TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personel Eğitimlerine İlişkin Odamız Tarafından Yürütülen Hukuki Süreç Hakkında Bilgilendirme:

 

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personel Eğitimlerine İlişkin Odamız Tarafından Yürütülen Hukuki Süreç Hakkında Bilgilendirme:

Ülkemizin doğal varlıklarının ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızın sağlanması ve korunması ile yükümlü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AAT eğitimleri açılmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Kirletici etkisi olan tesislerde yetkin olmayan kişilerin tesis sorumlusu olması ile doğal varlıklarımızı ve yaşamımızı, geri dönüşü olmayacak çevresel riskler ile karşı karşıya bırakıyor.  

Çevre Mühendisliğinin mesleki varoluşunun ana gerekçesi olan ‘doğal varlıklarımızın ve ülkemiz kaynaklarının korunabilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik çevre yönetim süreçlerinin, kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilebilmesinde ve mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm konularda, sadece "Çevre Mühendisi" tanımı ve zorunluluğunun getirilmesi yolunda mesleki mücadelemize  kararlılıkla devam edeceğimizi birkez daha dile getiriyoruz.

Üyelerimizden gelen talep  üzerine AAT eğitimlerine yönelik hukuki mücadelemize ilişkin bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz.

23/05/2019 tarih ve 30872 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" kapsamında kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde görev yapacak tesis sorumluları için, 23/11/2020 tarihinden itibaren sınıflarına göre farklı tarihleri kapsayacak şekilde düzenlenen atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitiminin, anılan atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitiminin dayanağı olan "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ"in 3. maddesinin (l) bendinde yer alan "bu tebliğde yer alan gereklilikleri yerine getirerek verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kişilere verilen ve beş yıl süreyle geçerli olan belgeyi" ibaresinin; 6. maddesinde yer alan "Atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış olmak" ibaresini içeren (a/2), (c/3) ve (ç/2) bentlerinin; 7., 8. ve geçici 2. maddeleri ile 9. maddesinin 4. fıkrasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle Danıştay 6. Daire 2020/10985E numaralı dosya kapsamında 10.12.2020 tarihinde dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Bu karara yaptığımız itirazımızda reddedilmiştir. Dava açısından yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş olsa dahi esas yönünden karar beklenmektedir.

Dava evrakları aşağıda yer almaktadır.

16.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 753
Fotoğraf Galerisi