TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ODA ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU


7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili kanunun "Diğer Hükümler" başlıklı 10. maddesinin 15. fıkrasında, 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 7440 sayılı kanun uyarınca:

 

  • Aidat borcu olan üyelerimizin bu Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Mayıs 2023 günü mesai bitimine kadar ekteki dilekçeyle Oda Genel Merkezimiz ya da bağlı olduğu şubeye başvurmaları gerekmektedir.
  • Düzenleme 31.12.2022 tarihine kadar ödenmesi gereken ancak 12.03.2023 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçlarını kapsamaktadır.
  • Yapılandırma kanunundan yararlanan üyelerimizin, toplam tutar üzerinden ilk taksitini 30.06.2023 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Tüm taksitler toplamı en fazla 6 eşit taksit olacak şekilde (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım) bölünebilecektir.
  • Söz konusu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların yukarıda belirtilen süre ve şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde ödenmemiş aidat borçları ve bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacaklar TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilecektir.
  • Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.
  • Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
  • Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Yapılandırma başvurusu sonrası aidat borcunun tamamının ödenmesi halinde mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücreti de borca eklenecek ve bu şekilde toplam miktar üyeden tahsil edilecektir.

Başvuru Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ.

Kredi Kartı ile Aidat Ödeme Formu için TIKLAYINIZ.