yapıların proje bedeli olup değeri aşağıda verilen tablodan alınır.

K : Metre cinsinden kollektör uzunluğu,

Ş: Metre cinsinden kanalizasyon veya yağmursuyu şebeke uzunluğudur.

k : Proje konusu beldenin, meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile arıtma/deniz deşarjı tesisi ön hesaplarının maliyeti arttırıcı tesiri dikkate alınarak konulan 1.00-2.00 arasında sabit bir katsayıdır. Aksi belirtilmedikçe, k = 1,00 alınır

 

 

Nüfus

A Bedeli (TL)

N < 100

2.100

101 < N < 250

2.550

251 < N < 500

2.900

501

3.700

751 < N < 1000

4.500

1.001 < N < 2.000

6.800

2.001 < N <3.000

10.000

3.001 < N < 5.000

15.000

5.001 < N < 10.000

18.000

10.001 < N < 20.000

24.000

20.001 < N < 30.000

29.400

30.001 < N < 50.000

34.000

50.001 < N <70.000

39.850

70.001 < N < 100.000

43.700

100.001 < N < 300.000

47.300

300.001 < N < 500.000

51.700

500.001 < N

63.100

 

*Harita ve arazi çalışmaları hesaplanan bedelin dışındadır.

 

 

 

NOT:

1. Proje vize onay esaslarını uygulayan ÇMO birimi söz konusu projenin nitelik ve niceliğine göre yukarıda istenilen bilgi ve projelerden bazılarını istememekte ya da ek bilgi ve projeler istemekte yetkilidir.

2. Projeler, klasör dosya içerisinde ve onaylamaya yetkili İdare‘nin uygun göreceği sayıda basılı doküman ve ayrıca istenilen adette CD ortamında teslim edilecektir.

 

EKLER :

1- Karakteristik Cetvel Örneği

2- Proje Anted Örneği

3- Proje Katlama Örneği

4- Proje Çizim Esasları Örneği

5- Proje Profil Çizim Örneği