TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARILPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2005
Resmi Gazete Sayısı: 25938

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara, Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere, LPG‘nin kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,

Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi hâlinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

Dağıtım: LPG‘nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,

Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG‘nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,

Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG‘nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini,

Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG‘yi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini içeren raporu,

İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG‘nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini,

İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki bu yönetmelikle belirlenen asgarî mesafeyi,

Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG‘nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,

Kullanım: LPG‘nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini,

Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,

Lisans: Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,

LPG Tüpü imalâtı faaliyeti: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak imalâtı faaliyetini,

LPG Tüpü muayene, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini,

Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,

Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,

Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini,

Piyasa faaliyeti: LPG‘nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,

Rafinerici: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince rafinerici lisansı almış sermaye şirketini,

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,

Taşıma: LPG‘nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini,

Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,

Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

Teknik düzenleme: LPG‘nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,

Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticarî tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz işlemini,

Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler

Lisans

MADDE 5 - Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir.

Piyasa faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınır. Lisanslarda tesise özgü bilgi ve hükümlere yer verilir.

Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması hâlinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.

Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır. Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.

Lisans gerektiren faaliyetler

MADDE 6 - Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:

a) LPG Dağıtıcı Lisansı

b) LPG Taşıma Lisansı

c) LPG Depolama Lisansı

d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı

e) LPG Tüpü İmalâtı Lisansı

f) LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı

Tüplü LPG bayileri lisansa tabi değildir.

Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gereklidir. Dağıtıcılar LPG‘yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu, Gümrük Müsteşarlığınca ilân edilen ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra bu ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Başvurusu, Lisans Başvurularının İncelenmesi,

Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

Lisans başvurusu

MADDE 7 - LPG piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Ek-1‘de yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ve Ek-2‘de yer alan "Taahhütname" ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları" uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Dilekçe ekleri, "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları", "Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği" ne uygun olarak hazırlanır. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi hâlinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

Lisans almak üzere;

a) Türkiye‘de yerleşik,

b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,

c) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi

gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.

Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:

a) LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yönelik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekir.

Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.

b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesi ve 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.

c) LPG Taşıma Lisansı için; karayolu ile taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak, boru hatları, demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması hâlinde mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz. LPG Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesi Kuruma ibraz edilir.

d) LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğunu ve dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorundadırlar.

LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları ile birlikte lisans bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge Kuruma sunulur.

Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde tamamlanır.

Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması

MADDE 8 - Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, Kurumca başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.

Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı başvurularında ise, lisans alma bedelinin tamamının yatırılması istenir. Lisans bedelinin yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu Kurumca inceleme ve değerlendirmeye alınır.

Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları doğrudan inceleme ve değerlendirmeye alınır.

Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 9 - Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması

MADDE 10 - Lisans başvurularına ilişkin talepler, Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan LPG Dağıtıcı Lisansı, LPG Depolama Lisansı ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurulun uygun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin üç ay içerisinde yerine getirilmesi hâlinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-20/10/2006-26325) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarının verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Mücbir sebepler dışında, öngörülen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde lisans başvurusu reddedilmiş sayılır.

Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete‘de ilân edilir.

Lisanslarda asgarî olarak yer alacak hususlar

MADDE 11 - Lisanslarda asgarî olarak;

a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,

b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,

c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin niteliği,

d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,

e) Tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve üretim/dolum miktarlarına ilişkin bilgiler,

f) Lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,

g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu,

h) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanınması, farklı şartlar uygulamamasına dair hükümler,

i) Lisansın iptaline, sona ermesine, süre uzatımına ve lisans tadiline ilişkin hükümler,

j) Kurul tarafından lisansa derç edilmesi uygun görülen diğer hükümler,

yer alır.

Lisansların yürürlüğe girmesi

MADDE 12 - Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Bedelleri, Lisans Süreleri, Lisans Tadili, Süre Uzatımı,

Lisansların Sona Ermesi ve İptali

Lisans bedelleri

MADDE 13 - Lisans bedelleri, gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartmak için Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları Kurul tarafından belirlenen bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak bedeller her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmi Gazete‘de yayımlanır.

Lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri def‘aten ödenir.

Lisans süreleri

MADDE 14 - Lisanslar, faaliyetin niteliğine göre Kurul tarafından 49 yılı aşmamak kaydıyla verilir.

Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.

Lisans tadili

MADDE 15 - Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurul kararı ile re‘sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurul tarafından re‘sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Lisans tadil işlemleri, talebe ilişkin uygun bulma kararı Kurul tarafından alındıktan sonra yapılır. Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.

(Ek fıkra: RG-20/10/2006-26325) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü İmalatı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadiller, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Lisanslara ilişkin tadil talepleri Kuruma başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.

(Ek fıkra: RG-14/06/2006-26198) LPG otogaz bayilik lisanslarında yer alan ticari unvan, dağıtıcı firma ve adres, taşıma lisanslarında yer alan ticari unvan ve araç bilgileri, LPG tüpü muayene, tamir ve bakımı lisanslarında yer alan ticari unvan ve adres ve LPG Dağıtıcı Lisansı alt  başlığında yer alan taşıma araç bilgilerine dair tadiller Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesince diğer hususlara dair tadiller Kurul kararı ile sonuçlandırılır.

Süre uzatımı

MADDE 16 - Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azamî süre gözetilmek suretiyle uzatılabilir.

Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.

Süre uzatım talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde lisans verilmesinde öngörülen kriterlerle birlikte aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:

a) İlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygun olarak çalışıp çalışmadığı,

b) Kullanıcı zararlarının tazmini açısından kullanıcılarla olan ilişkileri,

c) Hakkında yapılmış şikâyetler ve şikâyetlerin giderilme süreleri,

d) Hakkında uygulanmış olan yaptırım ve cezalar.

Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin bir ay içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya tüzel kişinin lisansının süresi Kurul kararı ile uzatılır.

(Ek fıkra: RG-20/10/2006-26325) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarının süre uzatımı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansına ilişkin süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete‘de ilân edilir.

Lisansların sona ermesi ve iptali

MADDE 17 - Lisanslar:

a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi hâlinde,

b) Lisans süresinin bitiminde,

c) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi hâlinde,

d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde,

e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hâlinde,

Kurul kararı aranmaksızın kendiliğinden sona erer.

Bunların haricinde lisansların sona ermesi Kurulun uygun bulma kararıyla gerçekleşir.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

(Ek fıkra: RG-20/10/2006-26325) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi ve iptali, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme talebi piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla değerlendirilir ve lisansları Kurul kararıyla sona erer.

Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmi Gazete‘de ilân edilir.

İKİNCİ KISIM

Lisanslara İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri

Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri

MADDE 18 - Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetlerin yapılması hakkını verir.

Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir.

Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerinin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek ile yükümlüdür.

Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır.

(Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Rafinerici Lisansı sahipleri, ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama sıvılaştırılmış petrol gaz miktarının minimum yirmi katını kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde bulundurur ve sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmını tutarlar.

(Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509) Ulusal petrol stoğu hesabında esas alınacak günlük ortalama ürün miktarı, bir önceki dağıtım projeksiyonu döneminde ikmal edilen sıvılaştırılmış petrol gaz miktarının 360‘a bölünmesi suretiyle hesaplanır.

İKİNCİ BÖLÜM

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG Dağıtıcı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 19 - LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri piyasada;

a) LPG ithalatı ve ihracatı,

b) Kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı,

c) Sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali,

d) Tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması

ile iştigal edebilir.

Bu faaliyetler dışında LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, başka LPG dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar. Ancak, dağıtıcılar, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla LPG satışı yapabilirler.

Tüplü LPG‘nin kullanıcılara teslimi dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.

Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı şekilde LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilir.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilir.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 20 - LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri;

a) Teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmak,

b) LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak,

c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında dağıtıcıların birbiri arasındaki satışlar hariç yurt içi satışları için ikmal edilen günlük ortalama LPG miktarının asgarî yirmi katını depolarında bulundurmak,

d) Teknik düzenlemelere uygun ürünü piyasaya sunmak,

e) Kullanıcılara ve otogaz bayilerine teslim ettikleri LPG‘nin, farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirmek ve ikmali durdurmak,

f) Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan boş veya dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmamak,

g) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak,

h) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak hazırlamak ve Kuruma bildirmek,

i) Bayilik sözleşmeleri, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayinin ikmal ihtiyacını karşılamak,

j) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapmamak,

k) Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içersinde Kurum‘a bildirmek

ile yükümlüdür.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz LPG faaliyeti yaparken;

a) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, başka LPG dağıtıcılarının otogaz bayilerine LPG ikmali yapmamak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak,

c) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,

d) Kendi işlettiği istasyonlarda sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmamak,

e) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,

f) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek,

g) Otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum ve depolama tesisini işletmeye almak

ile yükümlüdür.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, dökme LPG faaliyeti yaparken;

a) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,

b) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak,

c) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,

d) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek,

e) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,

f) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak

ile yükümlüdür.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, tüplü LPG faaliyeti yaparken;

a) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi hâlinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak eylemleri, uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine bildirmek,

b) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüplerini anlaşma şartları uyarınca doldurmak, başka dağıtıcıların tüplü bayilerine dağıtım yapmamak,

c) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak,

d) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak,

e) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,

f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüplere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek,

g) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek

ile yükümlüdür.

Tüplü LPG‘nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve/veya bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksiliş nedenlerini açıklarlar.

Dağıtıcılar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen "Bayilik" ve "Fizibilite" tanımlarına uygun şekilde sözleşmeyle bayilikler oluşturur.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, Kanun gereğince yapılması gereken zorunlu sigortaları yapmak ve faaliyet konusuna göre hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LPG Taşıma Lisansı

LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 21 - LPG Taşıma Lisansı sahipleri piyasada, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun, boru hatları dahil olmak üzere Türkiye sınırları veya Türk karasuları içerisinde LPG taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesiyle iştigal edebilirler.

LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 22 - LPG Taşıma Lisansı sahipleri faaliyetlerini teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

LPG Depolama Lisansı

LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler

MADDE 23 - LPG Depolama Lisansı sahipleri piyasada, LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile iştigal edebilir.

LPG Depolama Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 24 - LPG Depolama Lisans sahipleri; teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak LPG‘nin depolanmasını sağlamak ve depoların işletmesini yapmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

LPG Otogaz Bayilik Lisansı

LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler

MADDE 25 - LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG‘nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata göre kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.

LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları LPG dağıtıcısının lisansının iptal edilmesi hâlinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin lisans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilirler.

LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması hâlinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.

LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 26 - LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri,

a) Otogaz LPG‘nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek,

b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,

c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG‘yi satmak, diğer dağıtıcılardan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek,

d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,

e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,

f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir yere koymak,

g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak,

h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat, izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak, elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak

ile yükümlüdürler.

Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.

Belediye ve mücavir alan sınırları iç

24.06.2011 15:48
Okunma Sayısı: 350