TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TARIM VE GIDA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AmaçTeşkilat ve Görevler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Tarım ve Gıda Bakanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bakanın ve Müsteşarın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 2- (1) Bakan;

a) Bakanlığın en üst amiridir ve Bakanlığı, Anayasaya, mevzuata, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politikalara, kalkınma planları ile yıllık programlara uygun olarak yönetir.

b) Bakanlık ve kuruluşlarının görev alanına giren hususlarda politikalar geliştirir, yıllık hedefleri oluşturur, uygulamayı denetler, performans ölçütlerini belirler ve Bakanlık bütçesini hazırlar, uygulamayı izler ve değerlendirir.

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yabancı ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini ve koordinasyonu sağlar.

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev verir.

d) Bakanlık uygulamalarından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumludur.

(2) Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına Bakanlığın amaç ve politikalarına uygun olarak düzenler ve yürütür. Müsteşar, Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Teşkilat

MADDE 3- (1) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı listede gösterilen birimlerden meydana gelir.

(2) Bakanlık, taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(3) Ekli (II), (III), (IV) ve (V) sayılı listelerde yer alan kuruluşlar doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak kurulmuştur.

(4) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(5) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli komisyonlar oluşturabilir.

(6) Bakanlığın hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü;

1) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak,

2) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek,

3) Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

4) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

5) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak,

6) Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

7) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

b) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü;

1) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek,

2) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek,

3) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak,

4) Gıda, gıda katkı maddeleri ve yem maddeleri ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek,

5) Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek,

6) Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin ruhsatlandırma esaslarını belirlemek ve ruhsatlandırma işlemlerini yapmak,

7) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek,

8) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünlerin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, veteriner ve bitki sağlığı sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek,

9) Bitki, hayvan, gıda ve yem sağlığını gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak,

10) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

11) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek,

12) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek,

13) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek,

14) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek,

15) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek,

16) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek,

17) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile ruhsatlandırılmasına ilişkin esasları belirlemek, ruhsatlandırma ve kontrol işlemlerini yapmak,

18) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak,

19) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

20) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü;

1) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek,

2) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve ruhsat esaslarını belirlemek, izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek,

3) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak,

4) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek,

5) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak,

6) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,

7) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ç) Su Ürünleri Genel Müdürlüğü;

1) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek,

2) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak,

3) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve denetimini yapmak,

4) Su ürünleri koruma alanlarını ve korumaya ilişkin esasları belirlemek,

5) İthal ve ihraç edilecek su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek,

6) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

d) Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü;

1) Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek,

2) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak,

3) Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak,

4) Tarımsal toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak sınıflaması yapmak,

5) Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak,

6) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

7) Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek,

8) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak,

9) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak,

10) Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek,

11) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak,

12) El sanatlarını geliştirmek,

13) Görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulacak her türlü eğitim faaliyetini düzenlemek,

14) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,

15) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak,

16) 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek,

17) Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

18) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

e) Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü;

1) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,

2) Tohumluk ve damızlıkların nüve materyalini üretmek,

3) Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve paylaşımı sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak,

4) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

5) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak,

6) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek,

7) Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak,

8) Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek,

9) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

f) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü;

1) Bakanlığın insan gücü politikasını belirlemek, planlamak ve personelin eğitimi konularında çalışmalar yapmak,

2) İhtiyaç duyulan konularda Bakanlık teşkilatında çalışanlara uzmanlık eğitimi yaptırmak, uzmanlık eğitimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

3) Bakanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

4) İhtiyaç duyulan konularda Bakanlık teşkilatında çalışan veteriner hekimlere veya diğer veteriner hekimlere verilecek uzmanlık eğitimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve bu eğitimi yaptırmak,

5) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;

1) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

2) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak,

3) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı;

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,

2) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

h) Hukuk Müşavirliği;

1 ) Bakan, bakanlık birimleri ve diğer bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek,

2) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

3) 8/2/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek veya Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,

4) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ı) İdari İşler Dairesi Başkanlığı;

1) Bakanlığın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmek,

2) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,

3) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek,

4) Bakanlığın yayın hizmetlerini yürütmek,

5) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(7) Hizmet birimi amirince çalışma, rehberlik ve denetim grupları oluşturulur. Gruplar, hizmet birimi amiri tarafından belirlenecek personelin koordinasyonunda faaliyet gösterir.

(8) Bakanlık, bu Kanunda sayılan hizmetleri daha etkin ve verimli olarak yerine getirmek amacıyla hizmet satın alabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları, koordinasyon ve işbirliği

MADDE 4- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri; görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

(2) Bakanlık, görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemek suretiyle kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

(3) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışır, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Yetki devri, düzenleme görevi ve yetkisi

MADDE 5- (1) Bakan, Müsteşar ve Bakanlığın her kademedeki yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

(2) Bakanlığın görev alanına giren ve taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerin taşra teşkilatı eliyle yürütülmesi esastır.

(3) Bakanlık, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir.

(4) Bakanlık, tarım sektörünün geliştirilmesi, tarımsal bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve tarım sektörünün örgütlenmesi amacıyla sivil toplum örgütlerini, özel sektör kuruluşlarını ve çiftçileri teşvik eder, destekler ve görev alanına giren hususlarda denetler; bu kişi, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atama, kadrolar ve Tarım Uzmanlığı

MADDE 6- (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun kapsamı dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

(3) Bakanlık, Tarım Uzman Yardımcısı ve Tarım Uzmanı istihdam eder. Tarım Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tarım Uzman Yardımcılığı için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve kimya mühendisliği fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yarışma sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak.

(4) Tarım Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Tarım Uzmanı kadrolarına atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, Tarım Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(5) Tarım Uzman Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Tarım Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Eklenen, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 7- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine;

1) "bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Tarım Denetçi Yardımcıları" ve "Kaymakamlığa," ibaresinden önce gelmek üzere "Tarım Denetçiliğine,",

2) "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tarım Uzman Yardımcıları," ve "Çevre ve Orman Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tarım Uzmanlığına,",

b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün;

1) (g) bendine "Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Tarım Başdenetçileri, Tarım Denetçileri",

2) (i) bendine "Çevre ve Orman Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tarım Uzmanları,",

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendine "ilçe Belediyeleri Müfettişleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tarım Denetçileri,", anılan bölümün (h) bendine "Çevre ve Orman Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tarım Uzmanları,",

ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendine "Bakanlık Müfettişleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tarım Denetçileri,",

ibareleri eklenmiştir.

(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına, "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tarım Denetçileri ve Tarım Denetçi Yardımcıları," ibareleri eklenmiştir.

(3) 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan "17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "17) Tarım ve Gıda Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve anılan cetvelin (45) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Tarım ve Gıda Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. Ekli (VI) sayılı listede yer alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait kadrolar ile ekli (VII) sayılı listede yer alan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili cetvellerinden çıkarılmıştır. Ekli (VIII) ve (IX) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Tarım ve Gıda Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

(7) 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 26/2/1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacakları, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Tarım ve Gıda Bakanlığına devredilmiştir. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan taşınmazlar, lojman, sosyal tesis ve hizmet binaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere Tarım ve Gıda Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Tarım ve Gıda Bakanlığı, kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt ve sözleşmelerde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halef olur. Kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün taraf olduğu her türlü dava ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemler Tarım ve Gıda Bakanlığınca yürütülür.

(2) Bu Kanunla kadroları iptal edilen personelden Müsteşar Yardımcısı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, İl Müdürü ile kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Arazi İşleri Dairesi Başkanı, Destekleme Dairesi Başkanı, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlar, ekli (IX) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak, bu kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

(3) Bu Kanunla kadroları iptal edilen personelden; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü kadroları ile taşra teşkilatında İl Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile bu Kanunla teşkilatı kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcıları, Müdür ve Müdür Yardımcıları kadrolarında bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla Bakanlıkça uygun görülen kadrolara atanır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Bu kişiler, atama işlemi yapılıncaya kadar, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler.

(4) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez, taşra, yurt dışı ve döner sermaye teşkilatında çalışan personelden kadro unvanı değişmeyenler, başka bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanla Tarım ve Gıda Bakanlığı kadrolarına atanmış sayılır.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere, kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında çalışmakta olan personelden, merkez teşkilatında çalışmakta olan personel Tarım ve Gıda Bakanlığının merkez teşkilatına, taşra teşkilatında görev yapmakta olan personel ise bulundukları ilin Tarım ve Gıda Bakanlığının taşra teşkilatına mevcut kadro ve pozisyonlarıyla birlikte devredilmiştir.

(6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görev yapan personelden; Başmüfettiş ve Başkontrolörler, Tarım Başdenetçiliğine; Müfettiş ve Kontrolörler, Tarım Denetçiliğine; Müfettiş Yardımcıları ve Kontrolör Yardımcıları, Tarım Denetçi Yardımcılığına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(7) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen vizeli sözleşmeli personel pozisyonları ile geçici işçi pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın Tarım ve Gıda Bakanlığı adına vize edilmiş sayılır; sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar Tarım ve Gıda Bakanlığına kadrolarıyla birlikte devredilmiştir.

(8) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Tarım ve Gıda Bakanlığı teşkilatı, bu Kanunda belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler, yapılan harcama ve ödemeler, bu işleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapmakta olan personel tarafından yürütülmeye devam olunur.

(9) Bu Kanunla iptal edilmiş olanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez, taşra, yurt dışı ve döner sermaye teşkilatında memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile işçi kadro ve pozisyonlarından boş bulunanlar Tarım ve Gıda Bakanlığına devredilmiştir.

(10) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan ve en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan personelden sınav tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından gün almamış olanlardan, altı ay içerisinde Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başarı sırasına göre Tarım Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı, Tarım Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

(11) Bu Kanunla yapılan düzenlemelere uyum sağlamak üzere, üç yıl süreyle ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

(12) Mevzuatta Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Tarım ve Gıda Bakanlığına; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna yapılmış atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

(13) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(14) Bu Kanun uyarınca yapılacak devir işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan istisnadır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

1. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

2. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

3. Hayvancılık Genel Müdürlüğü

4. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

5. Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü

6. Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü

7. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

8. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

9. Strateji Geliştirme Başkanlığı

10. Hukuk Müşavirliği

11. İdari İşler Dairesi Başkanlığı

(II) SAYILI LİSTE

A) Merkez Araştırma Enstitüleri

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Gıda Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

B) Bölgesel Araştırma Enstitüleri

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Orta Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

C) Konu Araştırma İstasyonları

1. Antepfıstığı Araştırma İstasyonu

2. Kayısı Araştırma İstasyonu

3. Bağcılık Araştırma İstasyonu

4. Arıcılık Araştırma İstasyonu

5. Pamuk Araştırma İstasyonu

6. Koyunculuk Araştırma İstasyonu

7. Tavukçuluk Araştırma İstasyonu

8. Su Ürünleri Araştırma İstasyonu

9. Meyvecilik Araştırma İstasyonu

10. Patates Araştırma İstasyonu

11. Fındık Araştırma İstasyonu

12. İncir Araştırma İstasyonu

13. Mısır Araştırma İstasyonu

14. İçsular Su Ürünleri Araştırma İstasyonu

15. Zeytincilik Araştırma İstasyonu

16. Kuzeydoğu Geçit Tarımsal Araştırma İstasyonu

17. Doğu Akdeniz Geçit Tarımsal Araştırma İstasyonu

18. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu

(III) SAYILI LİSTE

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü

Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Bursa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

(IV) SAYILI LİSTE

Şap Enstitüsü Müdürlüğü

Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü

Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü

Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü

Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü

Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü

Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü

Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü

25.06.2011 10:59
Okunma Sayısı: 332