TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KARA AVCILIĞI KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun; 
            a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini," ibaresi "avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin ve bulundurulmasının düzenlenmesini, yaban hayatının araştırılmasını," şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının; (10), (12), (20) ve (21) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"10) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar ile yaban hayatı geliştirme sahaları içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,"

"12) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde avlanma planı çerçevesinde avlanmanın, fotoğraf ve film çekimi turları ile eko-turizm faaliyetlerinin yapılabildiği, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen sahaları,"

"20) Gönüllü kuruluş: Maksadı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 96 ncı ve 97 nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum kuruluşlarını,

21) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve yapılan imtihanda başarılı olmuş kişilere verilen belgeyi,"

"33) Orman idaresi: İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı birimlerini,"

c) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkezde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden dört, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığını temsilen iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve örnek veya özel avlak işletmecilerini temsilen birer, yaban hayatı veya biyoloji bölümü bulunan fakülteleri temsilen üç, yaban hayatı koruma, geliştirme, araştırma ve gözleme faaliyetlerinde bulunan gönüllü kuruluşları temsilen iki, dokuz coğrafi bölge esas alınarak avcı kuruluşlarını temsilen birer olmak üzere toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur.

İllerde, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilâtını temsilen ikişer, Jandarma teşkilâtı, Emniyet teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onüç üyeden teşekkül eden İl Av Komisyonu kurulur."

ç) 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yaban hayatı alanlarına kedi, köpek gibi evcil hayvanlar bırakılamaz."


d) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Avda kullanılmasına izin verilen yivli veya yivsiz tüfeklerle avlanacakların, silah taşıma ruhsatına sahip olmaları zorunludur."

e) 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Avlama ücretlerini yatırmayanlar hakkında Bakanlıkça 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır."

f) 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel kanunlarla veya Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasak edildiği yerlerde ve 2 nci maddenin (11) ve (13) numaralı bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanılamaz. Ancak buralarda av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu hâllerde avlanmaya Bakanlıkça izin verilebilir. 2 nci maddenin (12) numaralı bendinde tanımlanan sahalarda, avlanma planlarına göre Bakanlıkça verilecek izinle avlanılabilir."

g) 18 inci maddesinin, birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan veya düzenleme getirilen, korunan veya avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının, yabancı turistler tarafından izinsiz avlanması yasa dışı ihracat teşebbüsü olarak kabul edilir ve tamamlanmış olarak 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin onikinci fıkrası  gereğince cezalandırılır."

"Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında mevzuata uygun olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçaların ticaretini denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir. Uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen ve ticareti Bakanlıkça kısmen veya tamamen yasaklanan ve izinsiz olarak yurt dışından getirilen yaban hayvanlarının canlı veya cansız olarak ve bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevlerinin satın alınması, satılması ve bulundurulması yasa dışı ithalat olarak kabul edilir ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası gereğince cezalandırılır."

ğ) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6 ncı maddede belirtilen ve avda kullanılmasına izin verilen yivsiz av tüfeklerinden, başkasına ait ruhsatlı yivsiz av tüfeğini avda kullananlar ile ruhsatsız yivsiz av tüfeğini avda kullananların tüfeklerine el konulur. Bu tüfekler hakkında, 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır. 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre bulundurulması ve taşınması yasak olan ruhsata tâbi her nevi ateşli yivli av silahlarını ruhsatsız olarak avda kullananların tüfek ve silahlarına el konularak soruşturma evrakı ile birlikte mahallî Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilir."

h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve altıncı" ibaresi ", altıncı ve dokuzuncu" olarak değiştirilmiştir.

ı) 28 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu maddede Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedileceği belirtilen bedeller, yasaklanan fiillerin orman sayılan yerlerde işlenmesi hâlinde Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi bütçesine gelir kaydedilir."

 


i) 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İkramiye ödenmesi

MADDE 28/A- Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen ve Bakanlık ile Orman Genel Müdürlüğünce satılan, kabahatin konusunu oluşturan araç, gereç ve vasıtaların; kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen cansız av hayvanları ve avlanan hayvanlardan elde edilen ürünlerin satış bedelleri ile av ve yaban hayvanlarının hükmedilen tazminat bedellerinin, satış masrafları düşüldükten sonra kalanın yüzde yirmisinin muhbirlere, yüzde otuzunun el koyanlara olmak üzere toplam yüzde ellisi Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesaplarından ikramiye olarak ödenir. İhbarsız yakalamalarda ikramiyenin tamamı el koyanlara ödenir. Genel kolluk ile av yasaklarının takibi ile yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. İkramiyeye, ancak yakalama ve el koyma eylemine bizzat ve fiilen katılan 20 nci maddede sayılan genel kolluk ile av yasaklarının takibi ile görevli olanlar hak kazanır.

Bu madde gereğince el koyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30.000) gösterge rakamının, satışın gerçekleştiği tarihte veya tazminat bedellerinin Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedildiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bir yılda ödenecek ikramiye (120.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez."

j) 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hak devri

EK MADDE 1- Devlet ormanları içinde ayrılan ve planlaması yapılan örnek avlaklarda, yaban hayvanlarının tabii olarak üretiminin sağlanması ile gerçek ve tüzel kişilere avlandırma hakkı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere on yıla kadar, memeli türler için ise yirmidokuz yıla kadar verilebilir."

k) Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Bulundurma belgesi

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ellerinde av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen parça ve türevleri bulunduranların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaatları hâlinde kendilerine bulundurma belgesi düzenlenir. Belge düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür.

Mevcut avcılık belgeleri

GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği malî yıl için harcı yatırılarak vize edilen avcılık belgeleri, bir sonraki malî yılbaşına kadar; Merkez Av Komisyonu ve il av komisyonlarının almış olduğu kararlar ise bir sonraki Merkez Av Komisyonu kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihe kadar geçerlidir."

 

MADDE 2- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun;

a) 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Devlet ormanları hudutları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve alt yapı tesislerine bedeli alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca ruhsat süresini geçmemek üzere izin verilebilir. Devletçe, baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu maksatlı kullanılan her türlü yapı ham maddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmaz."

"Madencilik faaliyetleri neticesinde tabii yapısı bozulan alanların, inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi maksadıyla mücavir alanlarda büyükşehir belediyelerine ve il belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir."

b) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atıksu, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları barınağı ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret bulunması hâlinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir."

            c) Ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 9- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine     17 nci maddenin üçüncü fıkrası esaslarına göre izin verilebilir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve il özel idarelerine bu Kanuna göre verilen izinler ile 3/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunla İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerine devredilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla adı geçen büyükşehir belediyelerine bu Kanuna göre verilen izinlerden bedel alınmaz."

ç) Ek 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EK MADDE 11- 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere konu tesislerin aslî üniteleri dışındaki bölümlerinin, diğer izinlerde ise izin verilen tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasına veya özelleştirme ya da yap-işlet-devret modeli uygulamaları kapsamında işletme hakkının devredilmesine izin verilebilir.

Turizm tesisleri hariç diğer izinli tesislerin kiralanmasından dolayı izin sahibince bedel alınması durumunda orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin yüzde ellisi her yıl Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılır.

17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına izin verilen alanlar ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerle ilgili tesislerin 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında işletme hakkının devredilmesi hâlinde, orman sayılan alanların, bu alanların üzerinde bulunan tesislerin, her türlü yer ve binaların izin bedeli olarak, işletici tarafından işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren üç ay içinde işletme hakkı devir bedeli üzerinden, ormanlık alanların devredilen toplam kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi, bir defaya mahsus olmak üzere defaten Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılır.

17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına izin verilen alanlar ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerle ilgili tesislerin 4046 sayılı Kanun ve 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması hâlinde, yapılacak her türlü tesis, yer ve binalardan ayrıca bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlerin özelleştirme veya yap-işlet-devret modeli kapsamında devredilenlerinden herhangi bir bedel alınmaz. İzin sahibinin bu süre içinde, izin başlangıcında alınan taahhüt senedinden doğan malî yükümlülükleri hariç diğer yükümlülükleri aynen devam eder."

d)  Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- 17 nci madde hükümlerine göre 8/11/2003 tarihinden önce verilen turizm ve diğer izinlerin kesin izin hakları devam eder, izinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni verilebilir. Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinleri dâhil olmak üzere daha önce turizm amaçlı tesisler için verilen izinler ile diğer izinlerin irtifak hakkına dönüştürülmesinin izin sahibi tarafından talep edilmesi hâlinde, izin sahibi lehine 115 inci maddeye göre irtifak hakkı tesis edilebilir."

 

MADDE 3- 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin  (o), (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"o) Orman sınırları içinde veya dışındaki yerler ile ilgili kurumlardan gerekli iznin alınması veya tahsisin sağlanması şartıyla kamuya ait her türlü arazide etüt ve/veya proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak."

"p) Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralar ile Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak.

 r) Devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, fidan üretmek ve ürettirmek, idarî, teknik ve ekonomik yönden fidan üretimine ihtiyaç duyulmayan devamlı ve geçici fidanlıkları kapatmak, özel orman fidanlığı tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek, orman bitki türlerine ait genetik kaynakları onaylamak, kayıt altına almak, tohumlukların ve fidanların üretilmesi, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak."

            b) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 a) Orman sınırları içinde veya dışındaki yerler ile ilgili kurumlardan gerekli iznin alınması veya tahsisin sağlanması şartıyla kamuya ait her türlü arazide ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak. Entegre havza ıslahına ait plan ve projeleri yapmak, yaptırmak ve koordinasyonunu yürütmek.

b)  Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meraları ıslah etmek.

c) Orman bitki türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, tohumlukların ve fidanların üretilmesi, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimi iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak.

d) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon kontrolü çalışmaları ile fidanlık tesis etmesi ve işletmesini teşvik etmek ve desteklemek.

e) Sellerin ve taşkınların kontrol altına alınması, heyelanların ve çığların önlenmesi maksadıyla dere, çay ve ırmakların su toplama havzalarında çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Görev alanına giren konularda iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak, yaptırmak ve birim fiyatları tespit etmek.

g) Çölleşme ile mücadele konusunda her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak.

h) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak."

 

            MADDE 4- 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;

  • a) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır:

a) Orman Koruma Dairesi Başkanlığı,

b) Orman Yangınları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı,

c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı,

d) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı,

e) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı,

f) Silvikültür Dairesi Başkanlığı,

g) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı."

b) 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Orman Koruma Dairesi Başkanlığı

MADDE 7- Orman Koruma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak,                               

b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını önlemek ve bunlarla mücadele etmek,

c) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylak ve kışlaklardaki otlatmayı düzenlemek,

d) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 23 üncü ve 24 üncü maddelerine istinaden tefrik edilen muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

e) Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak,

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak."

c) 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Orman Yangınları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

MADDE 7/A- Orman Yangınları ile Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Orman yangınlarının çıkmasına mani olmak için her türlü tedbiri almak,

b) Orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek,

c) Orman yangınlarına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek,

d) Orman yangınları hizmetleri ile ilgili gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak."

ç) 19 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"d) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dairesi Başkanlığı."

d) 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

MADDE 23- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını belirlemek, geliştirmek ve tedarik etmek,

b) Genel Müdürlük bilgi iletişim çalışmaları için gereken her türlü donanım ve çevre birimlerini tedarik etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak,

c) Bilişim teknolojisinde gelişmelere uygun olarak birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak,

d) Genel Müdürlük bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak ve geliştirmek,

e) Genel Müdürlük için uygun bilgisayar ağlarını planlamak, tasarlamak, kurmak ve işletmek, ortaya çıkan sorunları incelemek ve çözmek, düzeltici tedbirleri almak,

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzer görevleri yapmak."

e) Eki (1) sayılı cetvelin "Anahizmet Birimleri" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "1. Orman Koruma Dairesi Başkanlığı

2. Orman Yangınları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

3. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı                     

4. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı     

5. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

6. Silvikültür Dairesi Başkanlığı

7. İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı"

f) Eki (1) sayılı cetvelin "Yardımcı Birimler" bölümünün dördüncü sırası "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dairesi Başkanlığı" olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

MADDE 5- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Orman Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklenmiştir.

 

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU     : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                       

SINIFI

UNVANI

KADRO DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULU KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Orman Koruma Dairesi Başkanı

1

1

-

1

GİH

Orman Yangınları ile Mücadele Dairesi Başkanı        

1

1

-

1

GİH

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dairesi Başkanı

1

1

-

1

GİH

Şube Müdürü

1

9

-

9

TOPLAM

 

 

12

-

12

 

 

KURUMU     : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

KADRO DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULU KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Şube Müdürü

1

40

-

40

TOPLAM

 

 

40

-

40

 

    


GENEL GEREKÇE

 

Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili muhtelif kanunlarda, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi sebebiyle bir kısım değişiklikler yapılması zarureti hasıl olmuştur. Bilindiği gibi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, yaban hayvanlarının üretimi, bulundurulması ve araştırılmasına dair esas ve usulleri de kapsamaktadır. Ancak, kapsam maddesinde bu hususlar belirtilmemiştir. Ayrıca örnek avlak tanımı içerisine yaban hayatı geliştirme sahalarının eklenmesi, "özel avlanma planı" ibaresi Kanunun kabul ettiği avlanma tanımının dışında bir plan olarak algılandığından "özel" ibaresinin kaldırılması, federasyon ve konfederasyonların tereddüte mahal vermeyecek şekilde açıklanması, avcılık belgesi tanımının günümüz şartlarına göre yeniden açıklanması ve tanımlarda "Orman idaresi" bulunmadığından, tanımlara "Orman idaresi"nin eklenmesi zarureti doğmuş olup, tanımlar maddesinin açıklanan şekilde düzenlenmesi gerekmiştir.

Bununla birlikte, Merkez Av Komisyonunda bilimsel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin yeterli sayıda temsil edilememesi, ev hayvanlarının sokağa bırakılması sebebiyle bunların yabanileşmesi ve yaban hayvanı türlerine zarar vermeleri, avlama ücretlerinin tahsilinde Kanunda yeterli düzenleme olmaması sebebiyle zorluklar yaşanması, yaban hayvanı kaçakçılığına karşı verilecek cezaların düzenlenmemiş olması, av tüfekleri ile ilgili olarak diğer kanunlarla 4915 sayılı Kanun arasında farklılıklar olması, Kanunun yasakladığı fiillerin orman sayılan yerlerde işlenmesi halinde görevlilere ve genel kolluğa motivasyon sağlanmasının ve bu fiillere ilişkin ihbar mekanizmasının geliştirilmesinin gerekliliği gibi uygulamada ortaya çıkan, ancak Kanunun yeterli derecede ele almadığı hususların düzenlenmesi gerekmiştir.

Bu çerçevede 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda yapılan değişiklikle, uygulamada meydana gelen sorunların giderilmesi, av ve yaban hayatının korunmasında gerekli görülen düzenlemelerin yapılması için değişikliğe gidilmiştir.

Diğer taraftan, 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen orman sayılan alanlarda verilecek izinlere ilişkin de sorunlar yaşanmaktadır. Zira düzenli depolama alanı, "katı atık bertaraf tesisinin" mütemmim cüzü olup, ayrıştırmaya ve gerekli işlemlere tabi tutulan atıklardan geriye kalan ve bertarafı mümkün olmayan atıkların düzenli olarak depolanması bir zorunluluktur. Ancak, Kanun maddesinde "düzenli depolama tesisleri" ibaresine yer verilmediğinden uygulamada aksaklıklar meydana gelmektedir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5286 sayılı Kanun ile kaldırılması ile birlikte bu görevlerin büyük bir kısmı il özel idarelerine devredilmiş olup, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, yatırımlarını il özel idaresi kanalıyla yerine getirmektedir. Bu durumda il özel idarelerinden bedel alınmaması yolunda düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

8/11/2003 tarihinden önce verilen orman sayılan alanlardan doksandokuz yıl veya kırkdokuz yıl süreyle verilen ve kazanılmış bir hak olan turizm izni ve diğer izinlerin izin başlangıcında alınan taahhüt senedi hükümlerine göre izin süresi sonuna kadar izin iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi gerekmektedir.

6831 sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle, Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre orman sayılan alanlarda düzenli depolama alanı oluşturulmasına imkan tanınması, bu alanlarda verilen izinlerin üçüncü kişilere işletilmek üzere verilebilmesi, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için genel bütçeli idarelere verilen tesis izinlerinin özelleştirilebilmeleri, ayrıca genel bütçeli idarelere verilen izinlere konu tesislerin ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektirmesi nedeniyle yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılabilmesi, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşların yatırımlarının il özel idaresi kanalıyla yerine getirmeleri halinde orman sayılan alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununa göre verilecek izinlerden bedel alınmaması, 8/11/2003 tarihinden önce verilen turizm izni ve diğer izinlerle ilgili mevcut olan hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel mülkiyetlerinde ve/veya kullandıkları hazine arazilerinde bugüne kadar yaptıkları ağaçlandırmalarda; teknik bilgilerinin yetersizliği, kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapısının ağaçlandırma çalışmalarına uygun olmaması nedeniyle istenilen başarı sağlanamamıştır.

4856 sayılı Kanunla, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü kurulmuş; orman ve orman rejimine alınacak yerlerde ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve erozyon kontrolü tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. Küresel ısınma ile mücadelede, karbon yutaklarından biri olan orman alanlarının artırılması, tabiatta bozulan dengenin yeniden tesisi ile su rejiminin düzenlenmesi, erozyon, sel ve taşkınlar ile barajların siltasyonla dolmasının önlenmesi, şehirlerimizin etrafında ormanlar kurarak gürültü, çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması, halkın rekreasyon ihtiyacının karşılanması, sel ve taşkınları önleyerek can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yol güzergahlarının yeşillendirilmesi için uygun alanların ağaçlandırılması gereklidir. 4856 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle, ağaçlandırma konusunda uzmanlaşmış bir kurum olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalarda, başarı ile kamu kaynaklarının verimli olarak kullanılmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Son yıllarda meydana gelen orman yangınlarına yapılan tüm müdahalelere rağmen yangınların şiddetinin yüksekliği nedeniyle köy ve mahalleler gibi yerleşim birimleri zarar görmektedir. Yanan bu yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarda oluşan maddi zararın yanında can kaybı da meydana gelmektedir. Orman yangınları ile mücadelede hazırlık ve mücadele iş ve işlemleri Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı çatısı altında yürütmektedir. Ancak, Başkanlığın yukarıda belirtilen ormanların korunması ile yangınla mücadele görevlerini tek çatı altında yürütmesi hizmette etkinliği azaltmaktadır. Bu nedenle, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, Orman Genel Müdürlüğünce ormanların korunması faaliyetlerinin, "Orman Koruma Dairesi Başkanlığı" ve "Orman Yangınları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı" altında iki daire başkanlığı ile yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, günümüzde bilgi iletişim teknolojileri; personel, bütçe, eğitim ve daha birçok faaliyetleri etkiler hale gelmiştir. Yapılan çalışmaların bir bütünlük dahilinde koordineli olarak tek elden yürütülmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle 3234 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Daire Başkanlığının" kurulması öngörülmektedir.

Tasarı açıklanan gerekliliklerden dolayı hazırlanmıştır.


MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- Madde ile, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda günün değişen koşullarına uygun olarak değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda;

a) Yaban hayvanlarının üretimi, bulundurulması ve araştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar da belirlendiğinden, kapsam maddesi bu çerçevede yeniden düzenlenmiştir.

b) 4915 sayılı Kanunda günün değişen şartlarına uygun olarak bazı tanımlarda değişiklik yapılmıştır. 4915 sayılı Kanunun avlanma ve yaban hayatı yönetimine ilişkin maddelerinde  "avlanma planları" ibaresi geçmektedir. Ancak, Kanunun 2 nci maddesinin (12) numaralı bendinde geçen "özel avlanma planı" ibaresi Kanunda geçen avlanma planlarının dışında farklıbir plan olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, tanımdan "özel" ibaresi çıkarılmıştır. Ayrıca, yaban hayatı geliştirme sahalarının barındırdığı yaban hayvanları ve biyolojik çeşitlilik, avcılık ve av turizmi faaliyetlerinin yanı sıra, tüketime yönelik olmayan fotoğraf, film turları ve eko-turizm gibi faaliyetlerde de değerlendirilerek, milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kanunun 2 nci maddesinin (20) numaralı bendinde geçen federasyon ve konfederasyon tanımına, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlar ile karışıklığa sebep olunduğundan, açıklık getirilmiştir.

Kanundaki avcılık belgesi tanımında, avcılık belgesi alacakların silah taşıma ehliyetine sahip olmaları koşulu getirilmiştir. Ancak, 4915 sayılı Kanuna ve avlanma esas ve usullerini belirleyen Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına göre avlanma sadece ateşli silahlarla yapılmamaktadır. Geleneksel kültürümüz olan atmaca ve eğitilmiş diğer hayvanlarla avlanma esasları da MAK kararlarında belirlenmiştir. Diğer taraftan, eğitilmiş hayvanlarla ve atmacacılık ile avlanacakların avcılık belgesi almaları koşulu getirilmiştir. Oysaki atmaca ve eğitilmiş hayvanlarla avlananlar yivli veya yivsiz tüfek kullanmamaktadır. Silah taşıma ehliyetine sahip olmaları da gerekmemektedir.  Bu nedenle, avcılık belgesi tanımı bu çelişkiyi gidermek için değiştirilmiştir. Ayrıca, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikte ateşli silahlarla avlanmak isteyenlerin, yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi olmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Kanunun 20 nci maddesinde geçen "Orman idaresi" ibaresinin kapsamı, yargıda bazı karışıklıklara sebep olduğundan tanımlara eklenmiştir.

c) Merkez Av Komisyonu ile il av komisyonlarının oluşumunda değişiklikler yapılmaktadır. Mevcut düzenlemede, Merkez Av Komisyonunda avcılık ve yaban hayatı ile ilgilenenlerin, bilimsel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin dengeli bir şekilde temsil edilememesi sonucu, toplumun değişik kesimlerinin beklentilerinin bir kısmı karşılanamamaktadır. Ayrıca, il av komisyonlarının almış olduğu kararların aksine taleplerin değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle il av komisyonlarının yapısında değişikliğe gidilmiştir. Belirtilen mahsurların giderilmesi, alınacak kararların bilimsel verilere, araştırmalara ve envantere dayandırılması amacıyla bu konuda faaliyet gösteren dernek, vakıf, avcılık federasyonları ve konfederasyonlarının Merkez Av Komisyonuna katılımı sağlanarak alınacak kararların daha bilimsel olması amacıyla Merkez Av Komisyonu ile il av komisyonunun oluşumu yeniden düzenlenmiştir.

ç) Evcil hayvanların yaban hayatı alanlarına bırakılması yasaklanmaktadır. Av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına bırakılan sokak hayvanları zamanla yabanileşmekte ve yaban hayvanlarına özellikle bunların yavrularına büyük zararlar vermektedirler. Ülkemizde özellikle sokak hayvanları hayvan barınaklarında muhafaza edileceği yerde ormanlara, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına bırakılmakta, aç ve susuz kalan sokak hayvanları sürüler oluşturarak yaban hayvanlarını avlamaktadır. 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ilke olarak sokak hayvanlarının hayvan barınaklarında barındırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen buna ilişkin bir yasaklayıcı hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle düzenlemeye gidilmiştir.

d) Kanunun 2 nci maddesinin (21) numaralı bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak, avlanmanın; avcılık belgesi ve avlanma izni alma koşuluna ve kanunlarla avda kullanılmasına izin verilen silahlarla avlanacakların ise silah taşıma ehliyetine sahip olmaları koşuluna bağlanması hususu düzenlenmektedir. Zira ateşli silahlar dışındaki, ruhsata bağlanması gerekmeyen araç ve gereçlerle avlanmak için silah taşıma ehliyetine sahip olunması gerekmemektedir. Bu kapsamda düzenlemeye gidilmiştir.

e) Avlama ücretlerinin tahsili ve alacakların takibi hususlarında Kanunda bulunan boşluğun giderilmesi amaçlanmaktadır.

f) Kanunun 2 nci maddesinin (12) numaralı bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak "özel" ibaresi madde metninden çıkarılmakta ve sistematik bakımından madde metni yeniden düzenlenmektedir.

g) Bazı yaban hayvanlarının, yabancılar tarafından yurt içinde avlanılmasının ve kaçakçılığının önüne geçilmesi, yasa dışı yollarla yurdumuza kaçak hayvan sokulmasının önlenmesi ve yasa dışı yollarla yaban hayvanı kaçakçılığına ceza verilebilmesi amaçlanmaktadır.

<
25.06.2011 10:16
Okunma Sayısı: 90