TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2008
Resmi Gazete Sayısı: 26891

 

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırılmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreyle uyumlu şekilde geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, EK-1A‘da verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara dahil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya sunulmuş olan ürünler için üretilen servis amaçlı yedek parçalar ile yalnızca ulusal güvenliğin korunmasına yönelik veya askeri amaçlı kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş ürünler, bu Yönetmelik kapsamına girmez.

(3) Elektrikli ve elektronik eşyalarda kullanılan pil ve akümülatörler, 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h), (o) ve (t) bentlerine ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) EEE Yönetmeliği: Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliği,

c) Elektrikli ve Elektronik Eşya: EK-1A‘da verilen sınıflara dahil olan ve alternatif akımla 1000 Volt‘u, doğru akımla da 1500 Volt‘u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları,

ç) Homojen Malzeme: Sökme, kesme, ezme, aşındırma gibi mekanik işlemlerle farklı malzemelere ve parçalara ayrılamayan malzemeyi,

d) Üretici: 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın:

1) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan,

2) Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları satan,

3) Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal veya ihraç eden

gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 - (1) Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler şunlardır:

a) İthal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyalarda kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır.

b) EK-2‘de yer alan uygulamalar, (a) bendi hükmünden muaftır.

c) Teknik ve ekonomik yapılabilirlik esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak üreticiler, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmaların sonuçları her yıl Bakanlıkça değerlendirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Bakanlık;

a) Üreticilerden EK-3‘teki Uygunluk Beyan Formunu yıllık olarak toplamakla, gerekli kayıt sistemini oluşturmakla ve beyan formunu veren üreticilere "Beyan Kayıt Belgesi" düzenlemekle,

b) Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmakla,

c) Bu Yönetmeliğe aykırılık durumunda,

1) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

2) Piyasaya arz edilmiş ürünlerin piyasadan toplatılmasını,

3) Çevre Kanunu‘nda öngörülen cezaların tatbik edilmesini sağlamakla

görevli ve yetkilidir.

Üreticilerin yükümlülükleri

MADDE 7 - (1) Üreticiler;

a) Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uymakla,

b) Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluşundan itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmekle,

c) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar EK-3‘te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa vermekle,

ç) İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için 8 inci maddeye uymakla,

d) Ürün bilgisi açıklamalarında "EEE Yönetmeliğine Uygundur." ibaresine yer vermekle

yükümlüdür.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan üretici tarafından piyasaya sürülen ürünler üzerinde aynı bendin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan üreticinin de markasının bulunması durumunda, ürünlerin üreticisi olarak (1) numaralı alt bentte yer alan kişi veya kuruluşlar sorumludur.

(3) Herhangi bir finansman anlaşması dahilinde finans sağlayan kişi veya kuruluşlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen üretici tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üretici olarak değerlendirilmezler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İthalatın kontrol altına alınması

MADDE 8 - (1) İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyaların bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü, Dış Ticaret Müsteşarlığının düzenlemelerine göre yapılır.

Yönetmeliğe aykırılık

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ilgili cezai hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce ithal ve imal edilen eşyalar

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce ithal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 


EK-1A

 

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ

 

1. Büyük ev eşyaları

2. Küçük ev aletleri

3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

4. Tüketici ekipmanları

5. Aydınlatma ekipmanları

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri

8. Tıbbî cihazlar (*)

9. İzleme ve kontrol aletleri(*)

10. Otomatlar

 

(*) Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre kapsam dışı tutulan eşya kategorileri

 

 

 

 


EK- 1B

 

EK IA‘DAKİ KATEGORİLERİN AYRINTILI LİSTESİ

1. Büyük ev eşyaları

a) Büyük soğutucu cihazlar

b) Buzdolapları

c) Dondurucular

ç) Gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar

d) Çamaşır makineleri

e) Çamaşır kurutma makineleri

f) Bulaşık makineleri

g) Pişirme cihazları

ğ) Elektrikli ocaklar

h) Elektrikli saclar

ı) Mikrodalga fırınlar

i) Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar

j) Elektrikli ısıtıcılar

k) Elektrikli radyatörler

l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük cihazlar

m) Elektrikli vantilatörler/aspiratörler

n) İklimlendirme cihazları

o) Diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları

ö) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları

2. Küçük ev aletleri

a) Elektrikli süpürgeler

b) Halı yıkama makineleri

c) Diğer temizleme makineleri

ç) Örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler

d) Ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri

e) Tost makineleri

f) Kızartma makineleri

g) Öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları

ğ) Elektrikli bıçaklar

h) Saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri

ı) Duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar

i) Tartılar

j) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri

3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

a)Merkezi veri işlemesi:

1) Ana bilgisayarlar (Mainframe)

2) Mini bilgisayarlar

3) Yazıcı Birimleri

b) Kişisel bilgisayar ekipmanları:

1) Kişisel bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil)

2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil olmak üzere notebook, laptop vb.)

3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad vb.)

4) Yazıcılar

5) Kopyalama ekipmanı

6) Elektrikli ve elektronik daktilolar

7) Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme, sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar

8) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri

9) Faks makineleri

10) Teleks

11) Telefonlar

12) Ankesörlü telefonlar

13) Kablosuz telefonlar

14) Cep telefonları

15) Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar

16) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

4. Tüketici ekipmanları

a) Radyo alıcıları

b) Televizyon alıcıları

c) Video kameraları

ç) Video kaydediciler

d) Hi-fi kaydediciler

e) Ses yükselteçleri

f) Müzik enstrümanları

g) Telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer teknolojiler de dahil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar

ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tüketici ekipmanları

5. Aydınlatma ekipmanları

a) Evsel kullanım hariç floresan ampuller

b) Düz floresan lambalar

c) Kompakt floresan lambalar

ç) Basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dahil olmak üzere, yüksek güçlü deşarj lambaları

d) Düşük basınçlı sodyum lambalar

e) Akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipmanlar

f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

a) Matkaplar

b) Testereler

c) Dikiş makineleri

ç) Ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve diğer işleme aletleri

d) Perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için kullanılan aletler

e) Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler

f) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde uygulanması için kullanılan ekipmanlar

g) Çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler

ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik aletler

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları

a) Elektrikli tren ve yarış arabası takımları

b) El tipi video oyun konsolları

c) Video oyunları

ç) Bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar

d) Elektrikli veya elektronik spor aletleri

e) Jetonlu makineler

f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri

8. Tıbbî cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç) (*)

a) Radyoterapi ekipmanı

b) Kardiyoloji ekipmanı

c) Diyaliz

ç) Sun‘î teneffüs tertibatı

d) Nükleer tıp ekipmanı

e) Tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı

f) Analiz ekipmanı

g) Derin dondurucular

ğ) Üreme testleri

h) Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler

ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar

9. İzleme ve kontrol aletleri (*)

a) Duman dedektörü

b) Isı ayarlayıcıları

c) Termostatlar

ç) Evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve aletleri

d) Endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin kontrol panelleri)

e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri

10. Otomatlar

a) Sıcak içecek otomatları

b) Sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları

c) Katı ürünler için otomatlar

ç) Para otomatları

d) Otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler

e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar

 

(*) Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre kapsamdışı tutulan eşya kategorileri

 

 

 


EK-2

 

 

YÖNETMELİĞİN 5 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ HÜKMÜNDEN MUAF TUTULAN KURŞUN (Pb), CIVA (Hg), ARTI ALTI DEĞERLİKLİ KROM (Cr6+), POLİBROMÜRLÜ BİFENİLLER (PBB) VE POLİBROMÜRLÜ DİFENİL ETERLER (PBDE) İLE KADMİYUM (Cd) UYGULAMALARI

 

A - Kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) homojen bir malzemede ağırlık olarak kabul edilebilir azami düzeydeki konsantrasyon değerleri.

 

Madde

Miktar

(Homojen bir malzemede ağırlık olarak)

Cıva (Hg)

% 0,1

Artı altı değerlikli krom (Cr6+)

% 0,1

Polibromürlü bifenil (PBB)

% 0,1

Polibromürlü difenil eterin (PBDE)

% 0,1

Kurşun (Pb)

% 0,1

Kadmiyumun (Cd)

% 0,01

 

 

B - Diğer Uygulamalar:

1. Lamba başına 5 mg‘i geçmemek üzere, kompakt floresan lambalardaki cıva .

2. Aşağıdaki miktarları geçmemek kaydıyla, genel kullanım amaçlı düz floresan lambalardaki cıva:

- halofosfat                                              10 mg

- normal ömürlü trifosfat                           5 mg

- uzun ömürlü trifosfat                              8 mg

3. Özel amaçlı düz (doğrusal) floresan lambalardaki cıva .

4. Bu Ek‘de özel olarak bahsi geçmeyen diğer lambalardaki cıva .

5. Katod ışın tüpleri, elektronik bileşenler ve floresan tüplerin camındaki kurşun .

6. Alaşım maddesi olarak çelikte ağırlıkça en fazla % 0,35 oranında, alüminyumda ağırlıkça en fazla % 0,4 oranında, bakır alaşımlarında ağırlıkça en fazla % 4 oranında kurşun .

7. - Yüksek ergime sıcaklığına sahip lehim içindeki kurşun (örnek: % 85‘ten daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar),

- Sunucularda, veri depolama ve veri depolama dizisi sistemlerinde, anahtarlama, sinyal, iletim ve telekomünikasyon sistemleri için ağ yönetimi ile ilgili ağ alt yapı donanımlarında kullanılan lehimlerdeki kurşun,

- Elektronik seramik parçalardaki kurşun (örnek: piezzoelektronik cihazlar).

8. Diğer ilgili mevzuat ile yasaklanmış uygulamalar hariç olmak üzere, elektrik kontaklarında ve kadmiyum kaplamalardaki kadmiyum ve bileşikleri.

9. Absorbsiyonlu buzdolaplarında, karbon çelik soğutma sistemlerindeki korozyon önleyici madde olarak kullanılan krom6+(Cr6+ ).

a) Polimerik uygulamalarda kullanılan DecaBDE.

b) Kurşun-bronz alaşımlı yatak ve burçlardaki kurşun.

10. Birbiri ile uyumlu konnektör bacak sistemlerinde kullanılan kurşun.

11. Isıl iletim modülü c-halkası için kaplama maddesi olarak kurşun.

12. Optik ve filtre camlarda kullanılan kurşun ve kadmiyum.

13. Mikroişlemcilerin kılıfı, ile bacakların birbirlerine bağlanmasında kullanılan, alaşımında ikiden fazla element bulunan, ağırlık olarak %80‘den fazla, %85‘den az kurşun içeren lehimlerde kullanılan kurşun.

14. Flip-Chip entegrelerinin kılıflarındaki yarı-iletken çekirdek ile kılıf taşıyıcısı arasındaki elektriksel bağlantıyı sağlayan lehimlerin içerdiği kurşun.

15. Silikat kaplamalı tüp içeren lineer akkor flamanlı lambalarda kullanılan kurşun.

16. Profesyonel reprografi uygulamaları için kullanılan Yüksek Yoğunluklu Deşarjlı (HID) lambalardaki ışık sağlayıcı etken halinde bulunan kurşun-halide.

17. BSP (BaSi2O5:Pb) gibi fosforları ihtiva eden, bronzlaştırıcı lamba olarak kullanılan ve de diazo-baskı reprografisi, litografi, böcek öldürücüler, SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) gibi fosfor içerikli foto kimyasal ve kür işlemlerindeki özel lambalar olarak kullanılan deşarjlı lambaların floresan tozlarının içinde, aktivatör halinde bulunan kurşun (ağırlıkça %1 veya daha az kurşun).

18. Özel bileşimlerde temel amalgam olarak kullanılan PbBiSn-Hg ve PbInSn-Hg içeren kurşun ve çok küçük Enerji Tasarruf Lambaları (ESL)‘nda yardımcı amalgam olarak kullanılan PbSn-Hg içeren kurşun

19. Likid kristal ekranlarda (LCD) yer alan düz floresan lambaların ön ve arka katmanlarının birleştirilmesinde kullanılan camdaki kurşun oksit.

20. Borosilikat camların üzerine yapılan cilalama uygulaması için kullanılan baskı mürekkeplerindeki kurşun ve kadmiyum içerikleri.

21. Fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılan RIG (nadir elementler sınıfından demir içeren grena) Faraday rotatörlerde saflığı bozan kurşun.

22. İnce bacak aralıklı bileşenlerdeki bacak kaplamasındaki kurşun (bacak aralığı 0.65 mm‘den küçük olan NiFe leadframe‘e (entegre kılıflama şekli) sahip ve bacak aralığı 0.65 mm‘den küçük olan bakır leadframe‘e (entegre kılıflama şekli) sahip konnektörler hariç)

23. Sıralı çok katmanlı seramik (disksel ve düzlemsel) delikten geçmeli kondansatörlerin makine lehimlemelerinde kullanılan kurşun.

24. Plazma ekran panellerinde (PDP) ve yüzey iletken elektron yayıcı ekranlarda (SED) yapısal elemanlarda kullanılan kurşun oksit; (Esasen ön ve arka cam dielektrik katmanında, veri yolu elektrotunda, siyah şeritte, adres elektrotunda, bariyer nervürde, sızdırmazlık fritinde ve frit halkasında, baskı macunlarında kullanılır.)

25. Siyah Işıklı Mavi (BLB) lambaların cam kaplamasındaki kurşun oksit.

26. Yüksek güçlü (125 dB SPL ve üzerindeki akustik güç düzeylerinde saatler boyunca çalışacak şekilde tasarlanmış) hoparlörlerde kullanılan transdüserler için lehim olarak kurşun alaşımları.

27. 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Kristal Cam Ürünleri" Yönetmeliği ekinde tanımlanan kristal camlarda bulunan kurşun bağı.

 

 

 


EK-3

 

UYGUNLUK BEYAN FORMU

 

.. / .. / ....

 

Piyasaya sürmek istediğimiz, aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerimizin "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak üretilmiş olduğunu  taahhüt eder,

Gereğini arz ederiz.

 

PİYASAYA SÜRÜLEN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR

Büyük ev eşyaları

Var £        Yok £

Küçük ev aletleri

Var £        Yok £

Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

Var £        Yok £

Tüketici ekipmanları

Var £        Yok £

Aydınlatma ekipmanları

Var £        Yok £

Elektrikli ve elektronik aletler

Var £        Yok £

Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri

Var £        Yok £

Otomatlar

Var £        Yok £

 

 

Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı  maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu kabul ederim

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

Firmanın adresi                             :

Tel                                                :

Fax                                                :

e-posta                                         :

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı                        :

Firmanın vergi sicil numarası        :


24.06.2011 11:48
Okunma Sayısı: 300