TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARINA YETERLİK VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKKAPSAMINDA ÇEVRE DANIŞMANLIK KURUM VE KURULUŞLARINA YETERLİK VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre danışmanlık kurum ve kuruluşlarına yeterlik belgesi verilmesi, çevre görevlisi eğitiminin ve eğiticilerin niteliklerine ilişkin ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Tebliğ, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre danışmanlık kurum ve kuruluşlarında aranacak şartları, eğitim verecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Tebliğ, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile 29/4/ 2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu tebliğde geçen;

a)  Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Çevre İzin Belgesi: Mevcut veya yeni işletmelerin tümünü veya bir kısmını işletebilmek için Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler gereğince düzenlenecek belgeyi,

c) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımı,

ç) İşletme: Tesislerin ve faaliyetlerin bütününü,

d) İşletmeci: Çevre izin veya Çevre izin ve lisans prosedürüne tabi olan faaliyeti veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer yasal yetkilerle kullanma hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Tesis: Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri,

f) Yetkili mercii: Bakanlık Merkez Teşkilatını ve İl Çevre ve Orman Müdürlüklerini,

g) Yeterlik Belgesi: Çevre Yönetim, Çevre İzni ve Lisansı başvuru Hizmeti ve/veya Çevre Görevlisi Eğitimi Hizmeti için gerekli koşulları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,

ğ) Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü

h) Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşları: Çevre Yönetim, Çevre İzin ve Lisans başvuru ve/veya Çevre Görevlisi Eğitimi Hizmeti yeterliliği alan kuruluşları

ı) Çevre Görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren kurum ve kuruluşlarında çalışan görevliyi,

i) A Tipi Çevre Görevlisi Belgesi: Tesis veya faaliyetlerde çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışacak çevre mühendislerine veya çevre görevlisi eğitimini almadan sınavda başarılı olan çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışacak en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmuş kişilere verilecek belgeyi (AÇGB),

j) B Tipi Çevre Görevlisi Belgesi: Tesis/faaliyetlerde çevre yönetimi hizmeti, çevre izin ve lisans başvurusu yapacak veya Tebliğin 5 inci maddesi (a) bendi konularında yeterlik almış çevre danışmanlık kurum ve kuruluşlarında çalışacak, çevre konusunda en az iki yıl tecrübeli, çevre görevlisi eğitimini almış, sınavda başarılı olan en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmuş kişilere veya çevre yönetimi hizmeti, çevre izin ve lisans başvurusu yapacak çevre konusunda en az iki yıl tecrübeli, çevre görevlisi eğitimini almış, sınavda başarılı olan çevre mühendislerine verilecek belgeyi (BÇGB),

k) Çevre görevlisi eğiticisi belgesi: Çevre görevlisi eğiticilerine verilecek belgeyi (ÇGEB),

l) Danışmanlık yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda yeterlilik almış kurum ve kuruluşlara verilecek belgeyi (DYB),

m) Eğitim yeterlik belgesi: Çevre görevlisi eğitimi hizmeti konusunda yeterlilik almış kurum ve kuruluşlara verilecek belgeyi (EYB)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Danışmanlık Hizmeti Verecek Kurum ve Kuruluşların Yeterliliklerine İlişkin Usul ve Esaslar

Çevre danışmanlık hizmetleri

Madde 5- (1) Çevre danışmanlık kurum ve kuruluşları aşağıdaki hizmetlerden birini veya her iki hizmeti yerine getirmek için Bakanlığa başvuruda bulunabilir.

a) Çevre Yönetim Hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Başvuru Hizmeti,

b) Çevre Görevlisi Eğitimi Hizmeti.

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların başvuru şartları

Madde 6 - (1) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek kurum ve kuruluşların başvuru şartları:

a) Çevre yönetim hizmeti verecek kurum ve kuruluşlar için;

- Türkiye‘de kurulmuş olmak,

- Çevre Denetim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek kurum ve kuruluşlar için;

- Türkiye‘de kurulmuş olmak

- Bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(2) Çevre görevlisi eğitimi hizmeti verecek kurum ve kuruluşlar için;

a) Türkiye‘de kurulmuş olmak,

b) Bu Tebliğin Madde 15 indeki şartları taşıyan en az bir personeli istihdam etmek

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların yeterlik müracaatında gerekli belgeler

Madde 7 - (1) Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya Bakanlıkça onaylanmış örnekleri eklenir.

a) Kurum veya kuruluşların çevre ile ilgili; mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren ve Ticaret Sicil Gazetesi‘nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b) Adres ve iletişim bilgileri,

c) Çevre görevlisi veya çevre görevlisi eğiticisi olarak istihdam edilen personelin sosyal güvenlik numarası, TC kimlik numarası ve çevre konusunda iki yıl çalıştığını gösterir belge,

ç) Bakanlıkça belirlenen ücretin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair bu Tebliğin Ek-1 inde örneği verilen dekont ve fatura bilgi formu.

(2)  Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgeler kamu kurum veya kuruluşlarının başvurularında aranmaz.

(3) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda Bakanlığa müracaat eder.

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların başvurularının değerlendirilmesi

Madde 8 - (1)Yeterlik Belgesi başvurusunda eksiklik tespit edilmeyen;

a) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek kurum veya kuruluşlara, DYB belgesi,

b) Çevre görevlisi eğitimi hizmeti verecek kurum veya kuruluşlara, EYB belgesi,

verilir.

(2) Yeterlik Belgesi süresi beş yıldır. Kurum veya kuruluşlar süre bitiminden en az otuz iş günü önce Yeterlik Belgesini vize ettirmek için Bakanlığa başvurur. Vize başvuru dilekçesine vize başvuru ücreti ödeme dekontu eklenir.

(3) Belge ve bilgilerde eksiklik olmadığı takdirde 15 iş gününde başvuru sonuçlandırılır.  Eksik belgeler süresinde tamamlanmaması halinde başvuru ret edilmiş sayılır.

 

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

Madde 9 - (1) Kurum ve kuruluşlar, bu tebliğin 7 nci maddesinde sayılan ve Yeterlik Belgesi alma aşamasında sundukları ve belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren beş iş günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Çevre danışmanlık hizmeti vermek isteyen kurum ve kuruluşlar;

a) İstihdam edilen personelin TC kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını Bakanlığa bildirmekle,

b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin kurum ve kuruluşlardan ayrılması veya kurum veya kuruluşta işe başlaması, durumunda Bakanlığa beş iş günü içerisinde haber vermekle,

c) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi 1 inci fıkrası (b) bendindeki şartın sağlanamaması halinde beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve sözkonusu koşula otuz iş günü içerisinde uymakla,

d) Kurum ve kuruluşun unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi halinde bu durumu beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

e) Danışmanlık kurum ve kuruluşlarının dışarıdan çevre görevlisi eğiticisi olarak hizmet alması halinde söz konusu personel ile yapılan sözleşme metnini Bakanlığa bildirmekle,

f) Kendilerine ait Ticari Sicil Numaralarını Bakanlığa bildirmekle,

yükümlüdür.

(3) Bakanlıkça kurum veya kuruluşlara gönderilecek yazılarda, bu Tebliğin 7 nci maddesinde beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini beş iş günü içinde beyan etmeyen kurum veya kuruluşun belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar kurum veya kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği çevre danışmanlık hizmeti yapacak kurum veya kuruluşlar, hazırlayacakları çevre görevlisi eğitimi için, bu Tebliğin Ek-2 sinde örneği verilen personel tablosunu doldurup düzenlemiş oldukları her eğitim programı sonunda elektronik ortamda Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

 

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların kenetlenmesi

Madde 10 - (1)  Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların, yeterlik koşullarını sürdürüp sürdürmediği Bakanlıkça denetlenir. Kurum veya kuruluşlar denetim yapan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

(2) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların veya hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda bu Tebliğin Ek-3 ünde yeralan "Çevre Görevlisi ve DYB Belgeli Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarını Değerlendirme Formu" doldurulur.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların belgelerinin iptali ve askıya alınması

Madde 11 - (1) Aşağıda yer alan durumlarda yeterlik belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

a) Yeterlik belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,

b) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi halinde,

c) Denetim sonunda bir vize dönemi içinde 2 defa 100 ceza puanı olan ilgili kurum ve kuruluşun yeterlik belgesi iptal edilir. Puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(2) Aşağıda yer alan durumlarda yeterlik belgesi askıya alınır:

a) Yapılacak denetimler veya bu Tebliğin 9 uncu maddesi gereğince yapılması gereken bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde altı ay süre ile askıya alınır,

b) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre yapılan denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan kurum ve kuruluşların yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır,

c) Denetimi sonunda bir vize döneminde toplam ceza puanı 100 olan ilgili kurum ve kuruluşların yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(3)Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşların:

a) Bu durumları valiliklere ve belgesi iptal edilen kurum/kuruluşa bildirilir ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır.

b) Yeterlik belgesi başvuruları, iptal edildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile dikkate alınmaz.

c) Çevre danışmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce başvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığa sunulmuş tesislerin izin ve/veya lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.

(4) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşun sahibine/sahiplerine üç yıl süre ile aynı konuda yeterlik verilmez.

Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik kapsamında hizmet verecek kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

Madde 12- (1) Hava emisyonu, hava kalitesi izin dosyası,  deşarj izni dosyası, atık yönetimi alanında lisanslar konusunda veya bunlardan herhangi birinde hizmet verecek kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre görevlisi eğitimi almış ve sınavda başarılı olarak çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda çalışacak kişilere verilen BÇGB belgesine sahip en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmuş, çevre konusunda en az iki yıl tecrübeli personeli çalıştırmak veya aynı şartları taşıyan personelden hizmet almak zorundadır.

(2) Gürültü kontrolü izni konusunda hizmet verecek kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre görevlisi eğitimi almış ve sınavda başarılı olarak çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda çalışacak kişilere verilen BÇGB belgesine sahip en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmuş, çevre konusunda en az iki yıl tecrübeli personeli çalıştırmak veya aynı şartları taşıyan personelden hizmet almak zorundadır. Ayrıca, akustik dosyanın hazırlanması çalışmalarını yürütecek kişilerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen B veya B1 tipi sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az beş yıl süre ile çalışmış, Çevre Denetim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yer alan eğitimleri alarak söz konusu yönetmeliğe göre Baş Denetim Görevlisi olmuş, en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun:

a)Teknik personel ve uzman,

b)Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde, il müdürü, daire başkanı ve üst görevde bulunan personel,

c)Genel Müdürlükte, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürlüklerinde şube müdürleri,

bu maddede sayılan hizmetleri yapabilir.

(4) Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırladıkları izin ve lisans başvuru dosyasındaki bilgi, belge ve formların gerçeğe uygun şekilde doldurulduğunu, verilen bilgi, belge ve formlarda açıklanan proses ve teknolojilerin uygulanan/uygulanabilir olduğunu, söz konusu proses ve teknolojilerle izin ve/veya lisans vermede esas alınan şartların ve taahhütlerin yerine getirilip getirilemeyeceğinin hazırlayacakları rapor ile Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Görevlilerinin Eğitimi

Çevre görevlisi adaylarında aranacak nitelikler

Madde 13 - (1) Çevre görevlisi eğitimi alacak kişilerde aranacak şartlar şunlardır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak,

c) Kamu kurumlarında veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

ç) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm almadığını sabıka kaydı ile belgelendirmek.

(2) Çevre görevlisi olmak isteyenler, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda Bakanlığa müracaat ederler.

Çevre görevlisi eğitimi

Madde 14 - (1) Çevre görevlisi eğitimi Bakanlıkça veya Bakanlıktan eğitim verme yeterliği almış kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. Çevre görevlisi eğitimi ÇGEB belgesine sahip olanlar tarafından verilir.

(2) Çevre görevlisi eğitimine katılanlar eğitim sonunda sınava tabi tutulur. Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı olmuş sayılır ve sınavda başarılı olanlar bu Tebliğin 19 uncu maddesinde belirtilen durumlarına uygun AÇGB veya BÇGB belgesi almaya hak kazanır.

(4) Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.

(5) 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olup Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az yedi yıl süre görev yapanlardan,

a) Baş Denetim Görevlileri, teknik personel ile Çevre ve Orman Uzmanları,

b) Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde, il müdürü, daire başkanı ve üst görevde bulunan personel,

c) Genel Müdürlükte, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürlüklerinde çalışan şube müdürleri

için eğitim ve sınav şartı aranmaz.

(6) Eğitime katılanlardan sınavda başarılı olamayanlar, yeniden eğitime katılmaksızın sınav giriş ücreti bedeli karşılığında tekrar sınava girebilirler. Sınavda üçüncü kez başarısız olanların yeni bir sınava girebilmesi için yeniden eğitime katılmaları şarttır.

(7) Çevre görevlisi hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda bu Tebliğin Ek-3‘ünde yeralan "Çevre Görevlisi ve D Belgeli Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarını Değerlendirme Formu" doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi belgesi bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır. Bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir. Puanlamalar beş yıllık dönemlerde değerlendirilir. Yeni vize dönemine girildiğinde puan sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(8) Belgesi iptal edilen çevre görevlisine, bir yıl süre ile yeni belge verilmez.

(9) Belgesini alan çevre görevlisi Bakanlığın uygun gördüğü süre içinde tekrar çevre görevlisi eğitimine alınırlar. Çevre görevlisinin ikinci ve sonraki eğitimler sonunda sınava tabi tutulmadan, bu Tebliğin 19 uncu maddede belirtilen durumlarına uygun çevre görevlisi belgesi yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğiticilerin Eğitimi

Eğitici adaylarında aranacak nitelikler

Madde 15 - (1) Çevre görevlisi eğitimi programında çevre mevzuatı ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konu başlıklarında eğitim verecek eğiticilerin nitelikleri aşağıda verilmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya hukuk bölümlerinden mezun olmak,

c) Eğitim programındaki yer alan konu başlıklarından doktora ve üzeri akademik unvanlara sahip olmak veya Bakanlıkta çevre ile ilgili en az yedi yıl çalışmış olmak veya özel sektörde çevre ile ilgili en az on yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

2) Çevre görevlisi eğitimi programında yer alan çevre bilimleri, teknolojileri ve yönetimleri ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konu başlıklarında eğitim verecek eğiticiler aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olmaları gerekmektedir.

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak,

b) Eğitim programındaki yer alan konu başlıklarından doktora ve üzeri eğitime sahip olmak,

c) Kamu kurumlarında çevre ile ilgili en az yedi yıl çalışmış olmak veya özel sektörde çevre ile ilgili en az on yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

 

Eğiticilerin eğitimi

Madde 16 - (1) Eğiticilerin eğitimi Bakanlık tarafından düzenlenir. Bu kapsamda;

a) Eğiticilerin eğitimine bu Tebliğin 15 inci maddesindeki şartları taşıyanlar katılır,

b) Eğiticilerin eğitimi sonunda Bakanlık tarafından sınav yapılır veya yaptırılır.

c) Sınavda 90 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır,

ç) Sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından ÇGEB belgesi verilir,

d) Eğitime katılmak isteyenler Bakanlıkça her yıl belirlenen eğitim ve sınav ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır,

e) 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya hukuk bölümlerinden mezun olup Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az yedi yıl süre görev yapanlardan,

1) Baş Denetim Görevlileri, teknik personel ile Çevre ve Orman Uzmanları,

2) Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde veya Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde; hukuk müşaviri, il müdürü, daire başkanı ve üst görevde bulunan personel,

3) Genel Müdürlükte, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürlüklerinde çalışan şube müdürleri

için eğitim ve sınav şartı aranmaz.

f) Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesini alanlardan bu Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşıyanlar Çevre Görevlisi Belgesini almaya hak kazanırlar.

g) Sınavda başarılı olamayanlar yeniden eğitime katılmaksızın sınav giriş ücreti bedeli karşılığında tekrar sınava girebilirler. Ancak sınavda üç kez başarısız olanlarda tekrar eğitim şartı aranır.

h) Çevre görevlisi eğiticisi belgesini alan eğiticiler Bakanlığın uygun gördüğü süre içinde tekrar eğiticilerin eğitimine alınırlar. Eğiticilerin ikinci ve sonraki eğitimler sonunda sınava tabi tutulmadan çevre görevlisi eğiticisi belgesi yenilenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programı

Eğiticilerin eğitimi programı ve çevre görevlisi eğitim programı

Madde 17 - (1) Eğiticilerin eğitimi programı ve çevre görevlisi eğitim programı, Bakanlık tarafından hazırlanır. Bu program Bakanlık internet sitesinde yayınlanarak ilanen duyurulur.

(2) Eğitim programı; çevre mevzuatı, çevre teknolojileri, çevresel teknik-teknolojik gelişim ve değişmeler ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konular dikkate alınarak hazırlanır.

(3) Katılımcıların eğitim programlarına devam etmesi zorunludur.  Katılımcıların sınava katılabilmeleri için derslerin en az %80‘ine devam etmeleri zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Devir, Şube ve Temsilcilik

Madde 18 - (1) Yeterlik belgeleri hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.

(2) Çevre danışmanlık hizmetlerinden bu Tebliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında, bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan personeli, şubelerinde sürekli olarak istihdam etmeleri veya hizmet satın almaları ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.

(3) Çevre danışmanlık hizmetlerinden bu Tebliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli ilgili şubede çalıştırması ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.

(4) Yeterlik Belgesine sahip kurum veya kuruluşlar, şube başvurularını Bakanlığa bildirirler.

 

Belgelerin Tanımlanması

Madde 19-(1) Tesis veya faaliyetlerde çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışan çevre mühendislerine veya çevre görevlisi eğitimini almadan sınavda başarılı olan çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışacak en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmuş kişilere AÇBG belgesi verilir.

25.06.2011 11:03
Okunma Sayısı: 342