TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2005
Resmi Gazete Sayısı: 25925

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Bu Usul ve Esaslar, orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla Genel Müdürlükçe veya gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, rehabilitasyon, fidanlık, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi ve imar-ihya çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve gelirlerin tahsilatına yönelik düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Usul ve Esaslar, 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi, 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Genel Müdürlük: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

İl müdürü: İl Çevre ve Orman Müdürünü,

(Mülga:R.G.:11/10/2009)

Proje: (Değişik:R.G.:11/10/2009) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı uygulama projesini,

Banka hesabı: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri Hesabını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Takibi ve Ödeneğin Kullanımı

Gelirlerin takibi

Madde 4 - Gelirler;

a) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak orman envali satışlarından;

1) Satış gelirlerinin yüzde altı (% 6) sı,

2) Tahsisen satılan yakacak odun ve köylü pazar satışlarından satış bedelinin yüzde bir (% 1) i,

3) Lif-yonga sanayinin ihtiyacı için verilen lif-yonga odunları tahsis bedelinin yüzde iki (% 2) si,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilen tomruk, direk, kağıtlık ve sanayi odunlarının tahsis bedelinin yüzde iki (% 2) si,

5) Orman Genel Müdürlüğünce ödenen Kurumlar Vergisinin ayrıca yüzde iki (% 2) si,

6) Artırmalı orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek bedelin yüzde üç (% 3) ü

oranında alınacak paylar,

b) 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesi hükmüne göre, özel orman alanlarında verilen yapılaşma izinlerinde, onaylı bina, yol ve tesis proje bedellerinin yüzde bir (% 1) i oranında alınacak paylar,

c) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüzde iki (% 2) si oranında alınacak paylar,

d) 6831 sayılı Orman Kanununun 5192 sayılı Kanunla değişik Ek Madde 8 hükmüne göre yatırılacak bedeller ve,

e) Kredi geri dönüşünden elde edilen gelirlerden

oluşur.

Yukarıda belirtilen gelirlerle kullandırılan kredilerin geri dönüşleri, mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından takip edilir. Bu kredilerden dönem sonu itibarıyla  vadesi bir yıl veya daha az süre kalan tutarlar ile vadesinden önce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kayıtlarından alınmak üzere ilgili saymanlığa bildirilir.

Gelirlerle kullandırılan kredilerin geri dönüşleri Bakanlık ile T.C. Ziraat Bankası arasında yapılacak protokol uyarınca her ilde açılacak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar Banka tarafından haftalık dönemler halinde o ildeki ilgili saymanlık hesabına aktarılır. Bankaca, kredi geri dönüşleriyle ilgili yapılan tahsilata ilişkin listelerin birer nüshası haftalık dönemler itibarıyla il müdürlükleri ile ilgili saymanlığa gönderilir.

Bu tutarlar saymanlıkça Bütçe Gelirleri hesabının Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri ayrıntı koduna kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, Bütçe Gelirlerinin Red ve İadeler Hesabının Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri ayrıntı kodundan ilgili saymanlıkça usulüne uygun iade edilir.

Tesis, izin veya irtifak haklarına ait bedeller, hak sahibi tarafından en geç bir ay içinde yukarıdaki esaslara göre T.C. Ziraat Bankasındaki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri hesabına yatırılır. Aksi durumda tesis yapma izni verilmez. İzin verilmişse, izin veya irtifak hakkı tesis işlemi hükümsüz sayılır. Yapılan ödemelere ait belge, işlemi yapan kuruluşa göre Orman Genel Müdürlüğünün ilgili orman işletme müdürlüğüne veya Bakanlığın ilgili taşra kuruluşuna ödemeyi yapan kişi tarafından teslim edilir. Belgenin bu birimlerce tasdik edilen nüshası il müdürlüğüne gönderilir.

Orman Genel Müdürlüğünün döner sermayeli kuruluşlarının ilgili saymanlıkları, muhasebe veya mal müdürlüklerine yatırdıkları tutarlara ilişkin bilgileri aylık olarak il müdürlüklerine gönderir.

Ödeneğin kullanımı

Madde 5 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Bakanlık bütçesine,

a) Bakanlıkça yapılacak ve yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya, mera ıslahı, rehabilitasyon, fidanlık, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi çalışmaları ile bu çalışmalarla ilgili etüt, planlama, projelendirme, tesis, bakım ve koruma hizmetlerine,

b) Orman alanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak veya yaptırılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı tesisi ile bunların bakım, etüt ve projelendirilmeleri ile köy tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında tahakkuk eden katma değer vergisi için verilecek hibe ve kredilere,

ait gerekli ödenek konulur.

Gerçek veya tüzel kişilerce kendisinin veya başkasının adına hatıra ormanı kurulması maksadıyla yapılan şartlı yardım ve bağışlar, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek kaydı yapılmak suretiyle kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hibe ve Kredi Esasları

Hibe ve kredi esasları

Madde 6 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman fidanlıkları için Genel Müdürlükçe Usul ve Esaslarda ön görülen şekilde hibe veya kredi verilebilir.

Hibe, sadece köy tüzel kişiliklerince yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için verilir.

Kredi tahsis edilen özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde yetmiş (% 70) inin orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde otuz (% 30) unun odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması zorunludur.

Gerçek ve tüzel kişiliklerin hibe/kredi talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı il müdürlüğünce ücretsiz olarak verilebilir.

Hibe/kredi başvurusu, hibe/kredi tahsisi

Madde 7 - (Başlığı ile birlikte değişik:R.G.:11/10/2009)

Orman ve hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde Ağaçlandırma Yönetmeliğindeki hükümlere göre tanzim edilen projenin tasdik edilmesinden ve yer tesliminin yapılmasından sonra, sahipli arazilerde ise projesinin tasdik edildiğinin bildirilmesinden sonra, köy tüzel kişilikleri hibe tahsisi için, diğer gerçek ve tüzel kişilikler ise kredi tahsisi için ilgili il müdürlüklerine müracaat eder.

İl müdürlüğünce tanzim edilerek onaylanan hibe/krediye esas yatırım giderleri cetveli kredi veya hibe tahsisi yapılması için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlükçe hibe/krediye esas yatırım giderleri cetveli, uygulama projesi ile birlikte değerlendirilir. Hibe/kredi tahsisi yapılması uygun görülmeyen projelerin hibe/krediye esas yatırım giderleri cetveli iade edilir. Uygun bulunan projelere bütçe imkanları göz önünde bulundurularak gerçek ve tüzel kişilere yapacakları ağaçlandırma, fidanlık ve imar-ihya tesisi çalışmaları için bu esas ve usullerin 10 uncu maddesinde belirtilen iş kalemlerine hibe/kredi tahsisi yapılabilir.

Hibe veya kredi borçlandırılması

Madde 8 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Kredi alacak tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşları, tarımsal kalkınma kooperatifleri, köye hizmet götürme birlikleri ile belediyeler adlarına düzenlenecek borç senedi veya gayrimenkul ipoteği, diğer gerçek ve tüzel kişiler ise iki muteber müşterek müteselsil kefil tarafından imzalanacak noter onaylı borç senedi veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılır.

Hibe verilen köy tüzel kişiliklerinden borç senedi veya gayrimenkul ipoteği istenmez. Ancak, saha tahsisi veya projelerinin iptali halinde hibenin yasal faizi ile birlikte geri ödeneceğine dair hibe taahhüt senedi alınır. Köy tüzel kişiliklerince tesis edilecek olan özel orman fidanlıkları için yapılacak kredi tahsislerinde, diğer gerçek ve tüzel kişilerce tesis edilen özel orman fidanlıklarında uygulanan esaslar uygulanır.

Borç senedinde; kredinin maksadına uygun olarak kullanılacağı, vadesi sonunda bu Usul ve Esaslara göre defaten ödeneceği ile kredinin iptali halinde kredinin verildiği tarihten itibaren kanunî faizi ile birlikte il müdürlüğüne ödeneceği hususlarının taahhüt edildiği belirtilir.

Borç senedi, gayrimenkul ipoteği ve hibe taahhüt senedinin hibe/kredi ödemesinden önce il müdürlüğüne teslimi zorunludur.

Özel ağaçlandırma kapsamında sadece projesindeki sayıda fidan desteği sağlanan gerçek ve tüzel kişilerden projelerinin iptali halinde, verilen fidan bedeli tutarının verildiği tarihten başlamak üzere kanunî faizi ile birlikte geri ödeneceğine dair taahhütname alınır.

İl Müdürlükleri; borç senedi veya gayrimenkul ipoteğini verilen kredinin geri dönüşüne kadar, köy tüzel kişiliklerinden alınan hibe taahhüt senedini ise tesis edilen ormanın idare müddeti sonuna kadar muhafaza eder.

Hibe/kredi ödeneği gönderme ve ödemeleri

Madde 9 - (Başlığı ile birlikte değişik:R.G.:11/10/2009)

İl Müdürlükleri, hibe/kredi ödemeleri devam eden projeler ile yılı içerisinde hibe/kredi tahsisi yapılan projeler için Genel Müdürlükten hibe/kredi ödeneği talebinde bulunurlar. Bu talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Uygun bulunması halinde bütçe imkânları ölçüsünde talep edilen ödenekler il müdürlüğüne gönderilir.

İl müdürlüğünce özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı sahiplerinden borç senedi, gayrimenkul ipoteği veya hibe taahhüt senedi alınmadan hibe/kredi ödemesi yapılmaz.

Özel ağaçlandırma sahasında iş gurupları itibariyle yapılan işler il müdürlüğünce tespit edilerek hakedişe bağlanır.

Harcama birimince hazırlanarak ilgili muhasebe birimine intikal ettirilecek ödeme emri belgesine; harcama yetkilisi onay belgesi, kredi başvuru formu veya yazısı, il müdürünce oluşturulan komisyonca düzenlenen hakediş raporu, borç senedi veya gayrimenkul ipotek yazısı ile taahhütnamenin tasdikli örneği, krediyi kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin adı ve aktarmanın yapılacağı banka hesap numarasını belirten yazı eklenerek muhasebe birimine gönderilir.

Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekler ve ilgiliye ödenen hibe veya kredi miktarlarına ait kayıtlar il müdürlüklerince tutulur.

Köy tüzel kişiliklerinde hibe verilecek iş grupları, gerçek ve tüzel kişilerde kredilendirilecek iş grupları, kredi geri dönüş süresi ve kredi faiz oranları

Madde 10 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarında;

a) Gerçek ve tüzel kişilerce asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle saf veya karışık olarak yapılan özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği,  dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Kredi tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren otuzuncu yılın Ekim ayında faizsiz olarak defaten tahsil edilir.

b) Gerçek ve tüzel kişilerce ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, jojoba, kuşburnu ve sakız gibi odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı ve ağaççığı türleri kullanılarak saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında; ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği,  canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Verilen krediye, verildiği tarihten itibaren başlamak üzere, kredinin verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide bir (1/7) i oranında yıllık faiz uygulanır. Verilen krediyle birlikte on beş yıllık faiz tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren on beşinci yılın Ekim ayında defaten tahsil edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, projesinde ön görülen işlerin yapılmasından dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi tutarı kadar kredi verilir.

c) Köy tüzel kişilikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerce tesis edilecek olan özel orman fidanlıkları için tasdikli projesinde yer alan ve il müdürlüğünce onaylı krediye esas yatırım giderleri cetvelinde ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, drenaj, tesviye, sera tesisi, dış mekan sulama tesisatının kurulması, yetiştirme ortamı, yetiştirme kabı, toprak işleme, üretim materyali, üretim işçiliği, en fazla üç yıllık bakım tutarı ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Verilen krediye, verildiği tarihten itibaren başlamak üzere, kredinin verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide bir (1/7) i oranında yıllık faiz uygulanır. Verilen kredi ilk verildiği tarihten itibaren en geç yedinci yılın Ekim ayı sonunda faizi ile birlikte defaten tahsil edilir. Kira sözleşmesinin/saha tahsisinin yedi yıldan önce bitmesi halinde ise kira sözleşmesinin/saha tahsisinin bittiği veya uygulama projesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamlandığı yılın Ekim ayı sonunda verilen kredi, faizi ile birlikte defaten tahsil edilir.

d) Köy tüzel kişiliklerince asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya çalışmalarında ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği,  canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı, Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli ve projesinde ön görülen işlerin yapılmasından dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi tutarı kadar hibe verilir.

Hibe ve kredilendirme ile ilgili genel esaslar

Madde 11 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Hibe ve kredilendirme ile ilgili genel esaslar şunlardır;

a) Kredi geri dönüş süreleri ve faiz oranları farklı olan türlerle yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında, krediye esas yatırım giderleri cetveli ayrı ayrı düzenlenir.

b) Yapılan özel ağaçlandırmanın altında yetiştirilecek ikinci tür için hibe ve kredi tahsisi yapılmaz.

c) Tesis edilen özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlığın; yangın, sel, heyelan, şiddetli fırtına ve benzeri tabii afetler sebebiyle başarısız olması halinde verilen kredi faizsiz olarak üç yıllık taksitler halinde tahsil edilir. Doğal afetin köy tüzel kişiliklerine ait özel ağaçlandırma sahalarında olması halinde verilen hibe geri alınmaz. Köy tüzel kişiliklerinin aynı sahada yeniden özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya yapma talebinde bulunması halinde ise yeniden hibe verilmez, diğer gerçek ve tüzel kişilere uygulanan kredilendirme esasları çerçevesinde kredi tahsisi yapılır.

İlgilinin, tabii afetler yüzünden başarısız olan özel ağaçlandırma, özel imar-ihya veya özel orman fidanlığı sahasını, projesine uygun olarak tekrar tesis etmek istemesi halinde, önceki verilen kredi ile bu Usul ve Esaslara göre yeniden tahsis edilen kredi, bu Usul ve Esaslar doğrultusunda birlikte tahsil edilir. Önce verilen kredi için faiz alınmaz.

Gerçek ve tüzel kişilerden, bu Usul ve Esaslara göre kullandırılan krediler belirlenen süreler sonunda sözleşme veya taahhütname hükümlerine göre kredi tutarı ve faizi il müdürlükleri tarafından hesaplanarak ilgililere tebliğ edilir, kredi ödemesini yapan muhasebe birimine de bilgi verilir. İlgililer tebligatta belirtilen süre içinde kendilerine bildirilen borcu,  T.C. Ziraat Bankasındaki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri hesabına ödeyerek ödeme belgesinin bir örneğini il müdürlüğüne vermek zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe veya Kredi Denetimi ile İptali

Hibe veya kredi denetimi

Madde 12 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Tahsis edilen ve ödenen hibe/kredi kayıtlarının tutulması, kredi geri dönüşleri, hibe veya kredi tahsisi iptal edilenlerin geri dönüşlerine ait her türlü iş ve işlemlerin yapılması ile proje uygulamalarının denetim, takip ve kontrolü il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Hibe/kredi ödemesinde bulunulan proje uygulamalarının denetimi, takibi ve kontrolü yılda en az bir defa il müdürlüğü mühendislerince yapılır. Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yıl sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir.

İl müdürlüklerince her yıl düzenlenecek olan uygulama ve izleme cetvelinin bir örneği de ödemeyi yapan muhasebe birimine gönderilir.

Hibe veya kredi iptali

Madde 13 - (Değişik:R.G.:11/10/2009)

Saha tahsisi/kira sözleşmesi veya projesi iptal edilenlerin hibesi/kredisi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Hibe ve kredi tahsisleri iptal edilenlerden verilen hibe ve krediler yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre geri tahsil edilir.

Özel ağaçlandırma projesi kapsamında sadece fidan desteği sağlanan gerçek ve tüzel kişilerin projelerinin iptal edilmesi durumunda, verilen fidanların verildiği tarihteki bedeli yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre geri tahsil edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Çeşitli hükümler

Madde 14 - Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanımına Ait Esas ve Usullere, mülga Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine ve mülga Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullere dayanılarak kredi tahsisi yapılmış ağaçlandırma projelerinin kredi bakiyeleri genel bütçe ödeneklerinden bu Usul ve Esaslara göre yapılır.

İcra takip işleri

Madde 15 - Gerçek ve tüzel kişilere ödenen hibe ve kredilerle ilgili dava ve icra takipleri 8/1/1943 tarihli ve  4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun  hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 16 - 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanımına Ait Esas ve Usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeye bağlanarak ödemesi yapılmış olan gerçek ve tüzel kişilere, sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mülga Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği, mülga Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanımına Ait Esas ve Usullerde belirtilen hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 17 - Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Usul ve Esasları Çevre ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

24.06.2011 11:25
Okunma Sayısı: 285