TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre ve Orman Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 09.10.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25254

 

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına,

b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya ve orman fidanlığı kurma çalışmalarına,

ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun 57, 63 ve ek 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

Genel Müdürlük : Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünü,

(Mülga:R.G.-30/4/2009-27215)

(Ek:R.G.-30/4/2009-27215) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

(Ek:R.G.-30/4/2009-27215) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

(Ek:R.G.-30/4/2009-27215) Ormancılık Büroları: 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ormancılık bürolarını,

(Ek:R.G.-30/4/2009-27215) Hangar-Depo: Ağaçlandırma sahalarında elde edilen ürünlerin muhafaza edildiği, her türlü hava hallerinde çalışanların sığınabileceği, malzemelerin saklandığı temelsiz, toprak veya beton zemin üzerine yapılan geçici yapıları,

(Ek:R.G.-30/4/2009-27215) B Tipi Tali Orman Yolu: Trafiğe uygun platform genişliği 3-5 metre ve hendek genişliği 0,5-1 metre olup, toplam genişliği 3,5-6 metre olan dere ve yamaç yollarını,

(Ek:R.G.-30/4/2009-27215) Mücbir Sebep: Yetkili merciler tarafından tanzim edilen belge ile belgelendirilen doğal afetler, genel salgın hastalık, ağır hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Bakanlığımıza ait merkez veya taşra teşkilatından kaynaklanan gecikmeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait fidanlıklar ile özel fidanlıklardan uygun orijinde yeterli fidan bulunamaması, arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesini teknik yönden imkansız kılan ve toprağın tav halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar yağışını,

(Ek:R.G.-30/4/2009-27215) Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenlerin korunması,  aşılanması, canlandırma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda doğal olarak yetişen türlerin ekimi ve bu türlerin aşılı veya aşısız fidanlarının dikimini,

Orman : 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesindeki "orman" tanımını,

Ağaç : Ormanda tabii olarak yetişen ve Orman Kadastrosu Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "En az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen, kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilere yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç denir." tanımını,

Ağaççık : Ormanda tabii olarak yetişen ve Orman Kadastrosu Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "Yan dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere çapı ne olursa olsun ağaççık denir." tanımını,

Topluluk ve Yerleri : Orman tanımındaki "topluluk" kelimesi Orman Kadastro Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin aşağıdaki esaslara göre beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak 0,1 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, orman kapsamı içinde bulunan bir sahada kapalılık 0,1 den aşağı bulunursa ve hatta çeşitli sebeplerle üzerindeki orman örtüsü (vejetasyonu) tamamen kaldırılmış olsa da bu sahalar yine de orman sahası olarak muhafaza edilir. Bir yerin orman olup olmadığının tayininde, topluluk unsuru diğer unsurlarla birlikte mütalaa edilir.

Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve müşterek faydaları asgari şekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormancılık bilim ve tekniği bakımından devamlı şekilde veya muayyen dönemlerde teknik müdahaleyi icap ettiren ağaç ve ağaççıkların bir arada bulunması topluluk halidir" tanımını,

Orman tanımındaki "yerleri" kelimesi Orman Kadastro Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaççıkları tabii ve sun‘i etkilerle kaldırılmış sahalardır" tanımını,

Ağaçlandırma : (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215) Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi hazırlığı, dikim ve bakım faaliyetlerinin tümünü,

Fidanlık : (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215) Orman bitki türlerinin üretildiği fidanlıkları,

(Mülga:R.G.-30/4/2009-27215)

İmar-İhya : Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan veya bulunmayan bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesini,

Karma Orman : Ormanların korunmasını sağlamak, ormanlardaki sosyal baskıyı azaltmak, orman köylüsünün gelirini artırıp refah seviyelerini yükseltmek amacıyla; ağaçlandırmaların altında, onaylı projesine uygun şekilde, aynı veya birbirini takip eden zamanlarda, ağaçlandırmaya zarar vermeyen yıllık veya çok yıllık bitkilerle geçici olarak tesis edilen, kombine arazi kullanımını sağlayan orman tipini, <ı>

Asli Orman Ürünü : Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen odun emvalini, (Tomruk, Direk, Sanayi odunu, Kağıtlık odun, Lif-Yonga odunu, Sırık, Çubuk, Yakacak odun ve benzerlerini)

Odun Dışı Orman Ürünü : Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri,

Kıyı Kenar Çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre ve Orman Bakanlığınca Yapılacak Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolu, Mera Islahı, Ağaç Islahı, Tohum Üretimi, Fidanlık ve İmar İhya

 

Devlet Ormanlarında

Madde 5 - Orman amenajman planlarında yer alan bozuk orman alanlarında, gerektiğinde verimli ormanlarda ve orman içi açıklıklarda; ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve sun‘i gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan orman ağacı fidanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağacı fidanları ile süs bitkisi fidanlarını üretmek amacıyla; Genel Müdürlükçe fidanlık kurulur.

Bu fidanlıkların kurulma esaslarını, üretilen fidanların değerlendirme usullerini Genel Müdürlük belirler.

Hazine Arazilerinde

Madde 6 - Orman alanını arttırmak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık adına tahsis olunan arazilerde ağaçlandırma, erozyon kontrolu, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmaları Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kamu Tüzel Kişilerine Ait Sahalarda

Madde 7 - Köy, kasaba, şehirler ve civarında Devlete veya kamu tüzel kişilerine ait arazilerde, ilgili kuruluşun talebi halinde; bakım, koruma işlerini üstlenmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından, öncelik sırasına ve imkanlara göre ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve imar ihya yapılabilir. Bu sahaların proje hazırlama ve uygulama masrafları ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yapılacak Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü, İmar-İhya ve Orman Fidanlık Çalışmalarında; Tespit-İzin, Başvuru- Projelendirme, Saha Teslimi ve Saha Büyüklüğü(1)

Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin

Madde 8 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu yerlerin tespit ve izin işlemlerinde esas alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Amenajman planında ve aktüel olarak verimli orman alanları dışındaki orman sayılan yerlerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izni verilebilir.

b) İlgili kurumların uygun görmesi halinde; Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu‘na göre "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilebilir. Ancak Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon kurulur.

c) Maden arama ruhsatı kapsamında bulunan ancak, Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmemiş alanlarda özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izni verilebilir.

d) Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemez.

e) Deniz ve tabii göl kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemez.

Hazine Arazilerinde Tespit ve İzin

Madde 9 - Hazineye ait olup Maliye Bakanlığınca kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen ve orman kurmaya elverişli olan (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirlenecek idare sürelerine göre, asli ve odun dışı orman ürünü veren türler kullanılarak gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma yapılabilir.

Hazineye ait olup, Maliye Bakanlığınca kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen (I - IV) sınıftaki araziler üzerinde; kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ve ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, iğde, menengiç, harnup v.b. türler ile gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma yapılabilir.

Sahipli Yerlerde Tespit ve İzin

Madde 10 - Gerçek ve tüzel kişiler kendi arazilerinde, giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere herhangi bir izne gerek olmaksızın ağaçlandırma yapabilirler.

(Değişik ikinci fıkra:R.G.-30/4/2009-27215) Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü tesisi yapmak istemeleri halinde, söz konusu sahanın en küçük parçasının 0,5 hektar büyüklüğünde olması gerekir.

Başvuru ve Projelendirme

Madde 11 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha tahsisi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;

a) Devlet ormanlarından talep edecekleri sahalar için; sahanın yeri ve mevkisini gösteren harita veya krokiyi dilekçeye ekleyerek işletme şefliği, işletme müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine,

b) Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden talep edecekleri saha için; en son duruma göre düzenlenecek tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının bir örneğini, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden talep edecekleri saha için; sahaya ait kroki veya haritayı dilekçeye ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara,

c) Sahipli arazilerinde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ise; müracaat sahasının tapu belgesi ve tapu müdürlüklerinden temin edilen tapu çapını dilekçeye ekleyerek il müdürlüğüne,

başvururlar.

Müracaata konu saha orman ise; bölge müdürlüğü müracaatı on beş gün içerisinde inceler. 23/7/1995 tarihli ve  4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının müracaatları ilan edilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilir.

Talebe konu sahanın idari, hukuki ve teknik yönden tahsise uygun şartları taşıması halinde;

a) Sahanın köy veya belde mülki hudutları içerisinde kalmaması durumunda ilana gerek olmadan müracaatçı adına,

b) Sahanın belde mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının belde belediye başkanlığı olması durumunda, ilana gerek olmadan belde belediye başkanlığı adına,

c) Sahanın belde mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının herhangi bir gerçek veya tüzel kişilik olması halinde belde belediye başkanlığına talepleri halinde yedi gün içerisinde özel ağaçlandırma müracaatında bulunabilecekleri hususunda yazılı tebligat yapılır. Verilen süre içerisinde;

1) Belde belediye başkanlığının talepte bulunmaması halinde müracaatçı adına,

2) Belde belediye başkanlığının talepte bulunması halinde belde belediye başkanlığı adına, belde belediye başkanlığının talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi halinde müracaatçı adına,

ç) Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının köy tüzel kişiliği olması durumunda ilana gerek olmadan köy tüzel kişiliği adına,

d) Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişi olması durumunda bölge müdürlüğünce köy tüzel kişiliğine talepleri halinde yedi gün içerisinde özel ağaçlandırma müracaatında bulunabilecekleri hususunda yazılı tebligat yapılır. Verilen süre içerisinde;

1) Köy tüzel kişiliğinin talepte bulunmaması halinde müracaatçı adına,

2) Köy tüzel kişiliğinin talepte bulunması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi halinde müracaatçı adına,

e) Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmayan veya o köyde ikamet etmeyen gerçek veya tüzel kişi olması halinde; müracaat yedi gün süreyle bölge müdürlüğünce köyde ilan edilir.  İlan süresi içerisinde;

1) Köy tüzel kişiliğinin müracaatı halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ilk müracaatçı adına,

2) Köy tüzel kişiliği ile birlikte tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişilerden tek bir müracaatın olması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma yapma talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda, ilan süresi içerisinde müracaat eden köy halkından gerçek veya tüzel kişi adına, bu gerçek veya tüzel kişinin de talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ise ilk müracaatçı adına,

3) Köy tüzel kişiliği ile birlikte tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden birden fazla müracaatın olması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma yapma talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda, bölge müdürlüğünce ilan süresi içerisinde müracaat eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden yedi gün içerisinde kendi aralarında uzlaşmaları istenir. Verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanarak tek bir müracaatta bulunulması halinde, bu müracaatçı veya ortak müracaatçılar adına, verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşma sağlanarak yapılan müracaattan vazgeçilmesi ya da işin gerçekleştirilememesi durumunda ilk müracaatçı adına,

4) Talebe konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişilerden tek bir müracaatın olması halinde ilan süresi içerisinde müracaat eden köy halkından gerçek veya tüzel kişi adına, bu gerçek veya tüzel kişinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ilk müracaatçı adına,

5) Talebe konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden birden fazla müracaatın olması halinde bölge müdürlüğünce ilan süresi içerisinde müracaat eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden yedi gün içerisinde kendi aralarında uzlaşmaları istenir. Verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanarak tek bir müracaatta bulunulması halinde, bu müracaatçı veya ortak müracaatçılar adına, verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşma sağlanarak yapılan müracaattan vazgeçilmesi ya da işin gerçekleştirilememesi durumunda ilk müracaatçı adına,

6) Köy tüzel kişiliği veya talebe konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden herhangi bir müracaatın olmaması halinde, başka müracaatlar olsa dahi bu müracaatlar işleme konulmayarak ilk müracaatçı adına,

bölge müdürlüğünce izin raporu hazırlanır.

Bölge müdürlüğünce hazırlanan izin raporu, saha tahsisi için Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Saha tahsisi ile ilgili işlemler Orman Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak, saha tahsis oluru Genel Müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük saha tahsis olurunun bir nüshasını il müdürlüğüne gönderir.

Bölge müdürlüğünce, müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumunun tespiti halinde, müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

İl müdürlüğü, adına saha tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerden en geç doksan gün içinde Genel Müdürlükçe belirlenen tip projeye uygun uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek, il müdürlüğüne teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi halinde otuz gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde saha tahsisi iptal edilir.

Proje tanzimi aşamasında ilgilinin talep ettiği tür veya türlerin yetişme muhiti şartları nedeniyle söz konusu sahada kullanılmasına imkân bulunmaması halinde, ormancılık büroları ilgili ile irtibata geçerek sahada kullanılabilecek türler hakkında bilgi verir. İlgilinin, ormancılık bürolarınca kendisine bildirilen sahaya uygun türlerden bir veya birkaçının kullanılmasına rıza göstermesi halinde uygulama projesi tanzim edilir. Aksi takdirde uygulama projesi düzenlenmeden ilgili adına yapılan saha tahsisi iptal edilir. Bu nedenle yapılan saha tahsisi iptallerinden Bakanlık sorumlu değildir.

Köy tüzel kişiliği saha tahsis işlemi esnasında özel ağaçlandırma yapma talebinden vazgeçerek, öncelik hakkını o köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere devredebilir. Bu durumda saha tahsis işlemleri kaldığı yerden devam ettirilir.

Köy tüzel kişiliklerine ait özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya uygulama projeleri köy tüzel kişiliklerince ormancılık bürolarına tanzim ettirilebileceği gibi, talepleri halinde il müdürlüklerince de tanzim edilebilir.

İl müdürlüğü, uygulama projesini en geç on beş gün içinde arazide ve büroda inceleyerek uygun bulması halinde onaylar. Onaylı projenin bir nüshasını bilgi için Genel Müdürlüğe göndererek, ilgilisinden noter onaylı taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının il müdürlüğüne teslimini ister.

Özel ormanlarda yapılan özel ağaçlandırma müracaatları için bölge müdürlüğünün uygun görüşlerine istinaden, aynı sahipli arazilerde olduğu gibi işlem yapılır. Uygulama projesinin il müdürlüğünce onayından sonra bölge müdürlüğüne bilgi verilir.

Müracaata konu saha Hazine arazisi ise; il müdürlüğü, ön izin sahibinden Maliye Bakanlığınca verilen ön izne göre,  ön izin süresi içinde Genel Müdürlükçe belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına tanzim ettirilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya projelerini il müdürlüğüne teslimini ister.

İl müdürlüğü, uygulama projesini en geç on beş gün içinde arazide ve büroda inceler. Uygun bulması halinde projeyi onaylayarak bir nüshasını kesin tahsis veya kiralama işlemi için mal müdürlükleri veya defterdarlıklara, bir nüshasını da bilgi için Genel Müdürlüğe göndererek, ilgilisinden noter onaylı taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının il müdürlüğüne teslimini ister.

Maliye Bakanlığınca, Hazineye ait araziler için kira sözleşmesi veya saha tahsisi onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.

Müracaata konu saha sahipli arazi ise; il müdürlüğü müracaatçıdan Genel Müdürlük tarafından belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarınca tanzim edilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya projesinin il müdürlüğüne teslimini ister.

İl müdürlüğü, uygulama projesini en geç on beş gün içinde arazide ve büroda inceleyerek uygun bulması halinde onaylar. Onaylı projenin bir nüshasını bilgi için Genel Müdürlüğe göndererek, ilgilisinden noter onaylı taahhüt senedinin il müdürlüğüne teslimini ister.

Tüm projelerin yatırım giderleri Genel Müdürlük birim fiyatları kullanılarak düzenlenir.

İlgilinin talebi halinde hukuki, idari ve teknik nedenlerle saha tahsislerinde veya projelerde revizyona gidilebilir. Orman alanlarındaki saha tahsis revizyonunu Orman Genel Müdürlüğü, proje revizyonunu ise il müdürlüğü yapar ve onaylar.

Özel ağaçlandırma sahalarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan tesislerin kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilebilir. Bu durumda özel ağaçlandırma sahibinin tüm giderleri ve zararları, adına saha tahsisi yapılan kurum veya kuruluş tarafından özel ağaçlandırma sahibine defaten ödenir.

Saha Teslimi

Madde 12 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Orman alanları ve Hazine arazilerinde tesis edilecek özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına ait uygulama projesinin onaylandığının ilgilisine tebliğinden sonra;

a) Orman alanlarında saha üzerinde projesine göre boşaltılması gereken orman emvali varsa, altmış gün içinde ilgili orman işletme müdürlüğünce boşaltılarak işletmesince,

b) Hazineye ait arazilerde mahalli Milli Emlak Müdürlüğünce,

saha teslimi yapılır.

Saha Büyüklüğü

Madde 13 - (Başlığı ile değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Orman alanlarında ve sahipli arazilerde en küçük parçası 0,5 hektardan,    Hazine arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemez. Ancak, Hazine arazilerinden imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2 hektar saha büyüklüğü aranmaz.

Orman alanlarındaki özel ağaçlandırma çalışmalarında saha ile ilgili üst sınır Bakanlıkça belirlenir.

Hazine arazilerinde ise gerçek ve tüzel kişiliklere bir defada en fazla 300 hektar saha için özel ağaçlandırma izni verilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık Tesisinde Uyulacak Esaslar (1)

 

Özel Ağaçlandırma ve Özel Erozyon Kontrolu Tesisinde Uyulacak Esaslar

Madde 14 - (Değişik: R.G 7/7/2004-25515)

Asli veya odun dışı orman ürünü veren türler ile yapılacak ağaçlandırmalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Devlet ormanı sayılan yerlerde; asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

b) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

c) Devlet ormanı sayılan yerlerde; bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen türlerin karışımı ile özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

d) Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarında projesinde belirtilmek kaydıyla asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin altında ikinci tür olarak; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

e) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde asli ve odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebileceği gibi, bu ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmek kaydıyla ikinci tür olarak; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.

Özel İmar-İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar

Madde 15 - (Başlığı ile değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

İmar-ihya amacıyla talepte bulunanlara; bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine izin verilebilir.

(Mülga fıkra: R.G 7/7/2004-25515)

Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uyulacak Esaslar

Madde 16 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Sahipli arazilerde ve Hazineden tahsis edilen arazilerde özel orman fidanlığı kurulabilir. Fidanlık kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fidanlık kuracakları arazinin mevkiini ve alanını belirttikleri dilekçelerine arazinin harita veya krokisini ekleyerek Hazine arazilerinde valilik veya kaymakamlıklara, sahipli arazilerde ise il müdürlüğüne başvururlar.

Hazine ve sahipli arazilerde müracaattan sonra, özel fidanlık uygulama projesi ormancılık büroları tarafından düzenlenir. İl müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, uygulama projesi il müdürlüğünce onaylanır. Bilgi için birer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

Özel orman fidanlıklarının kurulacağı alan büyüklükleri Bakanlıkça belirlenir ve uygun vasıtaların yanı sıra Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık Sahalarında İnşaa Edilebilecek Tesisler

Madde 17 - (Başlığı ile değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen sahalarda uygulama projesinde belirtilmek şartıyla;

a) Mülkiyeti Hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde proje sahası yatay alanının % 0,1‘ine kadar ağaçlandırma, bakım ve koruma amaçlı yapılaşma izni verilebilir.  Bu miktar 3000 m²‘yi geçemez.

b) Sahipli arazilerde proje sahası yatay alanının % 6‘sına kadar ağaçlandırma, bakım, koruma ve üretim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ve ağaçlandırma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik sosyal amaçlı yapılaşma izni verilebilir.

c) Orman alanlarında tesis edilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında; üretim, bakım ve koruma amaçlı konteyner/karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin verilebilir.

Uygulama, İzleme ve Denetim

Madde 18 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ile özel fidanlık tesis çalışmaları, izin verilen gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilir. Ancak, masrafları kendilerince karşılanmak şartı ile talepleri halinde köy tüzel kişilikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve belediyelerin özel ağaçlandırma uygulamaları il müdürlüğünce yapılır veya yaptırılabilir.

Orman ve Hazine arazilerinde saha tahsisinin/kira sözleşmesinin, sahipli arazilerde ise proje onayının bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde noter onaylı taahhütname ve saha teslim tutanağı il müdürlüğüne teslim edilerek işe başlanır.

Özel ağaçlandırma çalışmalarında mücbir sebepler dışında, onaylı uygulama projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.

Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis edilen sahalarda ilgilisine ait olan faydalanma hakları ipotek edilemez.

İl müdürlüğü mühendislerince tüm sahalar yılda en az bir defa kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yıl sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine veya taahhüt senedine veya onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği tespit edilenler, il müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğinin, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç dışı kullanımlarda otuz günü, diğer durumlarda bir yılı geçemez.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel fidanlık, özel imar-ihya tesisi çalışmalarına ilişkin teknik esaslar yürürlükteki mevzuata aykırı olamaz.

 

Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık İzninin Kaldırılması

Madde 19 - (Başlığı ile değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Orman ve Hazine arazilerinde saha tahsisinin/kira sözleşmesinin, sahipli arazilerde ise proje onayının bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde noter onaylı taahhütnameyi ve saha teslim tutanağını il müdürlüğüne teslim etmeyen ve işe başlamayanlar il müdürlüğünce ikaz edilir ve otuz gün ek süre verilir. Bu süre içerisinde de ikazın gereğinin yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

Onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği tespit edilenler, il müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğinin mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

Amaç dışı kullanımın tespit edildiği durumlarda idarece verilen otuz günlük süre sonunda ikazın gereğini yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Planlama, Faydalanma, Hibe ve Kredilendirme Esasları, Devir, Sahaların Korunması ve Suçların Takibi (1)

 

Madde 20 -(Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan sahalar, dispozisyonu Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen, ormancılık bürolarının tanzim edeceği amenajman planına göre işletilir.

Amenajman planına göre elde edilen her türlü orman ürünü ile fidanlıklarda üretilen fidanlar hak sahibi tarafından değerlendirilir.

Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder. Ancak, mirasçıların bu haktan istifade edebilmeleri, ölen kişinin yükümlülüklerini aynen kabul etmeleri şartına bağlıdır.

Hibe ve Kredilendirme Esasları

Madde 21 - (Başlığı ile değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Bu Yönetmelik esaslarına göre; özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlıkları için talep halinde, Genel Müdürlükçe yayımlanmış olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak hibe veya kredi verilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiliklere, bu Yönetmelik çerçevesinde yapacakları ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya çalışması için talepleri halinde hibe veya kredi yerine, il müdürlüğünce onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı ücretsiz olarak verilebilir.

Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan sahaların izin irtifak hakları; Bakanlıkça uygun görülmesi ve orman olarak statüsünün devamını sağlamak üzere noterden onaylı taahhütname verilmesi kaydıyla, üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir. Devredilen sahalarda tahsis işlemleri ilk tahsisin yapıldığı yıldan başlatılır. Kullandırılan kredi iki muteber müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği verilmesi koşuluyla devredilebilir. Ek kredi tahsisi yapılmaz.

Sahaların Korunması ve Suçların Takibi

Madde 23 - (Değişik:R.G.-30/4/2009-27215)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan, erozyon kontrolü ve imar-ihya çalışması yapılan sahalarda işlenen orman suçlarının takibi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu sahaların korunması Devletin kontrol ve denetimi altında sahipleri tarafından yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Talimat Hazırlanması

Madde 24 - Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 25 - 23/2/1998 tarihli ve 23267 sayılı Resmî Gazete‘ de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (Değişik: RG 7/7/2004-25515)

Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce özel ağaçlandırma sahası olarak tesis edilen yerlerde teknik yönden uygun olması halinde onaylı projesinde yer almak ve ek taahhütname almak şartı ile tesisin altında tarım ürünü yetiştirilmesine izin verilebilir.

Geçici Madde 2 - (Ek:R.G.-30/4/2009-27215)

29/4/2009 tarihinden önce özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel fidanlık sahası olarak tesis edilen yerlerde,  17 nci maddede belirtilen tesislerin yapılmasına proje revizyonu yapılması ve ek taahhütname alınması şartıyla izin verilebilir

Yürürlük

Madde 26 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

_______________

 

(1) 30/4/2009 tarihli ve 27215  sayılı Resmi Gazete‘de yapılan değişiklik  ile üçüncü bölüm,  dördüncü bölüm ve altıncı bölüm başlığı değiştirilmiştir.

24.06.2011 09:54
Okunma Sayısı: 296