TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi2007/10-ÇOB-ÇYGM)

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

SAYI  : B.18.0.ÇYG.0.04.01.010.06/16970                                                                                                            15.10.2007
KONU: Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi

 

DAĞITIMLI GENELGE (2007/10)

 

2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 8. maddesine göre; "her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır". Bu kapsamda katı atıkların, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması (kompost, yakma vb.), düzenli depolanması, mevcut vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu ve bu tesisler için yer seçimi kriterleri ile ilgili esaslar, 14.03.1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atık Depo Alanları İle İlgili Yönerge ile belirlenmiştir.

Ülkemizde katı atıkların kaynağında toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin yükümlülükler 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu Madde 11 gereğince, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler.

Katı atık sorunlarının çözümünde, çevrenin korunmasında ve evsel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesinde, Belediyelerin "Katı Atık Bertaraf Tesisleri"ni hayata geçirmeleri ana unsur olarak görülmektedir. Bu kapsamda illerimizde bulunan ya da yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisleri ile ilgili çalışmalara hız verilmesi ve mevcut bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 03.12.2003 tarih ve 3373 sayılı (2003/8 Nolu) Genelgemiz ile İllerimiz genelinde bölgesel işbirliği yapabilecek belediyeler ve alternatif katı atık depolama alanlarının belirlenmesi, vahşi atık depolama alanlarının ise kapatılarak rehabilite çalışmalarının başlatılması gerektiği yönünde tüm Valilikler talimatlandırılmıştır.

Belediyeler evsel katı atıkların bertarafı için en uygun teknolojiyi kullanmak zorundadır. Bertaraf yöntemlerinin belirlenmesinde evsel atığın miktarının ve niteliğinin bilinmesi kilit rol oynamaktadır. Katı atık karakterizasyonu, bir katı atık yönetim sistemi kurulacak bölgede atık miktarının ve niteliğinin belirlenmesi esasıdır. Bu esasa göre katı atık yönetim sistemi içerisinde yer alacak tesislere ve bu tesislerin kapasitelerine karar verilir.

Yıllar içinde katı atık karakterizasyonunun değişiminin de izlenmesi önemlidir. Katı atık karakterizasyonu, mevsime, bölgeye ve sosyo-ekonomik duruma göre değişiklik gösterdiği için belli sıklıkta ve belediyelerin farklı noktalarında yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımız tarafından katı atık karakterizasyonu ve analiz metodunu açıklamak amacıyla "Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu (Madde Grupları Analizi)" kitapçığı hazırlanmıştır.

Ekte verilen ve http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ internet adresinde yayınlanan söz konusu rehber kitapçıkta atık karakterizasyonunun belirlenmesine ilişkin metot detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde açıklanmaktadır. Bu kapsamda illerimizde bulunan ya da yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisleri ile ilgili çalışmalara hız verilmesi ve mevcut bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

Büyükşehir Belediyeleri, Belediye Birlikleri ve Belediyeler tarafından katı atık karakterizasyonu analizi yaz ve kış mevsiminde hizmet edilen bölgeyi ve mevsimleri temsil edecek şekilde yılda iki defa rehber kitapçık Ek 1 ve Ek 2 doğrultusunda yapılmalıdır.

Bu bağlamda 2008 yılı itibariyle başlamak üzere elde edilen verilerin yaz, kış ve ortalama olarak;

a) Belediye birliklerine dahil olan nüfusu 5000‘den büyük belediyelerin belediye birliği başkanlıkları vasıtasıyla;

b) Herhangi bir belediye birliğine üye olmayan nüfusu 5000‘den büyük belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri ise direkt olarak;

İl Çevre ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda; her yıl Şubat ayı sonuna kadar http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ adresinde yer alan "Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formu" doldurularak elektronik ortamda ( evselatik@cevreorman.gov.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Java Script etkinleştirilmelidir ) ve Ek 1, Ek 2 ve Ek 3‘teki tabloların onaylanarak resmi yazı ile Bakanlığımıza sunulması ve aksi durumda Çevre Kanunu‘nun 20. Maddesinin (g) bendine göre işlem yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz /rica ederim.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU Bakan

 

 

EK 1: Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu Kitapçığı

EK 2: Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu Kitapçığı (elektronik ortamda)

 

DAĞITIM:

Gereği                        : Bilgi                :

-81 İl Valiliğine                                                  -İçişleri Bakanlığına

-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına

23.06.2011 17:06
Okunma Sayısı: 360