TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

 

Tebliğ (Çevre ve Orman Bakanlığı)
Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009
Resmi Gazete Sayısı: 27372

 

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin öngördüğü sorumluluk, izin alma esasları ile ilgili idari usul ve uygulamaları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, alıcı ortama her türlü kentsel, evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için izin alma esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 9 uncu maddesi ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‘nin 37 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Alıcı ortamlara doğrudan atıksu boşaltımları ile ilgili izin başvurusu ve izin verilmesi

MADDE 3 - (1)Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile, atıksu altyapı tesislerinin bulunmadığı ve atıksularını kendi başlarına toplayıp bertaraf etmek zorunda olan kurum, kuruluş ve işletmeler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Altıncı Bölümü uyarınca belirlenen esaslar dahilinde izin alırlar.

a) İzin başvurusu, bu Tebliğin Ek-l‘inde örneği verilen formun doldurulup, bir dilekçeye eklenerek İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulması suretiyle yapılır. Bu başvuruda atıksuların arıtımı sonucunda oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler de verilir.

b) Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurları stabilize edildikten sonra toprakta kullanılması halinde 31/5/2005 tarih ve 25831 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Stabilize Arıtma Çamurları Kullanım İzin Belgesi‘nin alınması gerekir.

c) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü alıcı ortama atıksu deşarjına izin verdiği takdirde bu Tebliğin Ek-2‘sinde bir örneği verilen belgeyi tanzim ederek başvuru sahibine verir.

(2) Atıksuyunda 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği‘nin Ek-1‘inde bulunan maddelerden en az biri bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin, aynı Yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli madde deşarj izin belgesi alması zorunludur.

Derin deniz deşarjı ile yapılan atıksu boşaltımları izin başvurusu ve iznin verilmesi

MADDE 4 - (1) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‘nin 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca Tablo 22‘de öngörülen derin denize deşarj edilebilecek maksimum atıksu kalite standartlarına, aynı Yönetmeliğin Tablo 23‘ünde yer alan derin deniz deşarjında uygulanacak kriterlere ve yine aynı Yönetmeliğin Tablo 4‘te verilen parametrelerden atık su karakterizasyonuna uygun olanlarına uyulması suretiyle yapılacak derin deniz deşarjı için, bu Tebliğin Ek-3‘ünde bir örneği verilen başvuru formu doldurularak bir dilekçe ekinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulur. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü derin deniz deşarjı iznini verdiği takdirde bu Tebliğin Ek-4‘ünde bir örneği verilen belgeyi tanzim ederek başvuru sahibine verir.

(2) Bakanlıkça çıkarılan Genelge kapsamında, Bakanlık Merkezinde oluşturulmuş olan, coğrafi bilgi sistemi altyapısında bulunan "Derin Deniz Deşarjı" katmanına, kaynağından denize deşarj edilen en uç noktaya kadar olan hatta ait hem konumsal veri, hem de hatta ait öznitelik bilgilerinin veri girişi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince izin aşamasında yapılır.

İzin belgelerinin geçerliliği

MADDE 5 - (1) Verilen izin belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‘nin 39 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 - (1) 12/3/1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.


EK-1

DEŞARJ İZNİ BAŞVURU FORMU

A.     GENEL BİLGİLER

1. Kurum, kuruluş veya işletmenin ticari unvanı

2. Haberleşme adresi (Posta adresi ve elektronik posta adresi)

3. Tesisin adresi ve coğrafi koordinatları (GPS Koordinatları)

4. Sektör türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21‘de verilen sektörler esas alınacaktır).

5. Tesisin ana üretimi* (Yan ürünler de belirtilecektir).

 

Ürün Cinsi

Kapasitesi

 

...................

...................

 

...................

...................

 

...................

...................

 

...................

...................

 

 

 

 

6. Çalışma periyodu hakkında bilgiler

a) Toplam çalışma süresi (iş günü/yıl)

b) Sürekli veya kesikli (Kesikli ise günde ortalama çalıştığı süre)

c) Vardiya sayısı

7. Toplam personel sayısı*

a) Yönetici

b) İdari personel

c) İşçi

d) Diğer

 

B.   TEKNİK BİLGİLER

1. Kullanılan hammaddeler ve miktarları

2. Kullanılan su miktarı ve kaynakları

 

 

Kaynağı

Miktarı (m3/gün)

Proses suyu

 

 

Kullanma suyu

 

 

Soğutma suyu

 

 

Diğer

 

 

 

3. Yukarıda belirtilen sular ile ilgili olarak kullanımdan önce su tasfiyesi yapılıp yapılmadığı

4. Arıtma Tesisinde Kullanılan Kimyasallar

Kullanılan Kimyasallar: Yıllık Kullanım Miktarı:

5. İşletmenin oluşturduğu atık türleri ve miktarları

 

Katı                     ton/gün

Tehlikeli Atık     ton/gün

Sıvı                     m3/gün

Gaz                     m3/gün

Arıtma Çamuru  ton/gün (kuru madde)

6.  Atıksu Arıtma Tesisi coğrafi koordinatları, Deşarjların yapıldığı alıcı ortamın adı ve

coğrafi koordinatları (GPS Koordinatları)

7 Ham atıksu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21

arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

8. Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine

göre Tablo 5-21 arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas

alınacaktır).

9. İşletmede bulunan yan tesislerden (lojman, kafeterya v.b.) çıkacak atıksuların miktarı ve

bu atıksuların verileceği yere ilişkin bilgiler.

10. Çevre kirlenmesine karşı alınan veya alınacak tedbirler (arıtma tesisi, çamur giderme

yöntemi, arıtma çamuru tarımda kullanılacaksa çamur analizi, katı atık giderme işlemleri,

hava kirliliği kontrolü, tehlikeli atık, ambalaj atıkları).

C.  TESİSİN YETKİLİ ELEMANLARI

a) Genel Müdür

b) Teknik Müdür

c) Dokümanlardan sorumlu olan, gerektiğinde ilişki kurulabilecek, Bakanlığımızdan yetkilendirilmiş firmanın personelinin, çevre görevlisi veya yetkili personelin adı, soyadı, unvanı ve telefon, faks, elektronik posta adresi

 

İmza, tarih

 

EKLER:      1. Genel blok proses akım şeması* (Arıtma tesisi ile ilgili olanlarda

eklenecektir).

2. İşletmenin kanalizasyon şebekesi akım şeması* (Deşarj noktası ve

koordinatları (GPS Koordinatları) belirtilecektir).

3. Vaziyet Planı

4. Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi

5. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname

* Gelecekteki beş yıl için öngörülen değişiklikler ayrıca belirtilecektir.

 

 


EK-2

DEŞARJ İZİN BELGESİ

1. Müracaat eden kurum, kuruluş veya işletmenin adı, adresi

2. Tesisin adı, adresi ve coğrafi koordinatları

3. Müracaat tarih ve sayısı

4. Deşarj yeri ve coğrafi koordinatları

5. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre sektörü

6. İlgili sektör için öngörülen ve sağlanması gereken standart değerler

7. Ölçüm ve numune alma aralığı ("X" ile işaretlenmiştir)

 

Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı

1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m3/gün)

Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı**

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

≤ 50

Dört ayda bir

Yılda bir

51-200

İki ayda bir

Altı Ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört Ayda bir

1001-10000

Onbeş günde bir

Üç Ayda bir

> 10000

Haftada iki

İki Ayda bir

 

*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde  bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI,  Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla  yılda bir kez bakılması yeterlidir.  Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.

1.b.KENTSEL -EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI

Kentsel-Evsel Debi E.N.

(Eşdeğer Nüfus)

Kentsel - Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

2000-9999

Ayda bir***

Yılda bir

 

10000-49999

Ayda bir

Üç  Ayda bir

50000-99999

15 günde bir

İki Ayda Bir

≥100000

Haftada iki

Ayda Bir

 

***- Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.

 

 

Bu izin belgesi  31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"nin 37 inci maddesine istinaden verilmiş olup, .......... tarihine kadar geçerlidir.

 

Yetkili Amir

 

İmza, mühür, tarih

 


EK-3

DERİN DENİZ DEŞARJI İZNİ BAŞVURU FORMU

1. Kurum, kuruluş, işletmenin adı

2. Haberleşme adresi (Posta adresi ve elektronik posta adresi)

3. Tesisin adresi ve coğrafi koordinatları

4. Kurum, kuruluş veya işletmenin faaliyet alanı ve tesisin ana üretimi (Yan ürünler de belirtilecektir.)

Ürün cinsi

Kapasite

............

...........

 

 

 

5. Çalışma periyodu hakkında bilgiler

a) Toplam çalışma süresi (iş günü/yıl)

b) Sürekli veya kesikli çalışıldığı (kesikli ise günde ortalama çalışma süresi)

c ) Vardiya sayısı

6. Derin deniz deşarjının yapılacağı yer ve coğrafi koordinatları

7. Derin deniz deşarjının yapılacağı alıcı ortamda amaçlanan ve gözetilen kalite özellikleri

8. Atıksu türü ve miktarları

9. Proje ve atıksu özellikleri

9.1. Proje özellikleri

a) Projeye esas alınan debi (Ortalama minimum ve maksimum debiler de verilecektir.)

b) Projede kullanılan T90 değeri

c) Proje eşdeğer nüfusu

ç) Hesaplanan deşarj boru boyu

d) Difüzör kullanılıp kullanılmadığı

e) Difüzör varsa genel yerleşimdeki yeri ve sayısı

f) Deşarj ağzı (veya deliklerinin) büyüklüğü, şekli

g) Seyrelme miktarları

 

S1

 

S2

 

S3


STOPLAM

 

 

ğ) Projeye esas alınan akıntı hız ve yönleri

h) Deşarj noktasının hakim akıntı yönünde sahile uzaklığı

ı) Projeye esas alınan dalga rejimi

i) Deşarj noktasında deniz derinliği

j) Deşarj noktasında kritik mevsim (yaz dönemi) su sıcaklığı, tuzluluk ve yoğunluk

parametrelerinin derinliğe göre değişimi

k) Deşarj noktasında hakim rüzgar durumu

 

9.2.Deşarj edilecek atıksu özellikleri

a) Fekal ve Toplam   Koliform değerleri (adet/100 mL)

b) pH

c) Sıcaklık  (°C)

ç) Askıda katı madde (mg/L)

d) Yağ ve gres (mg/L)

e) Yüzer maddeler

f) Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) (mg/L)

g) Kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L)

ğ) Toplam azot, (mg/L)

h) Toplam fosfor (mg/L)

ı) Anyonik yüzey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/L)

i) Diğer parametreler (Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği‘ne göre)

 

10. Tesisin yetkili elemanları

a) Genel Müdür

b) Teknik Müdür

c) Dokümanlardan sorumlu olan, gerektiğinde ilişki kurulabilecek, Bakanlığımızdan yetkilendirilmiş firmanın personelinin, çevre görevlisi veya yetkili personelin adı, soyadı, unvanı ve telefon, faks, elektronik posta adresi

 

İmza, tarih

 


EK 3 - EKLER

 

*1. Derin deniz deşarj projesinin onaylı bir sureti

* 2. Derin deniz deşarj noktasını gösterir harita (en az 1/100.000 ölçekli)

* 3. Deniz dibi profili ve haritası

* 4. Deşarj boru hattı profili

* 5. Difüzörün genel yerleşimdeki yerini gösteren harita

* 6. Tesislerin kurulacağı bölgenin ekonomik, topoğrafik, hidrografik, oşinografik, batimetrik, su ürünleri ve benzeri kullanımla ilgili çeşitli özellikleri

* 7. Deşarj noktasında zemin emniyeti, kayma mukavemeti gibi zemin parametreleri

8. Acil durumlarda ve elektrik kesintilerinde alınacak tedbirler; bu gibi durumlarda by-passla kıyıdan yapılacak deşarj noktasının harita üzerinde gösterilmesi

9. İleriye ait gelişme, genişleme ve proje değişiklik tahminleri

Not: Çevre ve Orman Bakanlığı - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projelerde (*) ile belirtilen eklerin yer alması gerekli değildir.

 


EK-4

DERİN DENİZ DEŞARJI İZİN BELGESİ

1. Müracaat eden kurum, kuruluş veya işletmenin adı

2. Müracaat tarih ve sayısı

3. Adresi ve coğrafi koordinatları

4. Deşarj yeri ve coğrafi koordinatları

5. Alıcı ortama deşarjda ölçülmesi ve izlenmesi esas olan kirlilik parametreleri ve

sağlanması istenen standart değerlerle mukayeseli olarak atıksu özelliklerinin uygunluk

durumu

- pH

- Fekal ve Toplam koliform değerler (adet/100 mL )

- Sıcaklık

- Askıda katı madde (mg/L)

- Yağ ve gres (mg/L)

- Yüzer maddeler

- Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) (mg/L)

- Kimyasal oksijen ihtiyacı, KOİ (mg/L)

- Toplam azot (mg/L)

- Toplam fosfor (mg/L)

- Anyonik yüzey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/L)

- Diğer parametreler (Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden

Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği‘ne göre)

6. Debi ölçüm programı (Ölçüm ve numune alma aralığı "x" ile işaretlenmiştir.)

Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı

1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

 

Debi (m3/gün)

Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı **

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

≤ 50

Dört ayda bir

Yılda Bir

51-200

İki ayda bir

Altı Ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört Ayda bir

1001-10000

Onbeş günde bir

Üç Ayda bir

> 10000

Haftada iki

İki Ayda bir

 

*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde  bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI,  Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla  yılda bir kez bakılması yeterlidir.  Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.

 

1.b.KENTSEL -EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI

Kentsel-Evsel Debi E.N.

(Eşdeğer Nüfus)

Kentsel - Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

2000-9999

Ayda bir***

Yılda bir

 

10000-49999

Ayda bir

Üç  Ayda bir

50000-99999

15 günde bir

İki Ayda Bir

≥100000

Haftada iki

Ayda Bir

 

***- Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.

 

Bu "İzin Belgesi" 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"nin 42 inci maddesine istinaden verilmiş olup, ......... tarihine kadar geçerlidir.

 

Yetkili amir

İmza, mühür, tarih

23.06.2011 15:40
Okunma Sayısı: 288