TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

 BKK Yönetmeliği

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 24/5/2005     No : 2005/901
Dayandığı Kanunun Tarihi                   : 4/6/1985        No : 3213
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         : 21/6/2005     No : 25852
Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5                  Cilt :  44     S :

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

Amaç, Kapsam,  Dayanak, Tanımlar

 

 

 

Amaç

 

 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen alanlarda madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği ve bu esaslarla ilgili olarak bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği izinlere dair  usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askerî yasak bölgeler, imar alanları ve mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi, gayrisıhhi müesseseler ile ilgili hususlar dahil hangi esaslara göre yürütüleceğini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesi, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için gerekli ve rezervin ömrü ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji hattı, pasa döküm alanı, trafo, şantiye binası, yemekhane, atölye, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binaları,

b) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,

c) Arama faaliyet raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

d) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknolojik alternatiflerin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

Sayfa 1

4554

 

e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen proje veya çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

f) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

g) Çevre ile uyumlu hale getirme: Madencilik faaliyetinde bulunulan alanın faaliyet süresince ve sonrasında projesine uygun olarak, çevre emniyetinin sağlanarak arazinin ıslah edilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması faaliyetlerini,

ğ) Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,

h) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

ı) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları icap eden işyerlerini,

i) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

j) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması icap eden işyerlerini,

k) Geçici tesisler: Maden ruhsatının süresine bağlı olarak yapılan tesis ve altyapı tesislerini,

l) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

m) Görünür rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarını,

n) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

o) İşletme projesi: Gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetleri ile ilgili Kanuna göre hazırlanmış projeyi,

ö) İşletme ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,

p) İşletme izni: Bir madenin işletmeye alınıp üretim yapılabilmesi için verilen izni,

r) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

s) Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,

ş) Maden arama faaliyetleri: Prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma, sondaj, yarma, galeri gibi üretime yönelik olmayan faaliyetleri,

t) Madencilik faaliyetleri: Madenlerin aranması, üretilmesi, sevkıyatı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, atıkların bertarafı ile ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik tesislerin yapılmasını,

u) Maden ruhsatı: Kanuna göre verilen arama, işletme ruhsatları ile sertifikalarını,

ü) Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,

v) Proje sahibi: Madencilik faaliyetleri ile ilgili yürütülmesi gerekli olan projenin her aşamasını üstlenen gerçek ya da tüzel kişiyi,

y) Proje tanıtım dosyası: Seçme eleme kriterleri uygulanacak projelere çevresel etki değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacı ile hazırlanan dosyayı,

z) Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanmasını,

aa) Ruhsat hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerini,

bb) Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için Bakanlıkça verilen belgeyi,

cc) Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre alınan nakit para, banka ve katılım bankalarından alınan süre yönünden sınırsız teminat mektubu ile Devlet bono ve tahvilini,

 

Sayfa 2

4555

 

çç) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında hazır beton ve asfalt üretimi yapılan tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama, atık barajı, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici ünitelerini,

dd) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ve kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,

ee) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

 

İzinlerle ilgili temel ilke

Madde 5 - Madenlerin aranması ve  üretilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması gereken izinlerde uygulanacak usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, madencilik faaliyetleri için bu Yönetmelik kapsamında izin verme ve süre uzatılmasına ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken, kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ve bu Yönetmelikte öngörülmemiş ise başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlara dayalı olarak işlem yapamaz.  Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, izin taleplerini, kanunlarındaki ve bu Yönetmelikteki hükümlere göre sonuçlandırır.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haller ve diğer kanunların ilgili hükümleri dışında, madencilik faaliyetleri engellenemez ve çıkarılacak yönetmeliklerde bu Yönetmelikte belirtilen kısıtlamaların dışında bir kısıtlama getirilemez.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çıkaracağı madencilik faaliyetlerini etkileyen mevzuatın düzenlenmesinde, Bakanlığın görüşü alınır.

İzin süresi ve süre uzatımı

Madde 6 - Ruhsat alanı dahilinde, madencilik faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı tüm tesisler için verilen izinlerin süresi maden ruhsat süresi kadardır. Maden ruhsatının temdit edilmesi halinde, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış izinler ruhsat süresi kadar uzatılır.

Maden ruhsatlarının devredilmesi halinde, verilmiş olan izinler ve bunlara bağlı olan yükümlülükler, aynı şartlarda geçerlidir. Ruhsat devirleri ilgili valiliğe bildirilir.

Arama faaliyetleri

Madde 7 - Maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında başka bir mevzuat kapsamında izne tâbi değildir.

Maden ruhsat sahibi, arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşuna gerçekleştireceği arama faaliyeti ile ilgili yazılı bilgi verir.

Test ve teknolojik araştırma amaçlı numune alma işlemi arama faaliyetleri  kapsamındadır.

Sayfa 3

4556

Üretim faaliyetlerinde izin

Madde 8 - Genel Müdürlükçe, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin %10‘una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin gerektirdiği izinlerin ayrıca alınması zorunludur.

İzinler için müracaat(1)

Madde 9 - (Değişik birinci fıkra: 21/3/2007-2007/11932 K.) Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı veya sertifikasını aldıktan sonra, izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmek zorundadır. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere tabi olması durumunda ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat ederek format almak zorundadır. Maden ruhsat sahibi formatın alınış tarihinden itibaren çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına bir yıl içinde sunmakla yükümlüdür.

Maden ruhsat sahibinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelere tabi olması durumunda ise, Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayarak ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe müracaat eder.

Bu işlemlerin başlama tarihi, maden ruhsat sahibinin çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyasını Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe verdiği tarihtir. Diğer izinlerin alınması ile ilgili işlemler bu süreç içinde  yürütülür. Bu işlemlerin başlatılması için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınması gerekmez. Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, en geç üç ay içinde bitirilir.

(Değişik beşinci fıkra:21/3/2007-2007/11932 K.) "Çevresel Etki Değerlendirmesi   Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı ve gerekli diğer izinlerin alınmasından itibaren yedi gün içinde işletme izni verilir. Bu izin ile maden ruhsat sahibi, ruhsat alanı içinde projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürür.

(Ek fıkra:21/3/2007-2007/11932 K.) Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projeleri için, üretim faaliyetlerine başlamadan önce, bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması için işletme ruhsatı veya sertifikasının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat eder. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birine üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

(Ek fıkra:21/3/2007-2007/11932 K.) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasını müteakip işletme izni düzenlenir. 5/6/2004 tarihinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

Çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projelerinde izin için müracaat

Madde 10 - (Mülga: 21/3/2007-2007/11932 K.)

 

----------------------------

1) 21/3/2007 tarihli ve 2007/11932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile bu madde başlığı "Çevresel etki değerlendirmesi ve seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler  için  müracaat" iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 4

4557

 

İzin müracaatlarının değerlendirilmesi

Madde 11 (Mülga: 21/3/2007-2007/11932 K.)

İzin belgelerinde eksiklikler

Madde 12 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

İlgili valiliğe yapılan müracaat belgeleri incelenir. Eksik ve hatalı olduğu tespit edilen müracaatlar gerekçesi ile en geç bir ay içinde maden ruhsat sahibine bildirilerek maden ruhsat sahibinin bu eksikliklerini iki ay içinde tamamlaması istenir. Valiliğe yapılan müracaatlardan iki ay içerisinde eksikliklerini tamamlamayanlar Genel Müdürlüğe bildirilir. Ruhsat teminatları Kanunun 10 uncu maddesi gereği irat kaydedilir.

İzin için müracaat alanı

Madde 13 - (Mülgüa: 21/3/2007-2007/11932 K.)

İzinler için maddi yükümlülükler

Madde 14 - (Mülga: 21/3/2007-2007/11932 K.)

İzin müracaatının yapılacağı valilik

Madde 15 - İzin alınacak alanın birden fazla il sınırları içinde olması durumunda, üretim yapılacak  alanın  bulunduğu valilikler ile tesislerin kurulduğu yer valiliğine de izin almak üzere müracaat edilir.

Müracaat belgeleri

Madde 16 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Arama faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Arama ruhsatı örneği,

b) Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile arama faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,

c) Yapılacak arama faaliyetlerine ilişkin bilgiler.

Üretim faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) İşletme ruhsatı veya arama ruhsatı örneği,

b) İşletme projesi veya arama faaliyet raporu,

c)Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile üretim faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,

ç) İzin alınacak alanın uygun ölçekli haritası.

Ayrıca, başvuru yapılan ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları kendi kanunları gereği ek bilgi isteyebilir.

 

 

Sayfa 5

4558

 

Yeraltı madencilik faaliyetleri

Madde 17 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Uygulanan yöntem, teknoloji ve derinliğe bağlı olarak projesi Genel Müdürlükçe uygun bulunan yeraltı madencilik faaliyetlerinin tekabül ettiği yüzey alanı için herhangi bir izin alınmaz. Yeraltı madencilik faaliyetlerine bağlı olarak gerekli olan yerüstü tesisleri veya galeri ağzının isabet ettiği alan için bu Yönetmelik kapsamında gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Müktesep haklar

Madde 18 - Kanunun 7 nci maddesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan  izinler, müktesep hak olarak ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerlidir.  Alınan izinler, ruhsatın temdit edilmesi halinde uzatılır. İşletme ruhsatı sınırları dahilinde işletme izni alınan  diğer alanlar için de izin verilir.

05/06/2004 tarihinden önce verilmiş işletme ruhsatı ve bu ruhsat alanlarındaki faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan izinler, bu Yönetmelik gereği alınması gereken izinlerin yerine geçer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orman, Muhafaza Ormanı ve Ağaçlandırma Alanlarında

Madencilik Faaliyetleri

Arama faaliyetleri

Madde 19 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında, ağaçlandırma alanlarında ve mesire yerlerinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi kazı işlemi gerektirmeyen maden arama faaliyetleri için herhangi bir izin istenmez. Ancak, maden ruhsat sahibince valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle bilgi verilir. İlgili orman bölge müdürlüğünce bu müracaatın bir örneği üzerine başvurunun kayıt tarihi ve sayısı belirtilerek maden ruhsat sahibine iade edilir. Bu örnek yazıyı alan maden ruhsat sahibi arama ruhsatı süresince yukarıda sayılan arama faaliyetlerinde bulunabilir.

Maden ruhsat sahibince, Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi fiziki müdahale gerektiren maden arama faaliyetleri için valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat edilir. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili orman bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucuna göre izin verilir.

Üretim faaliyetleri

Madde 20 -(Değişik birinci fıkra: 21/3/2007-2007/11932 K.) Maden ruhsat sahibi; Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; üretim faaliyetleri için valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat eder. İlgili orman bölge müdürlüğünce, arazi üzerinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanan rapor göz önünde bulundurularak ruhsat süresince orman işletme izni ve/veya geçici tesis izni verilir. Orman işletme iznine ilişkin yapılan işlem sonuçları orman bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

 

Sayfa 6

4559

 

Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektardan az olması halinde, ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın çevre ile uyumlu hale getirilerek teslim edilmesinden sonra, aynı işletme izni içinde talep edilmesi halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.

Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin tesisler dahil beş hektarı geçmesi halinde, aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre sadece ağaçlandırma bedeli, arazi tahsis bedeli ve teminat  alınır. Bu alanlardaki madencilik faaliyetlerinden % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

Maden arama veya işletme ruhsat döneminde maden üretimi yapılacak alan için orman izninin alınması sırasında bu üretimin yapılması amacıyla ruhsat sınırları içinde veya dışında altyapı tesisleri için ihtiyaç duyulan orman alanlarında da izin verilir.

Arama ruhsat döneminde yapılan üretim faaliyetleri için de bu madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Orman alanlarında yapılacak tesisler

Madde 21 - Orman alanlarında madencilik faaliyetleri ile ilgili geçici tesisler yapılabilir.

Mevcut yolların kullanımı

Madde 22 - Maden ruhsat sahibi arama ve işletme ruhsatı döneminde faaliyet göstereceği orman alanında mevcut yolları kullanabilir. Bu yolların kullanımı için ayrıca bir bedel ödenmez.

Orman izninin sona ermesi

Madde 23 - Orman işletme izni; sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın Kanun hükümlerine göre iptali durumunda sona erer. Üretim faaliyeti sırasında maden ruhsat sahibinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermediğinin tespiti halinde Orman Genel Müdürlüğünce durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün  görüşü doğrultusunda  Orman Genel  Müdürlüğünce gerekli işlem yapılır.

Muhafaza ormanlarında  madencilik faaliyetleri

Madde 24 - Muhafaza ormanlarında yapılacak madencilik faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir. Ancak, muhafaza ormanlarında I (a) Grubu madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.

Bedeller

Madde 25 - Devlet ormanları, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; madencilik faaliyetleri için aşağıda belirtilen bedeller alınır:

Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alanın ağaçlandırılması için gerekli olan bedel kadardır.  Bu bedel bir defa alınır.

Arazi tahsis bedeli: Arazinin mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğünce hektar başına tespit edilecek bedeldir. Bu bedel her yıl alınır.

Teminat: Maden ruhsat teminatını aşmamak üzere Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

(Ek Fıkra: 21/3/2007-2007/11932 K.) 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine verilen hammadde üretim izinlerine dayalı olarak yapılan madencilik faaliyetlerinden bu bedeller alınmaz.

 

 

Sayfa 7

4560

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ile Avlaklarda

Madencilik Faaliyetleri

Arama faaliyetleri

Madde 26 (Değişik : 21/3/2007-2007/11932 K.)

Maden ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu izin verilir.

Üretim faaliyetleri

Madde 27 (Değişik birinci fıkra: 21/3/2007-2007/11932 K.) Ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veyaDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurur. Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda, maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izin verilir. Bu izin, ruhsat aşamasına bakılmaksızın ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder.

Yaban hayatı geliştirme sahaları ve üretim istasyonlarının bulunduğu alanlardaki  maden arama ve işletme faaliyetleri aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür:

a) İzin verilen maden sahası üzerinde toprak var ise bu topraklar sıyrılarak bir yere depolanır ve faaliyetin tamamlanmasını takiben rekültüvasyon çalışmalarında kullanılır.

b) Madencilik faaliyetleri sırasında av ve yaban hayvanı türleri ile habitatın zarar görmemesi için işletme projesinde öngörülen gerekli önlemler alınır.

c) (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.) İşletmenin tamamlanmasını takiben, faaliyette bulunulan alan en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde

Madencilik Faaliyetleri

 

Yürürlüğe konulacak özel çevre planları

Madde 28 - Özel çevre koruma bölgesi ilan edilecek alanlar için Genel Müdürlükten  görüş alınır.

Arama faaliyetleri

Madde 29 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Maden ruhsat sahibi, özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Özel ÇevreKoruma Kurumu Başkanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

 

Sayfa 8

4561

 

Maden ruhsat sahibi, özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılacak inceleme sonucu izin verilir.

Üretim faaliyetleri

Madde 30 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Ruhsat sahibi, maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veya Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına başvurur. Özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından izin verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanlarında

Madencilik Faaliyetleri

 

Arama faaliyetleri

Madde 31 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Maden ruhsat sahibi, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, milli parklar ve tabiat park alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu uyulması gereken esaslar belirlenerek izin verilir.

Üretim faaliyetleri

Madde 32 - (Değişik birinci fıkra: 21/3/2007-2007/11932 K.)Ruhsat sahibi; üretim faaliyetinde bulunmak için gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurur. Milli parklar ve tabiat park alanlarında, maden üretim faaliyetlerinin yapılmasına 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda izin verilebilir.

İzin verilen alanlarda üretimle doğrudan ilgili ve zorunlu olan yol, su, enerji hattı gibi alt yapı tesisleri ile şantiye, bakım-onarım ünitesi gibi geçici tesisler dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemez.

Tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile bu alanlara 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

Milli parklar ve tabiat park alanlarında, I (a) Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.

Görüş alma

Madde 33 - Milli park niteliğine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir.

Sayfa 9

4562

 

YEDİNCİ BÖLÜM

TARIM ALANLARINDA

MADENCILIK FAALIYETLERI

Arama faaliyetleri

Madde 34 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Tarım alanlarında arazi sınıflarına bakılmaksızın maden arama çalışmalarına izin verilir.

Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre izin verilebilir.

Maden ruhsat sahibi arama faaliyetleri sırasında sulama, drenaj, toprak muhafaza tesisleri gibi tarımsal yapılara zarar vermemek ve arama faaliyeti sonrası, faaliyette bulunduğu bölgeleri en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirmek zorundadır.

Üretim faaliyetleri

Madde 35 - (Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Toprak Koruma Kurulunun uygun görmesi şartıyla Bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından madencilik faaliyetleri için tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

Tarım alanlarında aşağıdaki esaslar dahilinde madencilik faaliyetleri için izin verilir:

a) İzin verilen maden sahasının üzerinde toprak var ise bu topraklar sıyrılarak bir yere depolanır ve faaliyetin tamamlanmasını takiben rekültüvasyon çalışmalarında kullanılır.

b) Madencilik faaliyetleri sırasında civar tarım arazilerinin bu çalışmalardan zarar görmemeleri için faaliyet raporu veya işletme projesinde öngörülen gerekli önlemler alınır.

c) Maden yayılım sahaları ve rezervlerinin tespitinden sonra üretim için yeterli olabilecek tarım alanlarına izin verilir.

ç) Faaliyetlerin tamamlanmasını takiben yapılacak rekültüvasyon çalışmaları ile bu sahalar en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirilir.

Tarım alanlarında kurulacak tesisler

Madde 36 - Madencilik faaliyetleri için kurulması zorunlu tesisler için gerekli tarım arazisi, öncelikle marjinal tarım arazileri içerisinden karşılanır, karşılanmaması halinde diğer tarım arazilerinden karşılanır.

Sayfa 10

4563

 

Çevresel etki değerlendirmesi raporu sunulması

Madde 37- Tarım alanlarının kullanım amacının değiştirilerek madencilik faaliyetlerine tahsis edilmesi için işlemlere çevresel etki değerlendirmesi süreci sonucunu beklemeden başlanır.  Kullanım amacının değiştirilmesinin son aşamasında  "Çevresel Etki  Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının ilgili kamu kurumuna  verilmesi ile izin süreci tamamlanır.

Madencilik faaliyetleri ile ilgili izinler,  çevresel etki değerlendirmesi süreci içinde tamamlanır.

Tarım  alanlarında yolların kullanılması

Madde 38 - Tarım  alanlarındaki mevcut yollar, madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere genişletilebilir. Bu yolların kullanımı esnasında etrafındaki tarım alanlarının etkilenmemesi için gerekli önlemler maden ruhsat sahibince alınır.

Madencilik faaliyetleri için ruhsat alanı içinde veya dışında yapılması zorunlu olan yol, konveyör, su, haberleşme, enerji nakil hatları, havai hatlarının tarım alanlarından geçmesi halinde, bu altyapı tesislerinin valilik tarafından uygun görülen güzergahta maden ruhsat sahibi tarafından yapılmasına izin verilir. Özel mülkiyete tabi alanlar için ayrıca gerekli izinler alınır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mera Alanlarında

Madencilik Faaliyetleri

Arama faaliyetleri

Madde 39 - Değişik: 21/3/2007-2007/11932 K.)

Maden ruhsat sahibi, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü bilgilendirerek mera tahsis amacı değiştirilmeden arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uyulması

24.06.2011 14:27
Okunma Sayısı: 85