TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENETİM ESASLARI

 

Mesleki Denetim Esasları, 22/04/2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

1. Teknik Konular

Mesleki denetim kapsamında uygulanmakta olan proje/rapor denetimleri için;

a) Mesleki denetim için Odamızın birimlerine başvuruda bulunmak isteyen firma yetkilileri ya da gerçek kişiler, başvuru dilekçesi ile yürürlükte bulunan yönetmelikler, standartlar ve şartnameler çerçevesinde hazırlanan proje/rapor ve hesaplarını tam ve eksiksiz olarak, proje raporlarıyla birlikte vermek zorundadır.

b) Odamız Şube ya da Temsilciliği, yukarıda bahsedilen proje ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak aldığını ifade eden ve başvuru tarihi ile evrak sayısını içeren alındı belgesini, başvuru sahibine verecektir. Eksik başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Odamız Şube ya da Temsilciliği, kendisine yapılan başvuruyu en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandıracaktır.

ç) Proje ve hesaplarda, yürürlükte bulunan mevzuata ve projeye uyumsuzluk ya da bilimsel ve teknik doğrulara aykırılık tespit edilmesi halinde; Odamız görevlisi tespit etmiş olduğu eksik, hata ya da sakıncaları açık, anlaşılır ve gerekçeli bir şekilde tutanağa geçirmek ve bu tutanağın bir nüshasını başvuru sahibine vermek zorundadır. Tutanaksız olarak proje iade edilmeyecek ve düzeltme talebinde bulunulmayacaktır.

d) Odamız görevlileri, mevzuatta yer almayan fakat bilimsel doğrulara da aykırı olmayan mühendislik yorum ve uygulamalarına müdahil olamaz, değiştirilmesini talep edemez.

e) Odamız Şube ya da Temsilciliği, tutanağında belirtilen hususları düzeltilerek yeniden getirilen projeyi en geç 3 (üç) iş günü içinde kontrol ederek sonuçlandırır. Projede tespit edilen hataların 2. denetim sırasında düzeltilmediği ya da ilave hataların yapıldığı tespit edildiğinde durum firmaya ve işverene yazıyla bildirilir.

f) Mesleki denetim görevlisi, denetlediği proje/raporun içeriğinde gerekli gördüğü ve uygulamada önemli sorunlar yaratacağını düşündüğü eksiklik ve hataları gerekçeli raporu ile Oda Yönetim Kurulu‘nun incelemesine sunar. Bu durum hizmetin vize işlemini durdurmaz.

g) Mesleki denetim görevlisi denetim kapsamındaki tüm hizmetleri gizlilik ilkesiyle inceleyecektir. Oda ve Birim Yönetim Kurulu dışındaki kişilere denetlediği hizmete ilişkin herhangi bir bilgi verilmeyecektir.

2. İdari Konular 

2.1 SMM‘ler ve tescilli bürolar, mesleki denetimden geçireceği Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetini (SÇMH) bağlı bulundukları Oda birimlerine sunarken içeriğinde;

 • Tescilli büronun bağlı olduğu vergi dairesinin adı, vergi numarası, adresini
 • İşverenin adı, adresi, vergi numarasını
 • SMM ve tescilli büronun işveren ile arasında imzalamış olduğu sözleşmeyi
 • Yapılan SÇMH ürününe ait belgeleri
 • SÇMH için Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretler üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturayı,
 • Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri (4 aylık SGK dönem bordroları)
 • Oda tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

2.2 Sözleşme: Projeyi/raporu hazırlatan firma ile projeyi/raporu hazırlayan firma arasında yapılan sözleşme örneğidir. Sözleşmede iş bedeli ve taraflar arasındaki yasal yükümlülükler net olarak belirlenmiş olmalıdır. 

2.3 Fatura veya SMM‘ler için Serbest Meslek Makbuzu: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesinin sözleşme yapıldığı tarihte geçerli olan değerleri baz alınarak belirlenmiş proje bedeline göre düzenlenmiş fatura ya da serbest meslek makbuzudur. 

2.4 Mesleki denetim kapsamında yer alan tüm proje ve danışmanlık hizmetine tabi raporlar ile çevresel etki değerlendirmesi raporlarının vizesi için aşağıdaki tüm hususların eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir:

 

a) SÇMH sahibinin Odamız üyesi olup olmadığı kontrol edilecektir. Odamız üyesi olan meslektaşımızın aidat borcu olup olmadığı sorgulanacak, borcu olması durumunda borcunun tahsil edilmesinin ardından vize işlemi yapılacaktır.

 

b) SÇMH sahibinin Odamız üyesi olmadığı durumlarda üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından vize işlemi yapılacaktır.

 

c) SÇMH sahibinin mesleki denetim tarihi itibariyle Odamız Onur Kurulu tarafından verilen cezasının sürdüğü tespit edildiğinde ceza süresinin tamamlanmasına kadar vize işlemi askıya alınacaktır.

 

ç) SÇMH için kesilen asgari fatura veya serbest meslek makbuzunda belirtilen proje bedeli  (KDV hariç) Odamız tarafından belirlenen asgari ücretlerden daha düşük olamaz. Bu nedenle ödeme belgesinin (fatura veya serbest meklek makbuzu) asgari ücret bedeli üzerinden tetkiki yapılacaktır. Bedeli düşük olan SÇMH için vize verilmeyecektir.

 

d) Fatura veya serbest meslek makbuzu aslı üzerine  "İPTAL EDİLEMEZ" kaşesi ve bir kopyası üzerine " ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR" kaşesi basılıp tarih yazılarak imzalanacaktır.

 

e) Mesleki denetim için fatura veya serbest meslek makbuzu bedelinin %3‘ü firmadan tahsil edilecektir. Proje ve yapım işlerinden her ikisini de içeren hizmetler için denetim ücreti sözleşme ile belirlenen ve faturada belirtilen proje yapım bedeli üzerinden belirlenecektir.

 

f) Projelere basılacak olan vize mührü Oda Genel Sekreterliği‘nin hazırladığı formata uygun şekilde tek tip olacaktır.

 

g) Vize edilen mesleki denetime esas belgeler, birim Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalı resmi yazı ile firmaya ya da gerçek kişiye teslim edilecektir. Aynı yazı bilgi için Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı‘na gönderilecektir.

 

h) Mesleki denetimden geçen ve vizelenen işler için ayrı olmak üzere bir vize numarası verilecektir. 01/09/2009 tarihinden itibaren vize numarası kısaltılmış Oda adı ve mesleki denetimi yapan birimin kısaltması (ilk üç harfi), içinde bulunan yılın tarihi ve sıralı numaralandırmadan oluşacaktır. Numaralandırma işlemi 01/09/2009 tarihinden itibaren ve her yıl başında 001 ile başlayacaktır. Örnek-1; ÇMO_ANK_2009-001, Örnek-2; ÇMO_SAM_2010-001

 

2.5 Faturanın öncelikle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 230 uncu maddesinde belirtilen şekil şartına uyması gerekmektedir. Buna göre faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir;

 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;
 • Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
01.01.0001 00:00
Okunma Sayısı: 1087